Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 22: B?o v? v?n gen c?a loài ng??i và m?t s? v?n ?? xã h?i c?a di truy?n h?c

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 22: B?o v? v?n gen c?a loài ng??i và m?t s? v?n ?? xã h?i c?a di truy?n h?c ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: Gánh n?ng di truy?n trong các qu?n th? ng??i ???c bi?u hi?n nh? th? nào?

Gánh n?ng di truy?n là s? t?n t?i trong v?n gen c?a qu?n th? ng??i các ??t bi?n gây ch?t n?a gây ch?t,… mà khi chúng chuy?n sang tr?ng thái ??ng h?p s? làm ch?t các cá th? hay làm gi?m s?c s?ng c?a h?Theo tính toán thì các s? c? sai h?ng di truy?n do gen chi?m ??n 1%, còn nh?ng sai h?ng NST trung bình là 1/150 s? tr? s? sinhC? các nhân t? di truy?n và các nhân t? khác, ??c bi?t là các nhân t? môi tr??ng ?óng vai trò quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a hàng lo?t các b?nh di truy?n.Hi?n ?ã phát hi?n ???c h?n 6000 b?nh do ??t bi?n gen và h?n 100 h?i ch?ng do ??t bi?n NST gây nên. Cùng v?i s? phát tri?n c?a Y h?c, các r?i lo?n di truy?n ???c phát hi?n ?ang t?ng lên h?ng n?m.

Bài 2: ?? b?o v? v?n gen c?a loài ng??i c?n ti?n hành nh?ng bi?n pháp gì?

T?o môi tr??ng s?ch nh?m tránh các ??t bi?n phát sinh ?? gi?m thi?u gánh n?ng di truy?n cho loài ng??i.Hi?u bi?t và góp ph?n b?o v? môi tr??ng, ch?ng các tình tr?ng gây ô nhi?m chính là b?o v? t??ng lai v?n gen cho loài ng??i.Tránh và h?n ch? tác h?i c?a các tác nhân gây ??t bi?n. Trong công vi?c, trong ??i s?ng h?ng ngày ph?i tránh ti?p xúc v?i các tác nhân có kh? n?ng gây ??t bi?n (các tia phóng x?, các hoá ch?t ??c h?i,…). Trong tr??ng h?p bu?c ph?i ti?p xúc do nhu c?u công vi?c thì ph?i dùng các d?ng c? phòng h? thích h?p.S? d?ng li?u pháp gen ?? ??a gen lành (gen t?t) vào thay th? cho các gen b?nh (gen x?u) trong ?i?u tr? các b?nh di truy?n.S? d?ng t? v?n di truy?n y h?c ?? gi?m b?t gánh n?ng di truy?n cho xã h?i vì nh?ng tr? t?t nguy?n.

Bài 3: Nêu m?t s? v?n ?? xã h?i c?a Di truy?n h?c?

a) V?n ?? di truy?n kh? n?ng trí tu?

Tính di truy?n có ?nh h??ng nh?t ??nh t?i kh? n?ng trí tu?, song v?n ?? là ? m?c nào. M?t s? tác gi? ?ánh giá s? di truy?n kh? n?ng trí tu? qua IQ, m?t s? khác cho r?ng v?n ?? ph?c t?p h?n nhi?u, không th? ch? d?a vào IQ.Có tác gi? ?ã ??a ra s? li?u ch?ng minh r?ng IQ t?ng kho?ng 3 ?i?m trong m?t th?p niên. ?i?u này cho th?y không th? ch? c?n c? vào IQ ?? ?ánh giá s? di truy?n kh? n?ng trí lu?.

b) B?nh ung th?

Ung th? là thu?t ng? mô t? m?t nhóm l?n các b?nh ???c ??c tr?ng b?i s? t?ng sinh không ki?m soát ???c c?a các t? bào m?t cách khác th??ng d?n ??n các kh?i u ác tính.Có nhi?u nguyên nhân khác nhau c?a ung th? nh? các bi?n ??i di truy?n ng?u nhiên (các ??t bi?n gen, ??t bi?n NST), s? ti?p xúc v?i các tác nhân phóng x?, hoá h?c gây ??t bi?n, các virut ung th?.

c) Di truy?n h?c v?i b?nh AIDS (H?i ch?ng suy gi?m mi?n d?ch t?p nhi?m)

Tác ??ng xã h?i c?a vi?c gi?i mã b? gen ng??i

Vi?c gi?i mã b? gen ng??i ?ã này sinh nhi?u v?n ?? tâm lí xã h?i nh?:

Li?u nh?ng hi?u bi?t v? h? s? di truy?n c?a chính chúng ta có cho phép tránh – l??c b?nh t?t di truy?n hay ch? ??n thu?n thông báo v? cái ch?t s?m có th? x?y ra và không th? tránh kh?i.H? s? di truy?n c?a chúng ta li?u có b? xã h?i s? d?ng ?? ch?ng l?i chính chúng ta hay không? (V?n ?? xin vi?c làm, hôn nhân,…).

Bài 4: Hãy ch?n ph??ng án tr? l?i ?úng.

Trong chu?n ?oán tr??c sinh, k? thu?t ch?c dò d?ch ?i nh?m kh?o sát:

A. Tính ch?t c?a n??c ?i.

B. T? bào t? cung c?a ng??i m?.

C. T? bào thai bong ra trong n??c ?i.

D. C? A và B ??u ?úng.

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000