Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 26: H?c thuy?t ti?n hóa t?ng h?p hi?n ??i

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 26: H?c thuy?t ti?n hóa t?ng h?p hi?n ??i ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: T?i sao ??t bi?n gen m?c dù th??ng có h?i cho c? th? sinh v?t nh?ng v?n có vai trò quan tr?ng trong quá trình ti?n hoá?

I. T?n s? ??t bi?n gen trong t? nhiên là không ?áng k? nên t?n s? alen ??t bi?n có h?i là r?t th?p.

II. Gen ??t bi?n có th? có h?i trong môi tr??ng này nh?ng l?i có th? có h?i ho?c có l?i trong môi tr??ng khác.

III. Gen ??t bi?n có th? có h?i trong t? h?p gen này nh?ng l?i có th? tr? nên có h?i ho?c có l?i trong t? h?p gen khác.

IV. ??t bi?n gen th??ng có h?i nh?ng nó th??ng t?n t?i ? tr?ng thái d? h?p t? nên không gây h?i.

Câu tr? l?i ?úng nh?t là:

A. I và II B. I và III C. IV và III D. II và III

Bài 2: T?i sao ph?n l?n ??t bi?n gen ??u có h?i cho c? th? sinh v?t nh?ng ??t bi?n gen v?n ???c coi là ngu?n phát sinh các bi?n d? di truy?n cho ch?n l?c t? nhiên?

Ph?n nhi?u các ??t bi?n gen t?n t?i ? tr?ng thái d? h?p t? nên n?u gen ??t bi?n l?n c?ng không bi?u hi?n ra ngay ki?u hình.Qua sinh s?n, s? t?o ra nhi?u bi?n d? t? h?p và gen có h?i l?i có th? n?m trong t? h?p gen m?i nên không gây h?i ho?c trong môi tr??ng m?i gen ??t bi?n l?i không có h?i.

Bài 3: Hi?n t??ng di – nh?p gen ?nh h??ng nh? th? nào ??n v?n gen và t?n s? alen c?a qu?n th??

Di nh?p gen có th? mang ??n cho qu?n th? nh?ng alen m?i hoàn toàn mà tr??c ?ó qu?n th? không có.Di nh?p gen có th? ch? làm thay ??i t?n s? alen c?a qu?n th? b?ng cách t?ng gi?m t?n s? alen v?n có s?n trong qu?n th?.Di nh?p gen có th? bi?u hi?n d??i nhi?u d?ng th?m chí ch? ??n gi?n truy?n h?t ph?n qua sâu b? ho?c gió gi?a các qu?n th? th?c v?t.

Bài 4: T?i sao khi kích th??c qu?n th? b? gi?m ??t ng?t thì t?n s? alen l?i thay ??i nhanh chóng?

Khi kích th??c qu?n th? gi?m m?nh t?c là s? l??ng cá th? c?a qu?n th? là r?t ít thì các y?u t? ng?u nhiên có th? làm thay ??i t?n s? alen và t?n s? ki?u gen m?t cách nhanh chóng.M?t alen nào ?ó dù có l?i có th? nhanh chóng b? lo?i b? kh?i qu?n th? ng??c l?i, gen có h?i l?i có th? tr? nên ph? bi?n trong qu?n th?.

Bài 5: Giao ph?i không ng?u nhiên làm thay ??i thành ph?n ki?u gen c?a qu?n th? nh? th? nào?

Giao ph?i không ng?u nhiên không làm thay ??i t?n s? alen nh?ng làm thay ??i t?n s? ki?u gen c?a qu?n th? theo h??ng làm t?ng t?n s? ki?u gen ??ng h?p gi?m t?n s? ki?u gen d? h?p.Do v?y giao ph?i không ng?u nhiên làm gi?m s? ?a d?ng di truy?n c?a qu?n th?.

5/5 - (11 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000