Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 9 bài Nhi?m v? c?a sinh h?c

A. Tóm t?t lý thuy?t

Sinh v?t trong t? nhiên r?t phong phú và ?a d?ng, bao g?m nh?ng nhóm l?n sau: Vi khu?n, N?m, Th?c v?t và ??ng v?t,…

Chúng s?ng ? nhi?u môi tr??ng khác nhau, có quan h? m?t thi?t v?i nhau và v?i con ng??ì.

Nghiên c?u hình thái, c?u t?o, ??i s?ng c?ng nh? s? ?a d?ng c?a sinh v?t nói chung và c?a th?c v?t nói riêng ?? s? d?ng h?p lí, phát tri?n và b?o v? chúng nh?m ph?c v? ??i s?ng con ng??i là nhi?m v? c?a Sinh h?c c?ng nh? Th?c v?t h?c.

B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 9 Sinh H?c l?p 6:

Bài 1: (trang 9 SGK Sinh 6)

K? tên m?t s? sinh v?t trên c?n, d??i n??c và ? c? th? ng??i.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

STT

Tên sinh v?t

N?i s?ng c?a sinh v?t

Trên c?n

D??i n??c

C? th? ng??i

1

Con mèo

+

2

Con cá chép

+

3

Con gh?

+

4

Con cá thu

+

5

Con giun ??a

+

6

Con gà

+

Bài 2: (trang 9 SGK Sinh 6)

Nhi?m v? c?a Th?c v?t h?c là gì?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

Nhi?m v? c?a th?c v?t h?c là: Nghiên c?u hình thái, c?u t?o và ??i s?ng c?ng nh? s? ?a d?ng c?a th?c v?t ?? s? d?ng h?p lí, phát tri?n và b?o v? chúng ph?c v? ??i s?ng con ng??i.

Bài 3: (trang 9 SGK Sinh 6)

Hãy nêu tên 3 sinh v?t có ích và 3 sinh v?t có h?i cho ng??i theo b?ng d??i ?ây:

STT (1)

Tên sinh v?t (2)

N?i s?ng (3)

Công d?ng (4)

Tác h?i (5)

1

2

3

….

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 3:

STT (1)

Tên sinh v?t (2)

N?i s?ng (3)

Công d?ng (4)

Tác h?i (5)

1

Cây lúa

Trên ??t

Cây l??ng th?c

2

Con bò

Trên ??t

L?y s?c kéo, l?y th?t, s?a

3

Cây h?ng

Trên ??t

Cây ?n qu?

4

Cây lá han

Trên ??t

Lá có ch?t ??c gây ng?a cho ng??i và ??ng v?t.

5

Con ??a

D??i n??c

Hút máu ng??i và ??ng v?t.

6

Con chu?t

Trên ??t

Phá ho?i các d?ng c? gia ?ình, phá mùa màng và truy?n b?nh

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000