??a ch? trung tâm gia s? l?p 1 t?i Qu?n 9 uy tín cho bé

Ch?c h?n có nhi?u b?c ph? huynh luôn lo l?ng v?i vi?c bé h?c quá nhi?u s? d?n ??n c?ng th?ng, áp l?c nh?t là nh?ng bé còn nh? nh? h?c sinh l?p 1. Tuy nhiên, n?u bé nhà b?n có nh?ng d?u hi?u sau ?ây thì t?t nh?t b?n nên tìm cho bé m?t gia s? nhé: ch?a thu?c b?ng ch? cái ti?ng Vi?t, phát âm sai, không bi?t ?ánh v?n, ghép ch? cho ?úng, làm toán sai, không hi?u n?i dung toán c? b?n, ng?i giao ti?p hay ??c các n?i dung t? sách… Hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a n?m h?c l?p 1, ??i ng? gia s? l?p 1 t?i qu?n 9 v?i nh?ng k? n?ng chuyên môn và kinh nghi?m c?a mình, c?ng ?ã s?n sàng ??ng hành cùng các bé trong quá trình h?c t?p.

Môn h?c c?n gia s? l?p 1 qu?n 9

Không ng?ng n? l?c giúp các bé l?p 1 và chu?n b? vào l?p 1 hoàn thi?n, phát tri?n ki?n th?c m?i ngày chính là s? m?nh c?a trung tâm gia s? TOàn C?u. Chúng tôi b?o ??m s? là c?u n?i t?t cho các ph? huynh h?c sinh tìm gia s? l?p 1 qu?n 9 d?y kèm cho con em mình.

Gia s? d?y môn Toán l?p 1

??i ng? gia s? Toán l?p 1 c?a trung tâm s? bám sát n?i dung ki?n th?c chu?n c?a sách giáo khoa b?i h?c t?t ki?n th?c chu?n m?i chính là nhi?m v? c?a m?i h?c sinh, ngoài ra các ki?n th?c nâng cao c?ng s? ???c n?ng ghép nh?ng tùy vào nh?n th?c và ti?n ?? c?a m?i em. Các gia s? Toán l?p 1 t?i qu?n 9 s? h??ng d?n các em thành th?o các phép toán 1 ch? s?, ôn luy?n thêm các bài trên l?p, ??a nhi?u bài t?p th?c hành ?? các em rèn luy?n k? n?ng

Gia s? d?y Ti?ng Vi?t l?p 1

Môn Ti?ng Vi?t là môn không ch? quan tr?ng ? các b?c th?p mà còn ?nh h??ng t?i s? phát tri?n ngôn ng?, phát âm c?a tr? sau này chính b?i v?y, gia s? Ti?ng Vi?t l?p 1 s? ph?i là nh?ng ng??i gi?ng ??c chu?n, không s? d?ng ti?ng ??a ph??ng, ???c ?ào t?o c?n b?n ho?c chuyên sâu v? k? n?ng gia s?. Ngoài h?c ??c, ch? các ?? v?t theo phát âm, các gia s? còn giúp các em luy?n vi?t ch? ??p v?i nhi?u th?i gian nh?m giúp các tr? có th? tho?i mái nh?t.

Gia s? d?y môn Ti?ng Anh l?p 1

Ti?ng Anh là môn h?c vô cùng quan tr?ng v?i m?i ng??i chính vì l? ?ó nó c?n ???c quan tâm, ??u t? t? nh?, h?n n?a ? giai ?o?n này tr? nh?n th?c và h?c h?i r?t nhanh, b? m? r?t c?n các gia s? ti?ng Anh l?p 1 ?? có th? b? tr? ki?n th?c, d?y các con phát âm chu?n c?ng nh? h?c ???c nhi?u t? m?i. N?u thuê gia s? ngay t? l?p 1 cho bé, bé s? h?c t?p d? dàng h?n, t? ?ó s? th?y vi?c h?c hành là thú v?, tr? nên say mê h?c t?p và h?c gi?i.

Vì ki?n th?c lúc này ch? là n?n t?ng và khá m?i m? nên vi?c quan tr?ng nh?t khi l?a ch?n gia s? v?n là ch?n m?t ng??i v?a làm th?y v?a làm b?n v?i bé. ??ng ?? bé th?y vi?c h?c t?p là áp l?c, hãy ?? bé ti?p thu ki?n th?c m?t cách t? nhiên nh?t qua nh?ng bài h?c sáng t?o ??y tho?i mái vui v? gi?a th?y và trò. D?n d?n giúp bé có thêm tinh th?n t? h?c, t? rèn luy?n, giúp bé quen d?n v?i môn h?c, ý th?c ???c vi?c h?c c?a mình, làm quen v?i con s?, ch? cái. Ph? huynh tìm m?t gia s? qu?n 9 ch?t l??ng chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé c?a b?n ti?p thu toàn b? ch??ng trình sách giáo khoa c? b?n ??ng th?i s? có kh? n?ng làm t?t ch??ng trình ? sách nâng cao phù h?p v?i xu h??ng c?i cách c?a B? GD&?T.

gia-su-lop-1-quan-9
Tìm gia s? l?p 1, bé chu?n b? vào l?p 1 qu?n 9

H?c cùng gia s? l?p 1 ? qu?n 9

B?ng nh?ng kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m ? qu?n 9, gia s? Toàn C?u hi?u rõ nh?ng v?n ?? mà con b?n g?p ph?i. Chúng tôi bi?t c?n ph?i làm gì, làm nh? th? nào ?? giúp các em kh?c ph?c khó kh?n, ti?n b? trong h?c t?p. Quý ph? huynh nên tìm m?t gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà cho con khu v?c qu?n 9 ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? cách th?c h?c, th?i gian h?c, không m?t công di chuy?n, h?c sinh không bi?t có th? h?i l?i bài ngay r?t hi?u qu?. Các em h?c sinh ???c c?ng c? l?i ki?n th?c c?, l?y l?i ki?n th?c c? b?n, h?c ki?n th?c m?i trong t?ng bu?i h?c.

