??i ng? gia s? l?p 1 ? Qu?n 2 d?y kèm ch?t l??ng cao

Nhu c?u ki?n th?c ngày càng l?n ??i v?i t?t c? các c?p h?c khi?n cho nhu c?u ti?p thu ki?n th?c ngày càng cao ? các em. Vi?c tìm gia s? l?p 1 ? khu v?c qu?n 2 là gi?i pháp t?i ?u cho b? m? quá b?n r?n v?i công vi?c h?ng ngày không th? d?y kèm cùng bé trong khi c?i cách v? giáo d?c luôn ??i m?i và ?òi h?i ki?n th?c ngày càng cao.

Qu?n 2 ???c bi?t ??n là qu?n ngo?i thành c?a TP. HCM có dân s? ?ông, và gia ?ình có con em ?ang ?? tu?i ?i h?c l?i r?t nhi?u th? nên vi?c ch?n ??i ng? gia s? qu?n 2 chính là l?a ch?n c?n thi?t giúp bé c?a b?n ti?p thu m?t cách t?t nh?t nh?ng ki?n th?c c? b?n l?n nâng cao t? trên gh? nhà tr??ng.

Môn h?c c?n gia s? l?p 1 qu?n 2

Toán, Ti?ng Vi?t, luy?n ch?, t?p ??c… là nh?ng c?n b?n ngay t? ??u l?p 1 cho bé n?u không có ng??i h??ng d?n, các bé s? b? h?ng ki?n th?c ngay t? b??c ??u và r?t khó thay ??i v? sau. B? m? l?i quá b?n r?n, giáo d?c thì c?i cách hàng ngày. V?y nên vi?c tìm và thuê gia s? ngay t? l?p 1 t?i nhà qu?n 2 cho con, s? giúp bé th?y vi?c h?c hành d? dàng h?n, thú v? h?n và n?m ch?c ki?n th?c c?n b?n h?n.

Gia s? d?y môn Toán l?p 1

??i ng? gia s? Toán l?p 1 c?a trung tâm s? bám sát n?i dung ki?n th?c chu?n c?a sách giáo khoa b?i h?c t?t ki?n th?c chu?n m?i chính là nhi?m v? c?a m?i h?c sinh, ngoài ra các ki?n th?c nâng cao c?ng s? ???c n?ng ghép nh?ng tùy vào nh?n th?c và ti?n ?? c?a m?i em. Các gia s? Toán l?p 1 t?i qu?n 2 s? h??ng d?n các em thành th?o các phép toán 1 ch? s?, ôn luy?n thêm các bài trên l?p, ??a nhi?u bài t?p th?c hành ?? các em rèn luy?n k? n?ng

Gia s? d?y Ti?ng Vi?t l?p 1

Môn Ti?ng Vi?t là môn không ch? quan tr?ng ? các b?c th?p mà còn ?nh h??ng t?i s? phát tri?n ngôn ng?, phát âm c?a tr? sau này chính b?i v?y, gia s? Ti?ng Vi?t l?p 1 s? ph?i là nh?ng ng??i gi?ng ??c chu?n, không s? d?ng ti?ng ??a ph??ng, ???c ?ào t?o c?n b?n ho?c chuyên sâu v? k? n?ng gia s?. Ngoài h?c ??c, ch? các ?? v?t theo phát âm, các gia s? còn giúp các em luy?n vi?t ch? ??p v?i nhi?u th?i gian nh?m giúp các tr? có th? tho?i mái nh?t.

Gia s? d?y môn Ti?ng Anh l?p 1

Ti?ng Anh là môn h?c vô cùng quan tr?ng v?i m?i ng??i chính vì l? ?ó nó c?n ???c quan tâm, ??u t? t? nh?, h?n n?a ? giai ?o?n này tr? nh?n th?c và h?c h?i r?t nhanh, b? m? r?t c?n các gia s? ti?ng Anh l?p 1 ?? có th? b? tr? ki?n th?c, d?y các con phát âm chu?n c?ng nh? h?c ???c nhi?u t? m?i. N?u thuê gia s? ngay t? l?p 1 cho bé, bé s? h?c t?p d? dàng h?n, t? ?ó s? th?y vi?c h?c hành là thú v?, tr? nên say mê h?c t?p và h?c gi?i.

