Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 17: C?u trúc di truy?n c?a qu?n th? (ti?p theo)

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 17: C?u trúc di truy?n c?a qu?n th? (ti?p theo) ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: Nêu ??c ?i?m c? b?n c?a qu?n th? ng?u ph?i.

Qu?n th? ng?u ph?i ???c xem là ??n v? sinh s?n, ??n v? t?n t?i c?a loài trong t? nhiên.Quá trình giao ph?i ng?u nhiên là nguyên nhân làm cho qu?n th? ?a hình (?a d?ng) v? ki?u gen và ki?u hình.Các qu?n th? ng?u ph?i ???c phân bi?t v?i các qu?n th? khác cùng loài b?i t?n s? t??ng ??i các alen, các ki?u gen, các ki?u hình.

Bài 2: M?t qu?n-th? bao g?m 120 cá th? có ki?u gen AA, 400 cá th? có ki?u gen Aa và 680 cá th? có ki?u gen aa. Hãy tính t?n s? c?a các alen A và a trong qu?n-th? và cho bi?t qu?n-th? có cân b?ng v? thành ph?n ki?u gen hay không?

Cách tính t?n s? alen nh? sau:

T?n s? alen tr?i A ???c tính b?ng s? l??ng cá th? có ki?u gen ??ng h?p t? AA + 1/2 s? cá th? có ki?u gen d? h?p t? r?i chia cho t?ng s? cá th? trong qu?n-th?. C? th? trong bài này t?n s? alen p(A) = (120 + 200)/ (120+ 400+ 680) = 0,266 Vì qu?n-th? ch? có 2 lo?i alen nên t?n s? alen a s? b?ng 1- 0,266 = 0,734. Mu?n bi?t qu?n.th? có cân b?ng di truy?n hay không ta áp d?ng công th?c p2 + 2pq + q2 = 1 ?? xác ??nh thành ph?n ki?u gen c?a qu?n.h? ? tr?ng thái cân b?ng r?i so v?i thành ph?n ki?u gen th?c t? c?a qu?n.th?.

M?t qu?n-th? có 120 cá th? có ki?u gen AA, 400 cá th? có ki?u gen Aa và 680 cá th? có ki?u gen aa.

?? xét xem qu?n-th? này hi?n có cân b?ng di truy?n hay không c?n tính t?n s? c?a các alen sau ?ó áp d?ng vào công th?c: p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = I ?? xem t?n s? các ki?u gen có khi cân b?ng có gi?ng v?i thành ph?n ki?u gen khi ta ?ang xét hay không.

C? th? cách tính nh? sau: g?i t?n s? alen A là p và alen a là q. Ta có p = [(120 X 21 + 400]/ (120 + 400 + 680) X 2 = 640/ 2400 = 0,267. Do v?y q = 0,733.

N?u Q.th? ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n thì t?n s? các ki?u gen ph?i tho? mãn công th?c p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = I và ph?i có t?n s? c? th? là 0,071 AA:

0,392 Aa: 0.537 aa. Trong khi ?ó t?n s? các ki?u gen th?c t? là AA = 120/1200 = 0,1 ; Aa = 400/1200 = 0.333 và aa = 680/1200 = 0,567. Nh? v?y. có th? nói Q.th? không cân b?ng di truy?n.

Hay cách ki?m tra khác nh? sau:

C? th? trong Q.th? này n?u ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n thì thành ph?n ki?u gen ph?i là:

(0T266)2 AA + 2 (0,266) (0,743) Aa + (0,734)- aa = I

? 0,07 AA + 0,39 Aa + 0,54 aa = I.

Trong khi ?ó thành ph?n ki?u gen th?c t? c?a Q/th? là: p2 A A =120/ (120 + 400 + 680) = 0,1 -> 2pq Aa = 400/ 1200 = 0,33 q-aa = 680/1200 =0,57.

Nh? v?y t?n s? các kiêu gen c?a qu?n/th? khá khác bi?t so v?i t?n s? các ki?u gen ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n. Do v?y có th? nói qu?n/th? không ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n. Tuy nhiên, ?? k?t lu?n xem s? sai khác v? t?n s? ki?u gen c?a qu?n/th? có th?c s? sai khác (có ý ngh?a th?ng kê) v?i t?n s? ki?u gen c?a qu?n/th? ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n thì chúng ta ph?i áp d?ng thu?t toán th?ng kê. Vi?c áp d?ng thu?t toán th?ng kê v??t ra kh?i ch??ng trình nên không c?n h?c sinh ph?i v?n d?ng.

Bài 3: Hãy ch?n ph??ng án ?úng.

Qu?n th? nào trong các qu?n-th? nêu d??i ?ây ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n?

Qu?n th?

T?n s? ki?u gen AA

T?n s? ki?u gen Aa

T?n s? ki?u gen aa

1

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

1

4

0,2

0,5

0,3

A. Qu?n th? 1

B. Qu?n th? 2

C. Qu?n th? 3

D. Qu?n th? 1 và 3

E. Qu?n th? 4

?áp án ?úng D. Qu?n th? 1 và 3.

Bài 4*: Các gen di truy?n liên k? v?i gi?i tính có th? ??t ???c tr?ng thái cân b?ng Hac?i – Vanbec hay không n?u t?n s? alen ? hai gi?i là khác nhau? Gi?i thích?

Gen trên nhi?m s?c th? gi?i tính s? không th? cân b?ng di truy?n sau m?t th? h? giao ph?i ng?u nhiên khi t?n s? alen ? hai gi?i la không nh? nhau trong th? h? b? m?. Vì: trong m?t qu?nth?, gen A ch? có hai alen A và a v?i t?n s? alen A và a t??ng ?ng là p và q, thì qu?nth? ???c g?i là cân b?ng di truy?n hay còn g?i là cân b?ng Hac?i-Vanbec khi tho? mãn công th?c v? thành ph?n ki?u gen nh? sau:

Thành ph?n ki?u gen: P2AA + 2pqAa + q2aa = 1

V?i p2 là t?n s? ki?u gen AA; 2pq là t?n s? ki?u gen Aa còn q2 là t?n s? ki?u gen aa.

Tr?ng thái cân b?ng Hac?i – Vanbec không ch? giowsi h?n cho tr??ng h?p m?t 1 gen có 2 alen mà có th? m? r?ng cho tr??ng h?p m?t gen có nhi?u alen trong qu?n th?.

?? qu?n th? có th? ? tr?ng thái cân b?ng di truy?n ???c thì c?n m?t s? ?i?u ki?n sau:

(1) qu?n th? ph?i có kích th??c l?n;

(2) các cá th? trong qu?n-th? ph?i giao ph?i v?i nhau m?t cách ng?u nhiên;

(3) các cá th? có ki?u gen khác nhau ph?i có s?c s?ng và kh? n?ng sinh s?n nh? nhau (không có ch?n l?c t? nhiên);

(4) ??t bi?n không x?y ra hay có x?y ra thì t?n s? ??t bi?n thu?n ph?i b?ng t?n s? ??t bi?n ngh?ch và

(5) qu?n th? ph?i ???c cách li v?i các qu?n th? khác (không có s? di nh?p gen gi?a các qu?n th?).

5/5 - (16 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000