Gia s? l?p 1 gi?i TPHCM ⚡️ D?y kèm l?p 1 t?i nhà hi?u qu? nh?t

Vi?c tìm gia s? l?p 1 t?i TPHCM d?y kèm gi?i cho con luôn là n?i lo l?ng cho các ph? huynh. ??c bi?t là ??i v?i cha m? l?n ??u có con tr? b??c vào l?p 1 là b??c ngo?t l?n trong cu?c ??i tr?, ?ây là giai ?o?n thay ??i l?n khi chuy?n t? môi tr??ng m?u giáo ch? bi?t ch?i ?ùa sang môi tr??ng n? n?p h?c t?p, bé co? thê? bi? sô?c ho?c mâ?t t?p trung, th?m chi? s?? ha?i nê?u bi? e?p bu?c pha?i ngô?i ho?c qua? lâu.

Gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà uy tín hi?u qu? nh?t TPHCM – Hotline: 0868.108.000

?? có th? tìm ???c m?t trung tâm gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà TPHCM ??m b?o uy tín, chuyên nghi?p và hi?u qu?, Quý ph? huynh vui lòng liên h? ngay cho chúng tôi theo ???ng dây nóng 0868.108.000 s? ???c t? v?n chi ti?t và h?c th? 02 bu?i mi?n phí.

Gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà TPHCM

Hi?n nay, h?u h?t các bé s? r?i vào tình tr?ng “s?c tâm lý” khi ??t ng?t b??c vào môi tr??ng h?c t?p l?p 1 hoàn toàn khác so v?i l?p m?u giáo và có nh?ng kh?i ??u t?t nh?t, t? ?ó hình thành ?n t??ng t?t cho tr? v? ??n tr??ng ngay t? ??u và ti?p thu ki?n th?c. L?p 1 là n?n t?ng nh?t mà m?i bé ??u ph?i tr?i qua và c?n n?m v?ng ki?n th?c ngay t? ??u.

Không gi?ng nh? các l?p l?n h?n, l?p 1 các bé ch? c?n ??m b?o ki?n th?c c? b?n v?i các môn h?c nh?: T?p ??c, luy?n ch?, ?ánh v?n, h?c ti?ng anh… Vi?c tìm gia s? l?p 1 ngay t? ??u cho các em s? r?t thu?n l?i. Cách d?y nhanh, d? nh?, d? hi?u c?a các gia s? s? giúp các bé nhanh chóng nh? ???c các ch? cái, con s?, cách ghép v?n, tính toán chính xác, rèn luy?n cho các em ý th?c h?c t?p nghiêm túc ngay t? khi còn nh? v?i nh?ng gì c? b?n nh?t và tránh vi?c b? h?ng ki?n th?c v? sau.

Ki?n th?c ? b?c ti?u h?c nhìn qua có v? ??n gi?n nh?ng v?i các bé l?p 1 thì ??y là nh?ng ?i?u m?i m? và ??y l? l?m, n?u không có ??nh h??ng theo sát ngay t? ??u thì bé r?t d? b? m?t nh?ng ki?n th?c c?n b?n. Giáo d?c c?i cách ??i m?i m?i ngày, b? m? thì luôn b?n r?n không th? theo sát kèm c?p các bé. Do ?ó vi?c ch?n gia s? l?p 1 cho bé ngay t? nh?ng ngày ??u s? là gi?i pháp t?i ?u giúp bé h?c t?p ? c?p h?c này v?i k?t qu? t?t nh?t.

gia-su-day-kem-lop-1-gioi
Gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà t?t nh?t TPHCM

Kh?i l??ng ki?n th?c lúc này ch? là n?n t?ng và khá m?i m? nên vi?c quan tr?ng nh?t khi l?a ch?n gia s? l?p 1 v?n là ch?n m?t ng??i v?a làm th?y v?a làm b?n v?i bé. ??ng ?? bé th?y vi?c h?c t?p là áp l?c, hãy ?? bé ti?p thu ki?n th?c m?t cách t? nhiên nh?t qua nh?ng bài h?c sáng t?o ??y tho?i mái vui v? gi?a th?y và trò. D?n d?n giúp bé có thêm tinh th?n t? h?c, t? rèn luy?n, giúp bé quen d?n v?i môn h?c, ý th?c ???c vi?c h?c c?a mình, làm quen v?i con s?, ch? cái.

