Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 24: Các b?ng ch?ng ti?n hóa

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 24: Các b?ng ch?ng ti?n hóa ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: T?i sao ?? xác ??nh m?i quan h? h? hàng gi?a các loài v? các ??c ?i?m hình thái thì ng??i ta l?i hay s? d?ng các c? quan thoái hoá?

C? quan thoái hóa hay ???c s? d?ng nh? b?ng ch?ng nói lên m?i quan h? h? hàng gi?a các loài vì c? quan thoái hóa không có ch?c n?ng gì nên không ???c CLTN gi? l?i. Chúng ???c gi? l?i ? các loài ??n gi?n là do ???c th?a h??ng các gen ? loài t? tiên.

Bài 2: Hãy tìm m?t s? b?ng ch?ng ? m?c ?? sinh h?c phân t? ?? ch?ng minh m?i sinh v?t trên Trái ??t ??u có chung m?t ngu?n g?c?

Có r?t nhi?u b?ng ch?ng phân t? ch?ng minh m?i sinh v?t trên Trái ??t ??u có chung t? tiên.Ví d?, m?i loài sinh v?t ??u có v?t ch?t di truy?n là ADN, ??u có chung mã di truy?n, có chung c? ch? phiên mã và d?ch mã, có chung các giai ?o?n c?a quá trình chuy?n hóa v?t ch?t nh? ???ng phân.

Bài 3: ??a lí sinh h?c là gì? Nghiên c?u v? ??a lí sinh h?c cung c?p cho ta nh?ng b?ng ch?ng gì v? s? ti?n hoá c?a sinh gi?i?

Nghiên c?u v? s? phân b? c?a các loài trên Trái ??t có th? cung c?p cho ta b?ng ch?ng gián ti?p v? m?i quan h? h? hàng gi?a các loài. Ví d?, ?acuyn nghiên c?u so sánh các ??c ?i?m hình thái c?a các loài chim s? trên qu?n ??o Galapagos và các loài chim ? vùng Trung M?. Ông ?ã ?i ??n k?t lu?n là các loài chim trên ??o có ngu?n g?c t? ??t li?n Trung M?.

Bài 4: T?i sao nh?ng c? quan thoái hoá không còn gi? ch?c n?ng gì l?i v?n ???c di truy?n t? ??i này sang ??i khác mà không b? ch?n l?c t? nhiên lo?i b??

Các gen quy ??nh c? quan thoái hóa không b? CLTN ?ào th?i vì nh?ng c? quan này th??ng không gây h?i gì cho c? th? sinh v?t.

Nh?ng gen này ch? có th? b? lo?i kh?i qu?n th? b?i các y?u t? ng?u nhiên vì th? có th? th?i gian ti?n hóa còn ch?a ?? dài ?? các y?u t? ng?u nhiên lo?i b? các gen này.

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 23: Ôn t?p ph?n di truy?n h?c

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 23: Ôn t?p ph?n di truy?n h?c ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: Hãy ?i?n các chú thích thích h?p vào bên c?nh các m?i tên nêu trong s? ?? d??i ?ây ?? minh ho? quá trình di truy?n ? m?c ?? phân t?:

Bài t?p Sgk môn Sinh h?c l?p 12

Bài 2: T?i sao m?i m?ch c?a phân t? ADN l?i ???c t?ng h?p theo m?t cách khác nhau?

Sao chép ADN ki?u n?a gián ?o?n là ki?u sao chép mà m?t m?ch ??n m?i ???c t?ng h?p liên t?c khi nó d?a vào m?ch khuôn c? có chi?u 3?-> 5?. Còn m?ch ??n th? 2 ???c t?ng h?p theo t?ng ?o?n (gián ?o?n) khi m?ch khuôn c? c?a nó có chi?u 5’—> 3?.

T?ng ?o?n nuclêôtit ng?n g?i là ?o?n Okazaki. M?i ?o?n Okazaki ??u ???c t?ng h?p theo h??ng 5’—> 3?.

Bài 3: Hãy gi?i thích cách th?c phân lo?i bi?n d? ???c nêu trong bài và cho bi?t ??c ?i?m c?a t?ng lo?i?

Cách phân chia bi?n d? theo kh? n?ng có th? di truy?n hay không?

??t bi?n: nh?ng bi?n ??i trong v?t ch?t di truy?n.

