Lý thuy?t Sinh h?c l?p 6 bài 2: Nhi?m v? c?a sinh h?c

NHI?M V? C?A SINH H?C

I. Lý thuy?t

Sinh v?t trong t? nhiên r?t phong phú và ?a d?ng, bao g?m nh?ng nhóm l?n sau: Vi khu?n, N?m, Th?c v?t và ??ng v?t,… Chúng s?ng ? nhi?u môi tr??ng khác nhau, có quan h? m?t thi?t v?i nhau và v?i con ng??ì.Nghiên c?u hình thái, c?u t?o, ??i s?ng c?ng nh? s? ?a d?ng c?a sinh v?t nói chung và c?a th?c v?t nói riêng ?? s? d?ng h?p lí, phát tri?n và b?o v? chúng nh?m ph?c v? ??i s?ng con ng??i là nhi?m v? c?a Sinh h?c c?ng nh? Th?c v?t h?c.

1. Sinh v?t trong t? nhiên

a) ?a d?ng c?a th? gi?i sinh v?t

Sinh v?t ?a d?ngCó ?nh h??ng cu?c s?ng c?a con ng??i

Lý thuy?t môn Sinh h?c l?p 6

b) Nhóm các sinh v?t

Lý thuy?t môn Sinh h?c l?p 6

STT

Tên sinh v?t

N?i s?ng

Kích th??c(to, trung bình, nh?)

Có kh? n?ng di chuy?n

Có ích hay có h?i

1

Cây mít

trên c?n

To

Không

Có ích

2

Con voi

trên c?n

To

Có ích

3

Con giun ??t

Trên c?n

Nh?

Có ích

4

Con cá chép

D??i n??c

Trung bình

Có ích

5

Cây bèo tây

D??i n??c

Nh?

Trôi n?i

Có ích

6

Con ru?i

m?t n??c

Nh?

Có h?i

7

N?m r?m

Trên c?n

Nh?

Không

Có ích

8

Cây nhãn

Trên c?n

To

Không

Có ích

9

Con mèo

Trên c?n

Trung bình

Có ích

10

Hoa h?ng

Trên c?n

Nh?

Không

có ích

K?t lu?n:

* Nhi?m v? c?a h?c sinh:

Nghiên c?u ??c ?i?m c?u t?o và ho?t ??ng s?ng, các ?i?u ki?n s?ng c?a các m?i quan h? gi?a các sinh v?t v?i nhau và v?i môi tr??ng ngoài, tìm cách s? d?ng h?p lý chúng, ph?c v? ??i s?ng con ng??i.

* Nhi?m v? c?a th?c v?t h?c:

Nghiên c?u hình thái, c?u t?o, ho?t ??ng s?ng c?a th?c v?t.Nghiên c?u ?a d?ng c?a th?c v?t và s? phát tri?n c?a chúng qua các nhóm th?c v?t khác nhau.Tìm hi?u vai trò c?a th?c v?t trong t? nhiên và trong ??i s?ng con ng??i.

II. Bài t?p

Câu 1. K? tên m?t s? sinh v?t trên c?n, d??i n??c và ? c? th? ng??i.

Tr? l?i:

STT

Tên sinh v?t

N?i s?ng c?a sinh v?t

Trên c?n

D??i n??c

C? th? ng??i

1

Con mèo

+

2

Cá chép

+

3

Con gh?

+

4

Con cá thu

+

5

Con giun ??a

+

6

Con gà

+

7

Con tôm

+

8

Con l?n

+

9

Con cá voi

+

10

Con ch?y

+

11

Cá c?nh

+

12

Chim ?à ?i?u

+

Câu 2. Nhi?m v? c?a Th?c v?t h?c là gì?

Tr? l?i:

Nhi?m v? c?a th?c v?t h?c là: Nghiên c?u hình thái, c?u t?o và ??i s?ng c?ng nh? s? ?a d?ng c?a th?c v?t ?? s? d?ng h?p lí, phát tri?n và b?o v? chúng ph?c v? ??i s?ng con ng??i.

Câu 3. Hãy nêu tên 3 sinh v?t có ích và 3 sinh v?t có h?i cho ng??i theo b?ng d??i ?ây:

STT

Tên sinh v?t

N?i s?ng

Công d?ng

Tác h?i

1

2

3

Tr? l?i

STT (1)

Tên sinh v?t (2)

N?i s?ng (3)

Có ích (4)

Có h?i (5)

1

Cây lúa

Trên ??t

Cây l??ng th?c

2

Con bò

Trên ??t

L?y s?c kéo

L?y th?t, s?a

3

Cây h?ng

Trên ??t

Cây ?n qu?

4

Cây lá han

Trên ??t

Lá có ch?t ??c gây ng?a cho ng??i và ??ng v?t.

5

Con ??a

D??i n??c

Hút máu ng??i và ??ng v?t.

6

Con chu?t

Trên ??t

Phá ho?i các d?ng c? gia ?ình, phá mùa màng và truy?n b?nh

5/5 - (14 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000