Tìm gia s? qu?n 2 chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé c?a b?n ti?p thu toàn b? ch??ng trình sách giáo khoa c? b?n ??ng th?i s? có kh? n?ng làm t?t ch??ng trình ? sách nâng cao phù h?p v?i xu h??ng c?i cách c?a B? GD&?T.

??n v?i gia s? l?p 1 t?i qu?n 2 t?i Trung tâm gia s? Toàn C?u, bé nhà b?n s? ???c h?c t?p cùng các gia s? gi?i và ??y nhi?t huy?t t? các tr??ng ??i h?c danh ti?ng nh?: ??i h?c s? ph?m TPHCM, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Kinh T?, ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên, ??i h?c Kinh t?, Ngo?i Th??ng…

gia-su-lop-1-quan-2
??i ng? gia s? l?p 1 d?y kèm t?i qu?n 2

H?c cùng gia s? l?p 1 ? qu?n 2

B?ng nh?ng kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m ? qu?n 2, gia s? Toàn C?u hi?u rõ nh?ng v?n ?? mà con b?n g?p ph?i. Chúng tôi bi?t c?n ph?i làm gì, làm nh? th? nào ?? giúp các em kh?c ph?c khó kh?n, ti?n b? trong h?c t?p. Quý ph? huynh nên tìm m?t gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà cho con khu v?c qu?n 2 ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? cách th?c h?c, th?i gian h?c, không m?t công di chuy?n, h?c sinh không bi?t có th? h?i l?i bài ngay r?t hi?u qu?. Các em h?c sinh ???c c?ng c? l?i ki?n th?c c?, l?y l?i ki?n th?c c? b?n, h?c ki?n th?c m?i trong t?ng bu?i h?c.

Nguyên t?c gi?ng d?y c?a Toàn C?u xuyên su?t nh?ng n?m qua là: “Không có h?c sinh d?, ch? có h?c sinh không s?n sàng. Không có ng??i h?c không ti?n b?, ch? có ph??ng pháp d?y sai và ng??i truy?n ??t vô tâm. ?ã d?y là ph?i hay, ?ã h?c là ch?c ch?n ti?n b?“.

– Ch?t l??ng th?y cô giáo, sinh viên ??u vào ??m b?o ???c ki?m tra nghiêm ng?t.
– Trung tâm luôn chú ý t?i vi?c l?a ch?n c?ng tác v?i nh?ng giáo viên d?y gi?i, tài n?ng, ??u là nh?ng sinh viên ?u tú nhi?u n?m kinh nghi?m t? t?t c? các tr??ng trên ??a bàn thành ph?.
– Ph??ng pháp gi?ng d?y luôn ???c giáo viên nghiên c?u ??i m?i ?? phù h?p v?i cách h?c và s? ti?p thu ki?n th?c c?a t?ng bé.
– Ôn t?p và c?ng c? giúp bé v?ng h?n ki?n th?c c?n b?n.
– B?i d??ng và nâng cao v?i các bé khá, gi?i giúp bé phát huy t?i ?a ki?n th?c.
– Báo cáo chi ti?t, t?n tình v? k?t qu? h?c t?p c?a bé.
– Giúp bé sáng t?o, linh ??ng h?n trong h?c t?p, tránh nhàm chán, u? o?i gây tình tr?ng kém ti?p thu.
– Bé ti?n b? và thành tích t?t lên rõ r?t qua t?ng tháng h?c v?i gia s?.
– Th??ng xuyên có nh?ng bài ki?m tra cho bé và báo cáo k?t qu? h?c t?p ??n ph? huynh.
– Gia s? ??n t? nh?ng tr??ng h?c danh ti?ng, ??m b?o trình ?? chuyên môn l?n k? n?ng s? ph?m.
– T?t c? ??i ng? gia s? có lý l?ch rõ ràng.
– H? tr? cho bé h?c th? 2 bu?i hoàn toàn mi?n phí ?? tr?i nghi?m ph??ng pháp h?c cùng gia s?.
– T? v?n nhi?t tình, gi?y t? minh b?ch.

Vì sao nên ch?n gia s? Toàn C?u

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c tìm gia s? d?y kèm, gia s? Toàn C?u b?o ??m s? là c?u n?i t?t và uy tín cho các ph? huynh h?c sinh tìm gia s? l?p 1 t?i qu?n 2 d?y kèm cho con em mình. Tinh th?n trách nhi?m t?t, quy trình tuy?n ch?n gia s? g?t gao, các gia s? ??u là c?ng tác viên d?y kèm lâu n?m ??y kinh nghi?m và chuyên nghi?p trong phong cách gi?ng d?y. Quý ph? huynh có th? hoàn toàn yên tâm khi trao g?i ni?m tin giáo d?c c?a con em mình t?i gia s? l?p 1 qu?n 2 c?a Toàn C?u.

– Thông tin gia s? rõ ràng: Th? giáo viên, sinh viên, CMND, gi?y gi?i thi?u.
– 80% gia s? gi?i thi?u qua ??u là nh?ng gia s? ?ã c?ng tác t?t v?i trung tâm.
– Kinh nghi?m gia s? l?p 1 qu?n 2 Toàn C?u d?y 1 – 3 n?m v?i sinh viên.
– Trên 3 n?m v?i giáo viên ?i d?y.
– Gi?ng viên ??n t? các tr??ng danh ti?ng, giàu kinh nghi?m nhi?t huy?t.
– Ph?c v? t?n tình, th?i gian nhanh chóng.
– ??u là nh?ng sinh viên có thành tích t?t trong h?c t?p t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng.
– Cam k?t rõ ràng trong vi?c gi?ng d?y.
– Th??ng xuyên báo cáo k?t qu? h?c t?p ??n quý v? ph? huynh.
– H?c phí phù h?p và ???c h?c th? 2 bu?i mi?n phí ?? b?o ??m ch?t l??ng d?y phù h?p nh?t.

B?ng giá gia s? l??p 1 t?i qu?n 2

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s?, giáo viên ? qu?n 2 d?y kèm ch??ng trình l?p 1 cho con thì hãy tham kh?o ngay b?ng giá d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? b? m? ch?n gia s? phù h?p nh?t.

H?C PHÍ GIA S? DA?Y KE?M L??P 1 TA?I QU?N 2

  ( ??n v?: nghìn ??ng/ bu?i)

Ch??ng tri?nh da?y Sinh viên  Sinh viên gi?i Gia?o viên  Gia?o viên gio?i Giáo viên tr???ng chuyên  D?y theo nhóm
Gia s? Toa?n l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Viê?t l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Anh l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Viê?t 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Viê?t – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Viê?t – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? luyê?n viê?t ch?? ??p 100 150 200 250 300 250
Gia s? ca?c môn ho?c kha?c 100 150 200 250 300 250

L?U Ý: B?ng giá h?c phí gia s? l?p 1 cho d?ch v? d?y kèm t?i nhà khu v?c Qu?n 2 này c?a trung tâm Toàn C?u mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo khu v?c, môn h?c, s? l??ng h?c viên, th?i gian c?a bu?i h?c và yêu c?u v? gia s?,.. Quý Ph? huynh hãy g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Liên h? tìm gia s? l?p 1 khu v?c qu?n 2

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c m?i gia s? cho tr? l?p 1 t?i nhà d?y kèm, các b?c ph? huynh nên cân nh?c tìm gia s? cho bé s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm Toàn C?u luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Chúc các bé h?c t?p t?t.

HOTLINE(24/7): 0868 108 000
? VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c, TP H? Chí Minh
? VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

5/5 - (14 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000