Trong hành trình ti?u h?c ??u ??i c?a các bé s? không tránh kh?i nh?ng khó kh?n trong vi?c ti?p thu ki?n th?c các môn h?c. V?y nên vi?c tìm và thuê gia s? ngay t? l?p 1 t?i nhà cho con, s? giúp bé th?y vi?c h?c hành d? dàng h?n, thú v? h?n và n?m ch?c ki?n th?c c?n b?n h?n. ?i?u ?ó s? không còn là v?n ?? khi?n các b?c ph? huynh lo l?ng khi có s? h? tr? c?a gia s? Toàn C?u.

S? m?nh c?a trung tâm gia s? Toàn C?u là n? l?c không ng?ng nh?m giúp các bé l?p 1 và chu?n b? vào l?p 1 hoàn thi?n, phát tri?n kh? n?ng h?c t?p m?i ngày. Chúng tôi b?o ??m s? là c?u n?i t?t cho các ph? huynh h?c sinh tìm gia s? l?p 1 d?y kèm cho con em mình.

Gia s? l?p 1 TPHCM c?a Toàn C?u chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé ti?p thu t?t toàn b? ch??ng trình SGK. ??n v?i gia s? d?y kèm l?p 1 t?i Trung tâm gia s? Toàn C?u, bé nhà b?n s? ???c h?c t?p cùng các gia s? gi?i và nhi?u n?m kinh nghi?m t? các tr??ng ??i h?c l?n nh?: ??i h?c s? ph?m TPHCM, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Kinh T?, ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên, ??i h?c Kinh t?, Ngo?i Th??ng…

Nguyên t?c gi?ng d?y c?a Toàn C?u xuyên su?t nh?ng n?m qua là: “Không có h?c sinh d?, ch? có h?c sinh không s?n sàng. Không có ng??i h?c không ti?n b?, ch? có ph??ng pháp d?y sai và ng??i truy?n ??t vô tâm. ?ã d?y là ph?i hay, ?ã h?c là ch?c ch?n ti?n b?“.

L? trình d?y kèm gia s? l?p 1 t?t nh?t

Tr? em nh? nh?ng trang gi?y tr?ng, ??c bi?t là nh?ng bé h?c l?p 1 v?i nh?ng ki?n th?c ??y b? ng? và l? l?m. L?n ??u tiên ???c bi?t ??n ch?, bi?t ??n s? và bi?t ??n nh?ng phép toán thú v?. Tuy nhiên bé s? r?t d? l??i bi?ng, t?t d?c n?u nh?ng ki?n th?c c? b?n này không ???c ??nh h??ng, nh?c nh? trau d?i th??ng xuyên, d?n ??n h?ng ki?n th?c ngay t? ??u và r?t khó ?? c?i thi?n.

L?p 1 là n?m h?c ??u tiên c?a bé t?i các tr??ng ti?u h?c. Do ?ó bé s? c?m th?y s? b? ng? vì khi tr??c ?ó bé h?c l?p m?u giáo ch? tham gia các ho?t ??ng hát, múa… Nay bé t?p làm quen d?n v?i ch? cái, ghép ch?, ?ánh v?n, làm toán c?ng tr?… t?t c? ??u m?i m?. M?t vài bé không quen s? r?t b? ng?, r?t rè d?n ??n vi?c không theo k?p các b?n trên l?p.

Bên c?nh vi?c h?c t?p ? tr??ng, ph? huynh nên tìm thêm cho bé m?t gia s? giúp ôn l?i ki?n th?c c?ng nh? n?m v?ng và ti?p thu t?t h?n v?i nh?ng môn h?c c? b?n nh? Ti?ng Vi?t, Luy?n ch?, Toán, Âm nh?c, H?i h?a… ?ây là nh?ng môn h?c theo ch??ng trình chu?n c?a b? giáo d?c mà b?t k? bé nào h?c l?p 1 c?ng c?n ph?i ???c trang b? m?t cách k? l??ng ch?c ch?n.

