Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 47: Ôn t?p ph?n ti?n hóa và sinh h?c

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 47: Ôn t?p ph?n ti?n hóa và sinh h?c ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1 trang 212 SGK Sinh 12

Ti?n hóa nh? là gì?

Tr? l?i: Ti?n hoá nh? là quá trình làm bi?n ??i c?u trúc di truy?n c?a qu?n th? (bi?n ??i v? t?n s? alen và t?n s? các ki?u gen c?a qu?n th?). Quá trình ti?n hoá nh? di?n ra trên quy mô c?a m?t qu?n th? và di?n bi?n không ng?ng d??i tác ??ng c?a các nhân t? ti?n hoá.

Bài 2 trang 212 SGK Sinh 12

Gi?i thích s? ?? (hình 47.1) b?ng cách ?i?n các t? thích h?p vào bên c?nh các m?i tên?

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 47: Ôn t?p ph?n ti?n hóa và sinh h?c

Tr? l?i: ??t bi?n phát sinh trong quá trình sinh s?n t?o ngu?n bi?n d? s? c?p ?? r?i qua sinh s?n t?o ra các bi?n di t? h?p (bi?n d? th? c?p). Sinh s?n h?u tính t?o ra r?t nhi?u ki?u gen khác nhau (bi?n d? t? h?p) ? ??i sau. Các ki?u gen trong nh?ng môi tr??ng c? th? s? cho ra nh?ng ki?u hình khác nhau.

Các cá th? v?i các ki?u hình khác nhau s? khác bi?t nhau v? kh? n?ng s?ng sót c?ng nh? v? kh? n?ng sinh s?n (ch?u s? tác ??ng c?a CLTN) nên ho?c là s?ng sót ???c (nh?ng cá th? có ki?u hình thích nghi) ho?c không s?ng sót hay kh? n?ng sinh s?n kém (nh?ng cá th? có ki?u hình không thích nghi).

Bài 3 trang 212 SGK Sinh 12

Nh?ng nhân t? ti?n hoá nào làm thay ??i t?n s? alen c?a qu?n th?? Nhân t? ti?n hoá nào làm thay ??i t?n s? alen nhanh nh?t và ch?m nh?t? Nhân t? ti?n hoá nào quy ??nh chi?u h??ng ti?n hoá?

Tr? l?i: Các nhân t? ti?n hoá làm thay ??i t?n s? alen c?a qu?n th? là: ??t bi?n, CLTN, di nh?p gen, các y?u t? ng?u nhiên. Nhân t? liên hoá nào làm thay ??i t?n s? alen nhanh nh?t còn tu? thu?c vào nhi?u ?i?u ki?n khác nhau.

Ví d?, n?u qu?n th? có kích th??c nh? thì các y?u t? ng?u nhiên l?i ?óng vai trò chính trong vi?c làm thay ??i nhanh chóng t?n s? alen c?a qu?n th?. Th?m chí m?t gen có l?i c?ng có th? nhanh chóng b? bi?n m?t hoàn toàn kh?i qu?n th?.

CLTN c?ng là nhân t? làm thay ??i t?n s? alen c?a qu?n th? m?t cách nhanh chóng n?u áp l?c CLTN ch?ng l?i các alen tr?i.Trong các nhân t? ti?n hoá thì ??t bi?n là nhân t? làm thay ??i t?n s? alen c?a qu?n th? m?t cách ch?m nh?t. Vì t?n s? ??t bi?n nhìn chung trong t? nhiên ch? vào kho?ng t? 10?6 ??n 10-4.

