Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 21: Di truy?n y h?c

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 21: Di truy?n y h?c ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: Hãy dùng s? ?? tóm t?t c? ch? gây b?nh phênimkêto ni?u ? ng??i?

Gen b? ??t bi?n —» không t?ng h?p ???c enzim ch?c n?ng —> phêninalanin không ???c chuy?n hoá thành tirôzin -» phêninalanin b? ? ??ng trong máu -> chuy?n lên não ??u ??c t? bào th?n kinh.

Bài 2: Trình bày c? ch? phát sinh h?i ch?ng ?ao?

Do các tác nhân lí hoá c?a môi tr??ng, b?nh ?ao là ph? bi?n nh?t trong các d?ng ??t bi?n d? b?i còn s?ng ???c ? ng??i. NST 21 r?t nh?, ch?a ít gen h?n ph?n l?n các NST khác, vì v?y s? m?t cân b?ng do li?u gen th?a ra c?a 1 NST 21 là ít nghiêm tr?ng nên b?nh nhân còn s?ng ???c.

Bài 3: Vì sao ng??i ta không phát hi?n ???c các b?nh nhân có th?a các nhi?m s?c th? NST s? 1 ho?c s? 2 (nh?ng NST có kích th??c l?n nh?t trong b? NST ng??i) c?a ng??i?

Không phát hi?n ???c các b?nh nhân có th?a NST s? 1 và s? 2 ? ng??i là do NST s? 1 và 2 là nh?ng c?p NST l?n nh?t trong s? NST ng??i, ch?a r?t nhi?u gen —> vi?c th?a ra m?t NST s? 1 hay s? 2 -> s? m?t cân b?ng gen do th?a 1 NST 1 hay 2 là nghiêm tr?ng —» có th? ch?t ngay t? giai ?o?n phôi thai.

Bài 4: Nhi?u lo?i b?nh ung th? xu?t hi?n là do gen ti?n ung th? ho?i ??ng quá m?c gây ra quá nhi?u s?n ph?m c?a gen. Hãy ??a ra m?t s? ki?u ??t bi?n d?n ??n làm cho bi?n m?t gen bình th??ng (gen ti?n ung th?) thành gen ung th??

Các gen quy ??nh các y?u t? sinh tr??ng (các prôtêin tham gia ?i?u hoà quá trình phân bào). Ho?t ??ng c?a nh?ng gen này (còn ???c g?i là gen ti?n ung th?) bình th??ng ch?u s? ?i?u khi?n c?a c? th? ?? ch? t?o ra m?t l??ng s?n ph?m v?a ?? ?áp ?ng l?i nhu c?u phân chia t? bào m?t cách bình th??ng.

Khi b? ??t bi?n, gen tr? nên ho?t ??ng m?nh h?n và t?o ra quá nhi?u s?n ph?m làm t?ng t?c ?? phân bào d?n ??n kh?i u t?ng sinh quá m?c mà c? th? không ki?m soát ???c. ??t bi?n làm gen ti?n ung th? chuy?n thành gen ung th? th??ng là ??t bi?n tr?i.

5/5 - (18 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000