Do ?ó, tìm gia s? l?p 1 gi?i không ch? có chuyên môn mà còn h?t s?c nhi?t tình và t?n tâm, con b?n s? ???c h?c t?p trong môi tr??ng t?t nh?t, k?t qu? h?c t?p s? ???c c?i thi?n t?ng ngày.

Gia s? l?p 1 môn Toán

??i ng? gia s? Toán l?p 1 c?a trung tâm s? bám sát n?i dung ki?n th?c chu?n c?a sách giáo khoa b?i h?c t?t ki?n th?c chu?n m?i chính là nhi?m v? c?a m?i h?c sinh, ngoài ra các ki?n th?c nâng cao c?ng s? ???c n?ng ghép nh?ng tùy vào nh?n th?c và ti?n ?? c?a m?i em. Các gia s? Toán l?p 1 t?i qu?n 5 s? h??ng d?n các em thành th?o các phép toán 1 ch? s?, ôn luy?n thêm các bài trên l?p, ??a nhi?u bài t?p th?c hành ?? các em rèn luy?n k? n?ng

Gia s? l?p 1 môn Ti?ng Vi?t

Môn Ti?ng Vi?t là môn không ch? quan tr?ng ? các b?c th?p mà còn ?nh h??ng t?i s? phát tri?n ngôn ng?, phát âm c?a tr? sau này chính b?i v?y, gia s? Ti?ng Vi?t l?p 1 s? ph?i là nh?ng ng??i gi?ng ??c chu?n, không s? d?ng ti?ng ??a ph??ng, ???c ?ào t?o c?n b?n ho?c chuyên sâu v? k? n?ng gia s?. Ngoài h?c ??c, ch? các ?? v?t theo phát âm, các gia s? còn giúp các em luy?n vi?t ch? ??p v?i nhi?u th?i gian nh?m giúp các tr? có th? tho?i mái nh?t.

Gia s? môn Ti?ng Anh l?p 1

Ti?ng Anh là môn h?c vô cùng quan tr?ng v?i m?i ng??i chính vì l? ?ó nó c?n ???c quan tâm, ??u t? t? nh?, h?n n?a ? giai ?o?n này tr? nh?n th?c và h?c h?i r?t nhanh, b? m? r?t c?n các gia s? ti?ng Anh l?p 1 ?? có th? b? tr? ki?n th?c, d?y các con phát âm chu?n c?ng nh? h?c ???c nhi?u t? m?i. N?u thuê gia s? ngay t? l?p 1 cho bé, bé s? h?c t?p d? dàng h?n, t? ?ó s? th?y vi?c h?c hành là thú v?, tr? nên say mê h?c t?p và h?c gi?i.

B?ng nh?ng kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m, gia s? Toàn C?u hi?u rõ nh?ng v?n ?? mà con b?n g?p ph?i. Chúng tôi bi?t c?n ph?i làm gì, làm nh? th? nào ?? giúp các em kh?c ph?c khó kh?n, ti?n b? trong h?c t?p.

Quý ph? huynh nên tìm m?t gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà cho con khu v?c TPHCM ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? cách th?c h?c, th?i gian h?c, không m?t công di chuy?n, h?c sinh không bi?t có th? h?i l?i bài ngay r?t hi?u qu?. Các em h?c sinh ???c c?ng c? l?i ki?n th?c c?, l?y l?i ki?n th?c c? b?n, h?c ki?n th?c m?i trong t?ng bu?i h?c.

V?i b? dày kinh nghi?m trong l?nh v?c giáo d?c, chúng tôi luôn là chi?c c?u n?i giúp các b?c ph? huynh tìm ???c gi?i pháp t?t nh?t cho vi?c h?c t?p c?a con em mình. Trung tâm gia s? Toàn C?u v?i ??i ng? gia s? l?p 1 gi?i và các d?ch v? ?a d?ng s? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a các em, giúp các b?c ph? huynh ti?t ki?m ???c chi phí và th?i gian ?i l?i.