??t bi?n gen: nh?ng bi?n ??i trong c?u trúc c?a gen.??t bi?n NST: nh?ng bi?n ??i trong c?u trúc NST.

Th??ng bi?n: nh?ng bi?n ??i ki?u hình c?a cùng m?t ki?u gen do s? thay ??i c?a môi tr??ng s?ng.

Bài 4: Cho m?t cây ??u Hà Lan có ki?u gen d? h?p t? quy ??nh v?i ki?u hình hoa ?? t? th? ph?n. ? ??i sau ng??i ta l?y ng?u nhiên 5 h?t ?em gieo. Xác su?t ?? c? 5 h?i cho ra c? 5 cây ??u có hoa tr?ng là bao nhiêu? Xác su?t ?? trong s? 5 cây con có ít nh?t có m?t cây hoa ?? là bao nhiêu?

Xác su?t ?? 5 h?t ??u cho cây hoa tr?ng là (0,25)5. ?? tìm xác su?t trong s? 5 cây ít nh?t có m?t cây hoa ?? ta ch? c?n l?y 1 — (xác xu?t ?? 5 cây ??u cho hoa tr?ng) = 1 – (0,25)s.

Bài 5: M?t s? c?p v? ch?ng bình th??ng sinh ra ng??i con b? b?nh b?ch t?ng. T? l? ng??i con b? b?nh b?ch t?ng th??ng chi?m kho?ng 25% t?ng s? con c?a các c?p v? ch?ng này. Nh?ng ng??i b? b?nh b?ch t?ng l?y nhau th??ng sinh ra 100% s? con b? b?nh b?ch t?ng. Tuy nhiên, trong m?t s? tr??ng h?p, hai v? ch?ng cùng b? b?nh b?ch t?ng l?y nhau l?i sinh ra ng??i con bình th??ng. Hãy gi?i thích c? s? di truy?n h?c có th? có c?a hi?n t??ng này?

Hai v? ch?ng cùng b? b?nh b?ch t?ng mà l?i sinh ra ng??i con bình th??ng thì ta có th? k?t lu?n alen gây b?nh b?ch t?ng ? m? thu?c m?t gen khác v?i gen gây b?nh b?ch t?ng ? b?. Do có s? t??ng tác gen nên ? ng??i con ?ã có màu da bình th??ng.

Bài 6: T?i sao b?nh di truy?n do gen l?n liên k?t v?i gi?i tính X ? ng??i l?i d? ???c phát hi?n h?n so v?i b?nh do gen l?n n?m trên NST th??ng?

Gen l?n trên NST th??ng khó phát hi?n h?n so v?i gen l?n trên NST X ? ng??i là vì gen l?n trên NST th??ng ch? ???c bi?u hi?n ra ki?u hình khi có c? hai alen l?n còn gen l?n trên NST X ch? c?n m?t alen l?n c?ng ?ã bi?u hi?n ra ki?u hình ? nam gi?i.

Bài 7: M?t qu?n th? khi nào thì ???c g?i là cân b?ng di truy?n (cân b?ng Hac?i – Vanbec)?

M?t qu?n th? ???c g?i là cân b?ng di truy?n khi th?a mãn công th?c: p2 AA + 1pq Aa + q2 aa =1.

Bài 8: ?? t?o gi?ng vi sinh v?t, ng??i ta hay dùng bi?n pháp gì? Gi?i thích?

Ph??ng pháp thích h?p là gây ??t bi?n gen.

Bài 9: Nh?ng ng??i có b? NST: 44 NST th??ng + XXY ho?c 44 NST th??ng + XXXY ??u là nam gi?i. Nh?ng ng??i có b? NST v?i 44 NST th??ng + X ho?c 44 NST th??ng + XXX ??u là n? gi?i. T? th?c t? này chúng ta có th? rút ra ???c k?t lu?n gì?

T? nh?ng ng??i có b? NST b?t th??ng này ta có th? rút ra k?t lu?n là nhi?m s?c th? Y ? ng??i có vai trò ??c bi?t quan tr?ng trong vi?c quy ??nh nam tính. N?u có nhi?m s?c th? Y thì h?p t? s? phát tri?n thành con trai còn không có Y thì h?p t? phát tri?n thành con gái.

5/5 - (18 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000