Nguyên t?c gi?ng d?y c?a Toàn C?u xuyên su?t nh?ng n?m qua là: “Không có h?c sinh d?, ch? có h?c sinh không s?n sàng. Không có ng??i h?c không ti?n b?, ch? có ph??ng pháp d?y sai và ng??i truy?n ??t vô tâm. ?ã d?y là ph?i hay, ?ã h?c là ch?c ch?n ti?n b?“.

– H?c sinh ti?n b?, thành tích t?t d?n qua t?ng tháng h?c.
– V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, giáo viên s? d?y sát ch??ng trình, d?y sâu ki?n th?c, d?y k? chuyên môn tránh tr??ng h?p bé h?c v?t, không ti?p thu bài.
– Áp d?ng ph??ng pháp tâm lý riêng v?i t?ng h?c sinh ?? có ph??ng pháp d?y sát phù h?p nh?t.
– Gia s? kiên nh?n và nhi?t huy?t không ng?i khó kh?n trong vi?c truy?n ??t ki?n th?c.
– Giúp bé c?ng c? và n?m v?ng ki?n th?c c? b?n t?i nhà.
– Phát huy ki?n th?c nâng cao v?i nh?ng ?i?m m?nh c?a bé.
– ??nh h??ng và giúp bé có thái ?? h?c t?p t?t h?n t?ng ngày.

Vì sao nên ch?n gia s? Toàn C?u

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c tìm gia s? d?y kèm, gia s? Toàn C?u b?o ??m s? là c?u n?i t?t và uy tín cho các ph? huynh h?c sinh tìm gia s? l?p 1 t?i qu?n 9 d?y kèm cho con em mình. Tinh th?n trách nhi?m t?t, quy trình tuy?n ch?n gia s? g?t gao, các gia s? ??u là c?ng tác viên d?y kèm lâu n?m ??y kinh nghi?m và chuyên nghi?p trong phong cách gi?ng d?y. Quý ph? huynh có th? hoàn toàn yên tâm khi trao g?i ni?m tin giáo d?c c?a con em mình t?i gia s? l?p 1 qu?n 9 c?a Toàn C?u.

– Gia s? có lý l?ch rõ ràng khi ??n g?p gia ?ình (xu?t trình: th? giáo viên, sinh viên, CMND, gi?y gi?i thi?u, b?ng ?i?m h?c).
– 80% gia s? gi?i thi?u qua ??u là nh?ng gia s? ?ã c?ng tác t?t v?i trung tâm.
– Kinh nghi?m gia s? l?p 1 qu?n 9 Toàn C?u d?y 1 – 3 n?m v?i sinh viên.
– Trên 3 n?m v?i giáo viên ?i d?y.
– Gi?ng viên ??n t? các tr??ng danh ti?ng, giàu kinh nghi?m nhi?t huy?t.
– Ph?c v? t?n tình, th?i gian nhanh chóng.
– ??u là nh?ng sinh viên có thành tích t?t trong h?c t?p t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng.
– Cam k?t rõ ràng trong vi?c gi?ng d?y.
– Th??ng xuyên báo cáo k?t qu? h?c t?p ??n quý v? ph? huynh.
– H?c phí phù h?p và ???c h?c th? 2 bu?i mi?n phí ?? b?o ??m ch?t l??ng d?y phù h?p nh?t.

B?ng giá gia s? l??p 1 t?i qu?n 9

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s?, giáo viên ? qu?n 9 d?y kèm ch??ng trình l?p 1 cho con thì hãy tham kh?o ngay b?ng giá d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? b? m? ch?n gia s? phù h?p nh?t.

H?C PHÍ GIA S? DA?Y KE?M L??P 1 TA?I QU?N 9

  ( ??n v?: nghìn ??ng/ bu?i)

Ch??ng tri?nh da?y Sinh viên  Sinh viên gi?i Gia?o viên  Gia?o viên gio?i Giáo viên tr???ng chuyên  D?y theo nhóm
Gia s? Toa?n l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Viê?t l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Anh l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Viê?t 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Viê?t – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Viê?t – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? luyê?n viê?t ch?? ??p 100 150 200 250 300 250
Gia s? ca?c môn ho?c kha?c 100 150 200 250 300 250

L?U Ý: B?ng giá h?c phí gia s? l?p 1 cho d?ch v? d?y kèm t?i nhà khu v?c qu?n 9 này c?a trung tâm Toàn C?u mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo khu v?c, môn h?c, s? l??ng h?c viên, th?i gian c?a bu?i h?c và yêu c?u v? gia s?,.. Quý Ph? huynh hãy g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Liên h? tìm gia s? l?p 1 khu v?c qu?n 9

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c m?i gia s? cho tr? l?p 1 t?i nhà d?y kèm, các b?c ph? huynh nên cân nh?c tìm gia s? cho bé s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm Toàn C?u luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Chúc các bé h?c t?p t?t.

HOTLINE(24/7): 0868 108 000
? VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c, TP H? Chí Minh
? VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

4.9/5 - (14 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000