 • H?c sinh ti?n b?, thành tích t?t d?n qua t?ng tháng h?c.
 • V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, giáo viên s? d?y sát ch??ng trình, d?y sâu ki?n th?c, d?y k? chuyên môn tránh tr??ng h?p bé h?c v?t, không ti?p thu bài.
 • Áp d?ng ph??ng pháp tâm lý riêng v?i t?ng h?c sinh ?? có ph??ng pháp d?y sát phù h?p nh?t.
 • Gia s? kiên nh?n và nhi?t huy?t không ng?i khó kh?n trong vi?c truy?n ??t ki?n th?c.
 • Giúp bé c?ng c? và n?m v?ng ki?n th?c c? b?n t?i nhà.
 • Phát huy ki?n th?c nâng cao v?i nh?ng ?i?m m?nh c?a bé.
 • ??nh h??ng và giúp bé có thái ?? h?c t?p t?t h?n t?ng ngày.

?ây là b??c ngo?t giúp bé l?y ???c nh?ng ki?n th?c c? b?n ?ã b? h?ng ?? theo k?p các b?n khác trên l?p và b? sung thêm nh?ng ki?n th?c nâng cao sau này. Tìm gia s? d?y l?p 1 t?i nhà chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé c?a b?n ti?p thu toàn b? ch??ng trình sách giáo khoa c? b?n ??ng th?i s? có kh? n?ng làm t?t ch??ng trình ? sách nâng cao phù h?p v?i xu h??ng c?i cách c?a B? GD&?T.

B?ng giá gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà TPHCM

Quý Ph? huynh có th? d? dàng tìm gia s? l?p 1 phù h?p nh?t cho bé khi ??n v?i gia s? Toàn C?u. Chúng tôi s? h?u ??i ng? giáo viên ?ang gi?ng d?y t?i nhi?u tr??ng, sinh viên ?ang theo h?c t?i các tr??ng danh ti?ng ? TPHCM. ??i ng? gia s? có trình ?? chuyên môn cao, kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m trong ngh?, t?n tâm và th?u hi?u tâm lý h?c sinh.

Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s?, giáo viên d?y kèm t?i nhà cho con thì hãy tham kh?o ngay b?ng giá gia s? l?p 1 d??i ?ây c?a trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i v?i gia s? ?? tìm gia s? v?i m?c h?c phí phù h?p nh?t.

( ??n v?: VN?/ bu?i)

✅ Th?i gian 1.5h – 2h ✅ H?c phí Sinh viên ✅ H?c phí Giáo viên
⚡️ Gia s? bé vào l?p 1 100.000 – 120.000 200.000 – 250.000
⚡️ Gia s? l?p 1 môn Toán 100.000 – 120.000 200.000 – 250.000
⚡️ Gia s? l?p 1 môn Ti?ng Vi?t 100.000 – 120.000 200.000 – 250.000
⚡️ Gia s? l?p 1 môn Ti?ng Anh 120.000 – 150.000 250.000 – 300.000
⚡️ Gia s? báo bài l?p 1 120.000 – 150.000 250.000 – 300.000
⚡️ Gia s? luy?n vi?t ch? ??p 120.000 – 180.000 200.000 – 300.000
⚡️ Gia s? Ti?ng Anh Cambridge 150.000 – 200.000 250.000 – 350.000
⚡️ Gia s? tr??ng Qu?c t? Liên h? t? v?n Liên h? t? v?n
⚡️ Gia s? cho tr? t? k? 150.000 – 200.000 250.000 – 350.000

L?u ý: B?ng báo giá trên mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo s? môn h?c, s? bu?i h?c/tu?n, khu v?c nhà c?a h?c sinh, s? l??ng h?c sinh, yêu c?u ??c bi?t v? gia s? ho?c giáo viên d?y kèm…

?? tr?i nghi?m chân th?c nh?t v? ch?t l??ng d?ch v? c?a ??i ng? gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà, vui lòng liên h? tr?c ti?p ?? ???c Toàn C?u t? v?n mi?n phí và báo giá tìm gia s? l?p 1 chi ti?t sau khi kh?o sát tình hình h?c t?p, nh?m ??m b?o ?? hi?u qu? trong d?y và h?c, giúp các em h?c sinh ti?n b? trong th?i gian ng?n nh?t.

