Giải bài tập Toán 1 trang 159 SGK: Phép trừ trong phạm vi 100 (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Phép trừ trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3 trang 159/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a)

a. Kết quả bằng 32.

b. Kết quả bằng 35.

c. Kết quả bằng 28.

d. Kết quả bằng 19.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 0.

b)

g. Kết quả bằng 64.

h. Kết quả bằng 35.

i. Kết quả bằng 81.

j. Kết quả bằng 30.

k. Kết quả bằng 79.

l. Kết quả bằng 50.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đúng ghi đ, sai ghi s

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) S b) Đ c) S d) đ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a)

66 – 60 = 98 – 90 = 72 – 70 =

78 – 50 = 59 – 30 = 43 – 20 =

b)

58 – 4 = 67 – 7 = 99 – 1 =

58 – 8 = 67 – 5 = 99 – 9 =

Hướng dẫn giải

a)

66 – 60 = 6 98 – 90 = 8 72 – 70 = 2

78 – 50 = 28 59 – 30 = 29 43 – 20 = 23

b)

58 – 4 = 54 67 – 7 = 60 99 – 1 = 98

58 – 8 = 50 67 – 5 = 62 99 – 9 = 90

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư