Gia s? gi?i l?p 11 d?y kèm Toán, Lý, Hóa, V?n, Anh

Quãng th?i gian 3 n?m h?c trung h?c ph? thông là quãng ???ng quan tr?ng nh?t ?? các em h?c sinh có nh?ng ki?n th?c c?n thi?t cho k? thi ??i h?c s?p t?i. T?t c? nh?ng ki?n th?c trong l?p 10,11,12 chính là ki?n th?c ?? thi ??i h?c, còn ? nh?ng c?p h?c d??i ch? là n?n t?ng b? sung các k? n?ng cho vi?c h?c mà thôi. Lên ??n l?p 11 là h?c sinh ?ã tr?i qua 1 n?a quãng ???ng ??n v?i ??i h?c, ki?n th?c c?n ti?p thu c?ng nhi?u và n?ng h?n. ?? có th? chu?n b? ki?n th?c t?t nh?t cho k? thi qu?c gia s?p t?i các b?c ph? huynh nên tìm cho con em mình m?t gia s? d?y kèm l?p 11 t?i nhà ?? có th? kèm c?p các em h?c sinh ôn luy?n l?i ki?n th?c l?p 10 và c?ng c? thêm các ki?n th?c ???c h?c ? l?p 11.

Nh?ng khó kh?n khi con h?c l?p 11?

L?p 11 có nhi?u ki?n th?c r?t quan tr?ng và khó hi?u, n?u ?? h?c sinh t? h?c theo bài gi?ng c?a giáo viên trên l?p thì h?c sinh s? không hi?u ???c h?t bài, nh?ng ph?n ki?n th?c ch?a hi?u h?c sinh s? không bi?t h?i ai ?? gi?i ?áp, sau 1 th?i gian h?c sinh s? b? h?ng m?t l??ng ki?n th?c l?n, d?n ??n nh?ng ph?n ki?n th?c phía sau có liên quan r?t khó ?? hi?u. Chính vì v?y h?c sinh c?n có m?t Gia S? D?y Kèm L?p 11 ?? kèm c?p, gi?i ?áp các th?c m?c mà h?c sinh ch?a hi?u.

T?t nh?t là ngay t? trong hè, các ph? huynh hãy tìm cho con em mình m?t Gia S? D?y Kèm L?p 11 t?i nhà ?? có th? h? th?ng l?i ki?n th?c ?ã h?c ? l?p 10 và tìm hi?u tr??c nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a l?p 11 nh? v?y khi b?t ??u vào n?m h?c h?c sinh s? không m?t quá nhi?u th?i gian ?? làm quen v?i ki?n th?c m?i mà ch? h?c nâng cao các ki?n th?c ?ã ???c h?c trong hè.

Hi?n nay, d?ch v? gia s? l?p 11 ???c các ph? huynh h?c sinh l?a ch?n nhi?u h?n c?, b?i vì khi s? d?ng d?ch v? này, c? phu huynh l?n h?c sinh ??u r?t thu?n ti?n. Ph? huynh s? không ph?i s?p x?p th?i gian ??a con em mình ??n các trung tâm, ?i l?i v?a m?t, v?t v? l?i có nhi?u nguy hi?m có th? x?y ra, gia s? d?y kèm l?p 11 t?i nhà ti?t ki?m ???c kho?ng th?i gian khá l?n cho ph? huynh. Còn ??i v?i h?c sinh s? không ph?i m?t th?i gian ?i l?i, có th? t? do ? nhà h?c t?p không b? gò bó, có ?i?u ki?n t?t nh?t ?? h?c t?p, yên t?nh không b? ngo?i c?nh chi ph?i.

gia-su-lop-11-gioi

Gia s? l?p 11 d?y kèm các môn gi?i

N?m b?t ???c tâm lý c?a h?c sinh c?ng nh? ph? huynh, trung tâm gia s? Toàn C?u cung c?p cho khách hàng d?ch v? gia s? l?p 11 t?i nhà, v?i th?i gian h?c vô cùng linh ho?t phù h?p v?i gi? gi?c sinh ho?t c?a h?c sinh. V?i ??i ng? gia s? chuyên nghi?p c?ng tác v?i các giáo viên hàng ??u c?a các tr??ng n?i ti?ng và m?t ??i ng? gia s? là sinh viên gi?i, xu?t s?c ??n t? các tr??ng ??i h?c, ch?c ch?n vi?c h?c c?a con em b?n s? ti?n b? v??t b?c ch? sau 1 th?i gian ng?n.

Gia s? môn Toán l?p 11

Gi?ng d?y ch??ng trình môn Toán 11 ki?n th?c c? b?n và nâng cao g?m các n?i dung nh? sau: Hàm s? l??ng giác ( Công th?c, các ph??ng trình l??ng giác th??ng g?p, bi?n ??i l??ng giác). T? h?p, xác su?t ( Nh? th?c Niu t?n, hoán v?, ch?nh h?p, t? h?p , xác su?t c?a bi?n c? ). Dãy s? ( C?p s? c?ng, c?p s? nhân, quy n?p toán h?c). Gi?i h?n ( gi?i h?n dãy s?, gi?i h?n hàm s?, hàm s? liên t?c ). ??o Hàm ( ??o hàm c?p 1, 2, vi phân, quy t?c tính ??o hàm, ??o hàm l??ng giác ). ???ng th?ng và m?t ph?ng trong không gian ( Hai ???ng th?ng song song, chéo nhau, vuông góc. Hai m?t ph?ng vuông góc, song song. ???ng th?ng song song, vuông góc v?i m?t ph?ng )…

Gia s? môn V?n l?p 11

Ôn ch?c ki?n th?c môn V?n c?a l?p d??i sau ?ó gi?ng d?y ch??ng trình Ng? V?n l?p 11 bao g?m ki?n th?c c? b?n và nâng cao ? các tác ph?m nh?: Vào ph? chúa Tr?nh, T? tình II, Câu cá mùa thu, Th??ng v?, bài ca ng?t ng??ng, l? ghét th??ng, v?n t? ngh?a s? C?n Giu?c, Chi?u c?u hi?n, Hai ??a tr?, Ch? ng??i t? tù, h?nh phúc c?a m?t tang gia, Chí Phèo, Cha con ngh?a n?ng, v?nh bi?t c?u trùng ?ài …ch? y?u ?i sâu vào phân tích tác ph?m, phân tích nhân v?t trong ?ó áp d?ng k? n?ng dùng phép ?n d?, tu t?, so sánh, nhân hóa…

Gia s? môn Lý l?p 11

Gi?ng d?y ch??ng trình môn V?t Lý l?p 11 d?ng c? b?n và nâng cao bao g?m: ?i?n tích, ?i?n tr??ng ( ??nh lu?t Culong, thuy?t Electron, ?i?n th?, hi?u ?i?n th?, t? ?i?n ). Dòng ?i?n ( dòng ?i?n không ??i, ?i?n n?ng, công su?t, ??nh lu?t Ôm cho toàn m?ch ). Dòng ?i?n trong các môi tr??ng ( Kim Lo?i, Ch?t Khí, ?i?n Phân, Bán D?n, Chân Không ). T? Tr??ng ( L?c t?, c?m ?ng t?, l?c Lorenxo ). C?m ?ng ?i?n t? ( T? thông, t? c?m, su?t ?i?n ??ng c?m ?ng ). Khúc x? ánh sáng ( Khúc x?, hi?n t??ng ph?n x? toàn ph?n ). M?t và d?ng c? quang h?c ( Kính lúp, kính hi?n vi, kính thiên v?n, c?u t?o m?t, ch?a t?t ? m?t…)….

Gia s? môn Hóa l?p 11

Ôn ch?c ki?n th?c Hóa c? b?n l?p d??i sau ?ó gi?ng d?y ch??ng trình môn Hóa H?c l?p 11 d?ng c? b?n và nâng cao bao g?m: S? ?i?n li ( Phân lo?i ch?t ?i?n li, Axit, bazo, mu?i, ?i?n li c?a n??c, ?? PH dung d?ch, ph?n ?ng trao ??i). Nhóm Ni t? ( Amoniac, Mu?i amoni, Axit Nitric, mu?i Nitrat, Ph?t pho, Axit photphoric, mu?i photphat, phân bón hóa h?c ). Các bon ( H?p ch?t cacbon, silic và h?p ch?t silicat, công nghi?p silic ). ??i c??ng v? Hóa H?u C? ( Phân tích nguyên t? ch?t h?u c?, công th?c phân t?, nguyên t? ch?t h?u c?, ph?n ?ng hóa h?u c? ). Hidrocacbon ( g?m các khái ni?m, c?u t?o, danh pháp, tính ch?t v?t lý, tính ch?t hóa h?c, ?ng d?ng c?a Ankan, Anken, Ankadien, Xicloankan, Benzen, Phenol, r??u, Andehit, Xeton, Axitcacboxilic… )

Gia s? Ti?ng Anh l?p 11

Ôn ch?c ki?n th?c Ti?ng Anh c?a l?p d??i sau ?ó gi?ng d?y ch??ng trình môn Ti?ng Anh l?p 11 bao g?m ki?n th?c c? b?n và nâng cao ? Unit nh?: friendship, personal experiences, a party, volunteer work, illiteracy, competitions, world population, celebrations, the post office, nature in danger, sources of energy, the asian games, hobbies, recreation, space conquest, the wonders of the world rèn luy?n các k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t cho h?c sinh, cách s? d?ng các t? v?ng, h?c thu?c t? m?i, câu trúc d?ng ng? pháp ph? bi?n, chia ??ng t? ? các th?i hi?n t?i, quá kh?, t??ng lai, c?u trúc các câu s? d?ng so sánh, tr?ng t?, danh t?, ??ng t?.