Bài 4 trang 213 SGK Sinh 12

Gi?i thích s? ?? hình 47.2

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 47: Ôn t?p ph?n ti?n hóa và sinh h?c

Tr? l?i:

T? ??u hai qu?n th? còn có th? trao ??i v?n gen cho nhau (s? cách li ch?a hoàn toàn) thì v?n ch? là hai qu?n th? c?a m?t loài. Lâu d?n s? trao ??i v?n gen gi?a hai qu?n th? gi?m d?n (s? cách li gi?a hai qu?n th? ngàv m?t ???c t?ng c??ng) thì các qu?n th? cách li tích lu? nh?ng khác bi?t v? t?n s? alen và thành ph?n ki?u gen d?n ??n hình thành nên các ch?ng ??a lí.N?u s? trao ??i v?n sen gi?a các ch?ng ngày m?t gi?m d?n thì s? khác bi?t gi?a các chúng có th? càng l?n và hai qu?n th? ban ??u có th? tr? thành hai loài ph? (các cá th? v?n có th? giao ph?i ???c v?i nhau và sinh ra ??i con h?u th? nh?ng s? giao ph?i gi?a các loài ph? nh? v?y r?t ít x?y ra).Khi s? trao ??i v?n gen gi?a các loài ph? hoàn toàn không x?y ra, ?i?u này có ngh?a là gi?a chúng ?ã có s? cách li sinh s?n hoàn toàn thì hai loài ph? s? tr? thành hai loài khác nhau.
Bài 5 trang 213 SGK Sinh 12

Nêu các ?i?m khác bi?t gi?a quá trình hình thành loài b?ng con ???ng cách li ??a lí v?i quá trình hình thành loài b?ng con ???ng lai xa và ?a b?i hoá.

Tr? l?i: Cách li ??a lí là nh?ng tr? ng?i v? m?t ??a lí nh? sông núi, bi?n,… ng?n cách các cá th? c?a các qu?n th? cùng loài g?p g? và giao ph?i v?i nhau.

Do có các tr? ng?i v? m?t ??a lí, m?t qu?n th? ban ??u ???c chia thành nhi?u qu?n th? cách li v?i nhau.Nh?ng qu?n th? nh? s?ng cách bi?t trong các ?i?u ki?n môi tr??ng khác nhau d?n d?n s? ???c ch?n l?c t? nhiên (CLTN) và các nhân t? ti?n.hoá khác làm cho khác bi?t v? t?n s? alen và thành ph?n ki?u gen.S? khác bi?t v? t?n s? alen d?n d?n ???c tích lu? d?n và ??n m?t lúc nào ?ó có th? xu?t hi?n các tr? ng?i d?n ??n cách li sinh s?n.

Nhi?u loài th?c v?t có h? hàng g?n g?i có th? th? ph?n cho nhau t?o nên con lai có s?c s?ng. Lai xa kèm theo ?a b?i hoá c?ng góp ph?n hình thành nên loài m?i trong cùng m?t khu v?c ??a lí vì s? sai khác v? m?t NST ?ã nhanh chóng d?n ??n s? cách li sinh s?n.

Bài 6 trang 213 SGK Sinh 12

Ti?n hoá v?n hoá là gì? Loài ng??i ngày nay còn ch?u s? tác ??ng c?a các nhân t? ti?n hoá sinh h?c hay không? Gi?i thích.

Tr? l?i:

Sau khi ???c hình thành, loài ng??i hi?n nay v?i nh?ng ??c ?i?m n?i b?t v?i b? não phát tri?n, c?u trúc thanh qu?n cho phép phát tri?n ti?ng nói, bàn tay v?i các ngón tay linh ho?t giúp ch? t?o và s? d?ng công c?,… con ng??i ?ã có ???c kh? n?ng ti?n hoá v?n hoá.Trong vài th? k? qua, v?i s? phát tri?n c?a khoa h?c và công ngh?, thông qua quá trình h?c t?p và trong ??i s?ng, con ng??i ?ã ???c c?i thi?n ch?a t?ng th?y, tu?i th? ???c gia t?ng ?áng k? t? th? h? này sang th? h? khác mà không c?n có nh?ng bi?n ??i thích nghi nào v? m?t th? ch?t (ti?n hoá sinh h?c).

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000