Lý do nên ch?n gia s? l?p 1 Toàn C?u

H?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p gia s? d?y kèm, gia s? Toàn C?u b?o ??m s? là n?i k?t n?i t?t và uy tín cho PHHS tìm gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà khu v?c TPHCM. Tinh th?n trách nhi?m t?t, quy trình tuy?n ch?n gia s? g?t gao, các gia s? ??u là c?ng tác viên d?y kèm lâu n?m ??y kinh nghi?m và chuyên nghi?p. Quý ph? huynh có th? hoàn toàn yên tâm khi trao g?i ni?m tin giáo d?c c?a con em mình cho ??i ng? gia s? l?p 1 d?y kèm ch?t l??ng.

Gia S? Toàn C?u cung c?p d?ch v? gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà và d?y kèm online, luôn cam k?t v? ch?t l??ng bu?i d?y. ??i v?i tình hình d?ch b?nh di?n bi?n ph?c t?p, chúng tôi v?n s?n sàng giúp ph? huynh tìm ki?m gia s? d?y tr?c tuy?n t?t nh?t v?i m?c giá phù h?p. Các bu?i h?c online ??u có ??i ng? nhân viên h? tr? v? công ngh? ?? ??m b?o không b? gián ?o?n do các s? c? v? m?ng internet.

Các ch??ng trình d?y kèm l?p 1 ??u ???c ??i ng? gia s? v?n d?ng ph??ng pháp d?y h?c tr?c quan, k?t h?p các ho?t ??ng kích thích sáng t?o b?ng trò ch?i, câu ??, tranh ?nh, âm nh?c… giúp các bé có h?ng thú và ??ng l?c h?c t?p, ti?p thu t?t các ki?n th?c c? b?n ??u tiên v? Toán, Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh và các môn T? Nhiên – Xã H?i.

D??i ?ây là các ?u ?i?m c?a ??i ng? gia s? giáo viên ?ang c?ng tác v?i Toàn C?u, m?i Quý Ph? huynh cùng tham kh?o:

 • ??i ng? Gia s? v?i h?n 1000 Gia s? ???c ki?m duy?t k? càng, cam k?t h?c sinh ti?n b? ch? sau m?t tháng.
 • Gia s? có lý l?ch rõ ràng khi ??n g?p gia ?ình (xu?t trình: th? giáo viên, sinh viên, CCCD, gi?y gi?i thi?u, b?ng ?i?m).
 • Gia s? ki?n th?c v?ng ch?c và kinh nghi?m dày d?n. Luôn h? tr? h?t mình vì s? ti?n b? c?a h?c sinh.
 • Gia s? th??ng xuyên t??ng tác, thông báo tình hình h?c t?p c?a h?c sinh cho ph? huynh.
 • 100% ??i ng? gia s? c?a trung tâm ??u ???c t?p hu?n và ?ào t?o k? n?ng s? ph?m.
 • Kinh nghi?m gia s? d?y kèm t?i thi?u 1-3 n?m v?i sinh viên và trên 3 n?m v?i giáo viên.
 • Gia s? luôn tìm tòi và áp d?ng các ph??ng pháp d?y h?c hi?u qu? nh?t ?? phù h?p v?i h?c sinh.
 • T? v?n t?n tình, minh b?ch, mi?n phí gi?i thi?u, thay ??i gia s? cho phù h?p trong quá trình h?c.
 • H?c phí gia s? h?p lý, ???c H?C TH? 02 bu?i mi?n phí ?? b?o ??m ch?t l??ng d?y kèm t?t nh?t.
 • H? tr? 24/7, PHHS có th?c m?c gì liên quan ??n h?c t?p hãy g?i cho chúng tôi qua hotline: 0868.108.000.

