H??ng d?n thanh toán

H??ng d?n thanh toán

Nh?n l?p b?ng cách ?óng phí tr?c ti?p

Hình th?c thanh toán tr?c ti?p phù h?p v?i các b?n gia s? l?n ??u làm vi?c v?i trung tâm và các b?n ? g?n 1 trong 2 VP.

L?u ý 1: Các b?n qua làm vi?c thì alo ch?t l?p tr??c nhé. B?i vì hi?n t?i có r?t nhi?u b?n gia s? khác c?ng ?ang nh?n l?p. Nên ?? tránh m?t th?i gian c?a c? 2 bên chúng tôi xin b?n hãy thông báo cho chúng tôi tr??c khi qua nhé !

L?u ý 2: Phí nh?n l?p tr?c ti?p hay qua chuy?n kho?n ngân hàng có s? khác nhau. Chúng tôi ?u tiên s? chuyên nghi?p c?a b?n nh?m t?i ?u ti?n l??ng ph?i tr? cho nhân viên.

?i?n tho?i trao ??i

Mobi: 0906 383 008

PHÍ NH?N L?P

  • ??i v?i các l?p d?y lâu dài t? l?p 1 ??n l?p 12 t?t c? các môn. Phí nh?n l?p 30%. Chuy?n kho?n 25%
  • ??i v?i các l?p d?y ngo?i ng?: Hoa, Nh?t, Hàn, tin h?c v?n phòng,.. Phí nh?n l?p 30%. Chuy?n kho?n 25%
  • ??i v?i các l?p d?y tr? t? k?, d?y luy?n thi c?p t?c phí nh?n l?p là 25%. Chuy?n kho?n 20%

??a ch? 1: 27/21c ???ng s? 6, P. Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c.
N?m ngay ??i di?n ??i h?c Lu?t HCM n?m cu?i ???ng s? 6.
L?u ý: Các b?n tra google maps ?? bi?t ??a ch? nhé !

?i?n tho?i

Mobi: 0906 383 008
Viettel: 0355 113 678

Làm vi?c t? 8h – 18h t?t c? các ngày.

??a ch? 2: P02, Cao ?c Xanh, Ph??c Long A, Qu?n 9
L?u ý: Các b?n tra google maps ?? bi?t ??a ch? nhé !

?i?n tho?i

Mobi: 0933 331 808
Viettel: 0355 113 678

Làm vi?c: 8h – 18h t?t c? các ngày.

Nh?n l?p b?ng cách chuy?n kho?n ngân hàng

L?u ý 1: Các b?n không có tài kho?n ngân hàng c?ng có th? chuy?n ti?n d? dàng b?ng cách ra các phòng giao d?ch các ngân hàng, mi?n phí chuy?n kho?n cùng h? th?ng các b?n ch?n ngân hàng nào g?n chuy?n kho?n cho ti?n. Còn n?u các b?n có th? ATM thì có th? chuy?n ti?n tr?c ti?p qua th? ATM cùng ngân hàng. Chúng tôi l?u ý là tr??c khi chuy?n kho?n b?n ph?i ???c trung tâm ??ng ý cho nh?n l?p ?ó và trung tâm ?ã trao ??i tr?c ti?p v?i ph? huynh chi ti?t v? b?n. Sau ?ó chúng tôi s? g?i thông tin ph? huynh cho b?n g?i ?i?n g?p tr?c ti?p và ti?n hành s?p x?p th?i gian qua g?p m?t.

L?u ý 2: ??i v?i các l?p có m?c l??ng th?a thu?n chúng tôi s? ti?p nh?n thông tin c?a b?n và g?i ?i?n th?a thu?n v?i ph? huynh. N?u ok thì b?n m?i chuy?n kho?n nh?n l?p ?ó theo ?úng m?c phí trung tâm. L?u ý b?n ph?i d?ng ký làm gia s? c?a trung tâm m?i ???c th?c hi?n ch?c n?ng này.

L?u ý 3: Chúng tôi cam k?t m?c h?c phí là r? nh?t so v?i các trung tâm khác. B?i vì chúng tôi c?ng t?ng là gia s?. Nên chúng tôi th?u hi?u ???c n?i kh? và s? khó kh?n c?a các b?n gia s? khi s?ng ? thành ph?. Nên các b?n c? yên tâm v? ?? uy tín và chuyên nghi?p nhé !

M?t s? tài kho?n ngân hàng:

Ngân hàng Ngo?i th??ng (Vietcombank):

Ngân hàng Công Th??ng (Vietinbank):

Ngân hàng NN&NPTN (Agribank):

Ngân hàng Á Châu (ACB):

Nh?n l?p b?ng cách thanh toán qua Ví ?i?n t? MoMo

MoMo là ?ng d?ng ví ?i?n t? tr?c tuy?n. Các b?n gia s? có th? t?i các c?a hàng c?a momo ho?c t?t c? các c?a hàng FPT shop (th??ng m? c?a ??n 21h, 22h t?i) ?? chuy?n ti?n.

Xem thêm: Danh sách các c?a hàng momo
Xem thêm: Danh sách các c?a hàng FPT

?i?n tho?i nh?n ti?n momo.

Mobi: 0933 331 808
Viettel: 0355 113 678

L?u ý: Mi?n phí giao d?ch

G?i ti?n qua c?a hàng Viettel
Các b?n gia s?, th?y cô còn có th? chuy?n kho?n phí qua các s? tài kho?n (xem s? tài kho?n ? trên) b?ng cách ra các c?a hàng giao d?ch c?a Viettel xem t?i ?ây ho?c các c?a hàng Viettel shop t?i ?ây (th??ng ???c m? t?i 21h ho?c 22h ?êm).

Xem thêm: Danh sách các trung tâm giao d?ch viettel
Xem thêm: Danh sách các c?a hàng Viettel shop

?i?n tho?i nh?n ti?n viettel.

Mobi: 0933 331 808
Viettel: 0355 113 678

L?u ý: Phí giao d?ch 11,000VN? trung tâm s? ch?u nhé !

Tr??ng h?p n? phí

Th?t s? trung tâm chúng tôi không thích ?i?u này. Nh?ng v?i tinh th?n vì c?ng ??ng chúng tôi luôn mong mu?n giúp s?c 1 ph?n cho các b?n gia s? có hoàn c?nh khó kh?n. M?i tr??ng h?p gia s? n?u ch?a có ?? phí ?óng ??u ???c trung tâm h? tr? cho n? phí trong vòng 10 – 15 ngày cho ??n khi nh?n ???c l??ng thì thanh toán cho trung tâm. Ngoài ra t?t c? các b?n h?c sinh THPT có nhu c?u ?i d?y gia s? cho các em h?c sinh c?p 2 ??u ???c nh?n l?p mà không ph?i ?óng phí cho t?i khi nh?n ?? tháng l??ng ??u tiên. Ngoài ra chúng tôi ch? thu 20% ti?n phí gi?i thi?u ch? ?? tr? ti?n l??ng nhân viên.

?i?n tho?i trao ??i

Mobi: 0906 383 008

L?u ý: Tr??ng h?p này ch? dành cho các b?n sinh viên thôi nhé !

N?u b?n th?y trung tâm chúng tôi chuyên nghi?p và có giá tr? cho xã h?i thì các b?n hãy share cho c?ng ??ng bi?t nhé !

Xem thêm: Danh sách các l?p c?n gia s?
Xem thêm: Danh sách các trung tâm gia s? uy tín khác.

5/5 - (11 bình chọn)
Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000