T?i sao nên ch?n gia s? l?p 11 c?a Toàn C?u?

Trung tâm Gia S? Toàn C?u chuyên cung c?p ??i ng? gia s? sinh viên và giáo viên chuyên nghi?p, ch?t l??ng d?y 1 kèm 1 cho h?c sinh l?p 11. Các gia s? d?y kèm l?p 11 có trình ?? chuyên môn cao, tác phong s? ph?m chuyên nghi?p, kiên trì và th?u hi?u tâm lý h?c sinh.

Không ch? gi?i v? trình ?? chuyên môn mà còn có ph??ng pháp d?y kèm m?i nh?t truy?n ??t m?ch l?c, rõ ràng. Bi?t rõ ?u và khuy?t ?i?m c?a h?c sinh ?? giúp các em phát tri?n m?t cách toàn di?n. Gia s? l?p 11 s? h? tr? các em c?ng c? ki?n th?c ti?n b? nhanh nh?t, truy?n ??t ki?n th?c m?i trong ch??ng trình h?c m?t cách hi?u qu? nh?t, giúp các em hi?u bài, say mê và thích thú v?i vi?c h?c t?p.

??i ng? gia s? và giáo viên gi?i t? các tr??ng ??i h?c, trung h?c hàng ??u t?i TPHCM, các sinh viên xu?t s?c ??n t? tr??ng ??i h?c n?i ti?ng mang t?i cho quý ph? huynh nhi?u l?a ch?n cho con mình, s? mang l?i k?t qu? h?c t?p và ?i?m s? bài thi cao nh?t cho h?c sinh.

  • Gia s? ?úng thông tin yêu c?u c?a PHHS
  • Thông tin h? s?, gi?y t? rõ ràng, minh b?ch
  • 80% gia s? là gia s? ?ã nh?n l?p và d?y t?t
  • D?y nhi?t tình, ?úng ch??ng trình c?i cách, ôn luy?n thi tr??ng chuyên.
  • H?c sinh ???c h?c th? 2 bu?i h?c ??u tiên

Trung tâm gia s? Toàn C?u có ??i ng? gia s? l?p 11 ?ông ??o ? kh?p các qu?n huy?n c?a TPHCM. Nhà ph? huynh ? ?âu thì trung tâm s? s?p gia s? g?n khu v?c ?ó ?? thu?n ti?n trong công vi?c d?y h?c. Gia s? d?y kèm l?p 11 t?i qu?n 1,4,7,10,2,5,8,11,3,6,9,12, Th? ??c, Bình Th?nh, Phú Nhu?n, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò V?p, Nhà Bè, Hóc Môn, C? Chi… luôn s?n sàng k?t n?i v?i các em h?c sinh ?ang c?n d?y kèm t?i nhà.

H?c phí gia s? l??p 11 t?i TPHCM

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s?, giáo viên l?p 11 d?y kèm t?i nhà thì hãy tham kh?o ngay b?ng giá d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. L?U Ý: H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? b? m? ch?n gia s? phù h?p nh?t.

BA?NG GIA? GIA S? DA?Y KE?M L??P 11 TA?I NHA?

  ( ??n v?: nghìn ??ng/ bu?i)

Ch??ng tri?nh da?y Sinh viên  Sinh viên gi?i Gia?o viên  Gia?o viên gio?i Giáo viên tr???ng chuyên  D?y theo nhóm
Gia s? Toa?n l?p 11 130 160 200 250 300 250
Gia s? Ng? V?n l?p 11 130 160 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Anh l?p 11 130 160 200 250 300 250
Gia s? V?t Lý l?p 11 130 160 200 250 300 250
Gia s? Hóa l?p 11 130 160 200 250 300 250
Gia s? Toán – Lý – Hóa 130 160 220 280 300 250
Gia s? báo bài các môn 140 180 220 250 300 250
Gia s? ôn luy?n thi 150 180 220 280 350 250
Gia s? các môn ngh? thu?t 150 180 240 280 350 280

Liên h? tìm gia s? l?p 11 t?i nhà

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c tìm gia s? gi?i l?p 11, ph? huynh nên cân nh?c m?i gia s? cho tr? s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm gia s? Toàn C?u luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Chúc các em h?c sinh có thành tích h?c t?p th?t t?t.

HOTLINE: 0868 108 000 – 0933 331 808
VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c, TP H? Chí Minh
VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

4.9/5 - (19 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000