Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 19: T?o gi?ng b?ng ph??ng pháp gây ??t bi?n và công ngh? t? bào

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 19: T?o gi?ng b?ng ph??ng pháp gây ??t bi?n và công ngh? t? bào ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: Gi? s? có m?t gi?ng cây cà chua có gen A quy ??nh m?t tính tr?ng không mong mu?n (d? m?c b?nh X). Hãy nêu quy trình t?o th? ??t bi?n có ki?u gen aa có kh? n?ng kháng b?nh X?

Có th? dùng ph??ng pháp gây ??t bi?n b?ng tia phóng x?. Ví d?, x? lí h?t gi?ng b?ng tia phóng x? ?? gây ??t bi?n r?i sau ?ó gieo h?t lên thành cây và cho các cây con nhi?m tác nhân gây b?nh. Sau ?ó ch?n l?c ra các cây có kh? n?ng kháng b?nh. Nh?ng cây có kh? n?ng kháng b?nh cho lai v?i nhau ho?c cho t? th? ph?n ?? t?o ra các dòng thu?n.

Bài 2: Có hai gi?ng lúa, m?t gi?ng có gen quy ??nh kh? n?ng kháng b?nh X và m?t gi?ng có gen quy ??nh kh? n?ng kháng b?nh Y. B?ng cách gây ??t bi?n ng??i ta có th? t?o ra gi?ng m?i có c? hai gen kháng b?nh X và ? ???c không? Gi?i thích cách ti?n hành thí nghi?m. Bi?t r?ng gen quy ??nh b?nh X và gen quy ??nh b?nh Y n?m trên hai NST t??ng ??ng khác nhau?

Có th? lai hai gi?ng cây v?i nhau r?i sau ?ó x? lí con lai b?ng tác nhân ??t bi?n nh?m t?o ra các ??t bi?n chuy?n ?o?n nhi?m s?c th? ch?a c? hai gen có l?i.

Bài 3: Trình bày quy trình t?o gi?ng cây khác loài b?ng ph??ng pháp lai t? bào xôma?

Lai t? bào xôma hay dung h?p t? bào tr?n, c?ng là m?t k? thu?t hi?n ??i góp ph?n t?o nên gi?ng lai khác loài ? th?c v?t. ?? cho hai t? bào th?c v?t 2n (t? bào sinh d??ng) có th? dung h?p v?i nhau thành m?t t? bào th?ng nh?t, ng??i ta c?n ph?i lo?i b? thành t? bào tr??c khi ?em lai. Sau ?ó cho các t? bào ?ã m?t thành t? bào (t? bào tr?n) c?a hai loài vào trong môi tr??ng ??c bi?t ?? chúng dung h?p v?i nhau.

Cho t? bào lai vào nuôi c?y trong môi tr??ng nuôi c?y ??c bi?t cho chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài.

Bài 4: Gi?i thích quy trình nhân b?n vô tính ? ??ng v?t và nêu ý ngh?a th?c ti?n c?a ph??ng pháp này?

Trong t? nhiên, khi m?t h?p t? trong nh?ng l?n phân chia ??u tiên vì m?t lí do nào ?ó l?i tách ra thành nhi?u phôi riêng bi?t. Sau ?ó, nh?ng phôi này phát tri?n thành nh?ng cá th? gi?ng nhau.

Bài 5: Hãy ch?n m?t loài cây thích h?p trong s? loài cây nêu d??i ?ây ?? có th? áp d?ng ch?t cônsixin nh?m t?o gi?ng m?i ?em l?i hi?u qu? kinh t? cao?

A. Cây lúa B. Cây ??u t??ng C. Cây c? c?i ???ng D. Cây ngô

?áp án ?úng C. Cây c? c?i ???ng.

5/5 - (11 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000