Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12: Ôn t?p ch??ng 2

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12: Ôn t?p ch??ng 2 ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: B?nh phêninkêtô ni?u ? ng??i là do m?t gen l?n n?m trên NST th??ng quy ??nh và di truy?n theo quy lu?t Men?en. M?t ng??i ?àn ông có cô em gái b? b?nh l?y m?t ng??i v? có ng??i anh trai b? b?nh. C?p v? ch?ng này lo s? con mình sinh ra s? b? b?nh. Hãy tính xác su?t ?? c?p v? ch?ng này sinh ??a con ??u lòng b? b?nh? Bi?t r?ng, ngoài ng??i em ch?ng và anh v? b? b?nh ra, c? bên v? và bên ch?ng không còn ai khác b? b?nh?

?ây là b?nh do gen l?n quy ??nh nên c? ng??i v? l?n ng??i ch?ng ??u có xác su?t mang gen b?nh (d? h?p t?) là 2/3. Xác su?t ?? c? hai v? ch?ng ??u là d? h?p t? và sinh con b? b?nh là: 2/3 X 2/3 X 1/3 = 1/9.

Bài 2: Trong phép lai gi?a hai cá th? có ki?u gen sau ?ây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee

Các c?p gen quy ??nh các tính tr?ng khác nhau n?m trên các c?p NST t??ng ??ng khác nhau. Hãy cho bi?t:

a) T? l? ??i con có ki?u hình tr?i v? 5 tính tr?ng là bao nhiêu?

b) T? l? ??i con có ki?u hình gi?ng m? là bao nhiéu?

c) T? l? ??i con có ki?u gen gi?ng b? là bao nhiêu?

H??ng d?n bài 2: C?n s? d?ng quy lu?t xác su?t ?? gi?i thì s? nhanh.

a) T? l? ki?u hình tr?i v? gen A là 1/2, v? gen B là 3/4, v? C là 1/2, v? D là 3/4 và v? gen E là 1/2. Do v?y t? l? ??i con có ki?u hình tr?i v? t?t c? 5 tính tr?ng s? b?ng 1/2 X 3/4 X 1/2 X 3/4 X 1/2.

b) T? l? ??i con có ki?u hình gi?ng m? s? b?ng 3/4 X 3/4.

c) T? l? ??i con có ki?u hình gi?ng b? s? b?ng 1/2 X 1/2 X 1/2 X 1/2 X 1/2.

Bài 3: B?nh mù màu ?? và xanh l?c ? ng??i là do m?t gen l?n liên k?t v?i NST X. M?t ph? n? bình th??ng có b? b? mù màu l?y m?t ng??i ch?ng b? mù màu.

a) Xác su?t ?? ??a con ??u lòng c?a c?p v? ch?ng này là con trai b? b?nh mù màu là bao nhiêu?

b) Xác su?t ?? ??a con ??u lòng c?a c?p v? ch?ng này là con gái b? b?nh mù màu là bao nhiêu?

HD:

a) Xác su?t ?? ng??i ph? n? mang gen b?nh (d? h?p t?) là 1/2. Xác su?t ?? m? là truy?n NST X mang gen b?nh cho con là 1/2. Xác su?t sinh con trai là 1/2 nên xác su?t ?? sinh con trai mang NST X có gen gây b?nh s? là 1/2 X 1/2 X 1/2= 1/8.

b) Vì b? b? b?nh nên con gái ch?c ch?n s? nh?n gen X mang gen gây b?nh. Do v?y, xác su?t ?? sinh con gái b? b?nh c?ng s? b?ng 1/8.

Bài 4: Ng??i ta lai m?t con ru?i cái m?t nâu và cánh ng?n, l?y t? dòng ru?i thu?n ch?ng v?i m?t con ru?i ??c thu?n ch?ng có m?t ??, cánh dài. ??i F1 có các ki?u hình nh? sau: toàn b? ru?i cái có m?t ??, cánh dài còn toàn b? ru?i ??c có m?t ?? nh?ng cánh ng?n.

Cho các con ru?i ??c và cái F1 giao ph?i ng?u nhiên v?i nhau ng??i ta thu ???c F2 v?i t? l? ki?u hình c? ? hai gi?i nh? sau:

3/8 m?t ??, cánh dài.3/8 m?t ??, cánh ng?n.1/8 m?t nâu, cánh dài.1/8 m?t nâu, cánh ng?n.

T? k?t qu? lai nói trên hãy xác ??nh ki?u gen c?a ru?i b?, m?. F1 và các con ru?i F2.

L?i gi?i: Gen quy ??nh chi?u dài cánh n?m trên NST X còn gen quy ??nh màu m?t n?m trên NST th??ng.

Bài 5: N?u có hai dòng ru?i gi?m thu?n chúng, m?t dòng có ki?u hình mát nâu và m?t dòng có ki?u hình m?t ?? son. Làm th? nào có th? bi?t ???c lôcut gen quy ??nh tính tr?ng màu m?t này là n?m trên NST th??ng, NST gi?i tính X hay trong ti th??

L?i gi?i: Dùng phép lai thu?n và lai ngh?ch. N?u k?t qu? phép lai thu?n ngh?ch gi?ng nhau thì gen n?m trên NST th??ng. N?u k?t qu? phép lai luôn cho ki?u hình gi?ng m? thì gen n?m trong ti th?. N?u k?t q?a lai cho t? l? phân li ki?u hình ? hai gi?i khác nhau thì gen n?m trên NST X.

Bài 6: Lai hai dòng cây thu?n ch?ng ??u có hoa tr?ng v?i nhau, ng??i ta thu ???c th? h? sau 100% s? cây con có hoa màu ??. T? k?t qu? lai này ta có th? rút ra k?t lu?n gì?

A. Các alen quy ??nh hoa tr?ng ? c? hai dòng cây b? m? là alen v?i nhau.

B. Màu hoa ?? xu?t hi?n là do k?t qu? c?a s? t??ng tác c?ng g?p.

C. Các alen quy ??nh hoa tr?ng ? c? hai dòng cây b? m? là không alen v?i nhau.

D. Chúng ta ch?a th? rút ra ???c k?t lu?n gì.

?áp án ?úng: C. Các alen quy ??nh hoa tr?ng ? c? hai dòng cây b? m? là không alen v?i nhau.

Bài 7: ??i v?i các loài sinh s?n h?u tính, b? ho?c m? di truy?n nguyên v?n sang cho con là:

A. tính tr?ng. B. ki?u hình. C. ki?u gen. D. alen.

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000