Trung tâm gia s? Toàn C?u là c?u n?i ?? giúp các em h?c sinh và ph? huynh d? dàng tìm ???c nh?ng gia s? gi?i v? chuyên môn, nghi?p v?, giàu kinh nghi?m, kh? n?ng truy?n ??t t?t, ph??ng pháp gi?ng d?y khoa h?c. Toàn C?u luôn chú tr?ng vào ch?t l??ng và ph??ng pháp gi?ng d?y, s? ti?n b? c?a các em h?c sinh chính là s? thành công và ni?m t? hào c?a trung tâm.

V?i ph??ng châm “H?c mà ch?i – ch?i mà h?c”, ??i ng? gia s? c?a trung tâm chúng tôi luôn tuân th? ph??ng pháp gi?ng d?y sau:

 • Bám sát n?i dung và khung ch??ng trình c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o.
 • Ôn t?p l?i nh?ng ki?n th?c mà các em ?ã ???c th?y cô giáo gi?ng d?y ? tr??ng.
 • D?y sâu sát ki?n th?c, k? càng chuyên môn, .
 • L?y l?i ki?n th?c cho h?c sinh yêu kém ??ng th?i nâng cao và m? r?ng ki?n th?c cho h?c sinh khá gi?i.
 • Ph??ng pháp gi?ng d?y chính là l?y h?c sinh làm trung tâm, gia s? là ng??i h??ng d?n, ??nh h??ng cho các em ??c l?p, sáng t?o nh?m phát huy h?t kh? n?ng t? duy c?a mình.
 • Không ch? h? tr?, truy?n ??t cho h?c sinh nh?ng ki?n th?c trên sách v? mà còn giáo d?c cho các em l?i s?ng, ??o ??c t? cách t?t ??p nh?m giúp các em phát tri?n toàn di?n t?o ti?n ?? cho s? thành công sau này.
 • Rèn luy?n k? n?ng làm bài thi ?? ??t ???c k?t qu? cao nh?t.
 • Th??ng xuyên ki?m tra ??nh k? ?? n?m b?t ???c k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh và báo cho ph? huynh và có ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nh?t.

??n v?i trung tâm gia s? Toàn C?u, gia s? l?p 1 ???c yêu c?u xây d?ng l? trình, ph??ng pháp h?c phù h?p v?i t?ng h?c sinh ?? mang l?i hi?u qu? giáo d?c t?t nh?t. Duy trì kênh liên l?c th??ng xuyên v?i PHHS ?? k?p th?i ?i?u ch?nh và ?ánh giá k?t qu? gi?ng d?y hàng tháng. Ph?i h?p ch?t ch? v?i gia ?ình khi gia s? thông báo b?t k? d?u hi?u h?c t?p không t?t nào c?a h?c sinh.

Liên h? tìm gia s? l?p 1 t?i nhà

Toàn C?u có ??i ng? gia s? l?p 1 ?ông ??o ? kh?p các qu?n huy?n c?a TPHCM. Trung tâm s? s?p x?p gia s? g?n khu v?c nhà c?a h?c sinh ?? thu?n ti?n trong quá trình d?y h?c. Gia s? d?y kèm l?p 1 t?i các qu?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Th? ??c, Bình Th?nh, Phú Nhu?n, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò V?p, Nhà Bè, Hóc Môn, C? Chi luôn s?n sàng k?t n?i.

hotline-trung-tam-gia-su-uy-tin-tphcm

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c m?i gia s? cho tr? l?p 1 t?i nhà d?y kèm, ph? huynh nên cân nh?c m?i gia s? cho tr? s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm chúng tôi luôn t? hào là ??a ch? cung c?p d?ch v? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ??n ngay v?i trung tâm gia s? Toàn C?u ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Quý khách hàng khu v?c TPHCM nói riêng c?ng nh? t?t c? các t?nh thành lân c?n khác nói chung khi có nhu c?u tìm gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà xin hãy liên h? v?i s? ?i?n tho?i quen thu?c 0868.108.000 ho?c Zalo gia s? l?p 1 ?? ???c h? tr? t? v?n mi?n phí nhé.

4.9/5 - (21 bình chọn)
Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000