Trung tâm gia s? uy tín

0868 108 000
info@giasutoancau.com

Gia s? Toàn C?u cung c?p gia s? gi?i d?y kèm t?i nhà TPHCM các c?p ti?u h?c, THCS, THPT, luy?n thi. ??i ng? h?n 10.000 Gia S? & Giáo viên d?y Toán, Lý, Hóa, Anh v?n, ngo?i ng?, tin h?c ch?t l??ng. H?c th? mi?n phí – H? tr? lâu dài 24/7.

Gia s? ti?u h?c l?p 1, 2, 3, 4, 5
Gia s? THCS l?p 6, 7, 8, 9
Gia s? THPT l?p 10, 11, 12
Gia s? tr??ng qu?c t?
Gia s? luy?n thi ??i h?c
Gia s? ngo?i ng? tin h?c

D?ch v? gia s? d?y kèm chuyên nghi?p

Mong mu?n ?em ??n s? tr?i nghi?m t?t nh?t v? d?ch v? gia s? ch?t l??ng cao uy tín t?i TPHCM. Trung tâm gia s? Toàn C?u luôn c? g?ng và n? l?c h?t mình ?? mang l?i nh?ng giáo viên, sinh viên GI?I – TÂM LÝ – UY TÍN có nhi?u kinh nghi?m cho m?i gia ?ình.

?? tìm ???c m?t gia s? gi?i không ph?i ?i?u d?. Toàn C?u cam k?t s? h? tr? t?i ?a giúp các ph? huynh và các em h?c sinh tìm ???c gia s? gi?i, nhi?t tình và tâm huy?t nh?t. V?i tiêu chu?n ??u và kh?t khe và ph??ng pháp tuy?n tr?n k? l??ng, trung tâm chúng tôi luôn cam k?t v? ch?t l??ng c?a ??i ng? gia s?.

??n v?i trung tâm gia s? Toàn C?u, quý ph? huynh không ch? yên tâm v? ch?t l??ng giáo viên mà d?ch v? c?a chúng tôi còn r?t h?p lý, ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a quý ph? huynh.

Cung c?p d?ch v? gia s? d?y kèm chuyên nghi?p hàng ??u toàn qu?c. Uy tín – Ch?t l??ng – H?c phí t?t nh?t – Ph?c v? 24/7

S? h?u 10 n?m kinh nghi?m
Gia s? d?y kèm ch?t l??ng
H?c th? 2 bu?i mi?n phí

CÁC D?CH V? CHÍNH

Gia s? Toàn C?u là trung tâm TOP 1 v? d?ch v? gia s? d?y kèm t?i nhà. ??i ng? gia s? gi?i chuyên l?y l?i c? b?n cho các em h?c sinh y?u kém và b?i d??ng h?c sinh khá gi?i.

D?y M?u giáo Ti?u h?c

??i ng? giáo viên ?ang d?y t?i các tr??ng m?m non, ti?u h?c n?m sát ch??ng trình d?y chu?n c?a B? Giáo d?c. K? n?ng và ph??ng pháp t?t nh?t.

Gia s? Toán Lý Hóa

Các giáo viên chuyên sâu d?y Toán t?i tr??ng c?p 2 c?p 3 trung tâm luy?n thi. Các em sinh viên gi?i t? các tr??ng t?t nh?t chuyên v? ban A.

Gia s? Ti?ng Anh

Gia s? có trình ?? cao v? d?y ti?ng Anh t?ng c??ng, ti?ng Anh tích h?p, theo chu?n Cambridge, ôn thi c?p 1,2,3 vào tr??ng chuyên.

D?y kèm ngo?i ng?

Gia s? gi?i chuyên d?y ngo?i ng?: ti?ng Anh giao ti?p, ti?ng Hoa, Nh?t, Hàn, Pháp…Các k? n?ng nghe nói ??c vi?t – luy?n thi ch?ng ch? qu?c t?

D?y kèm theo yêu c?u

Các nhóm gia s? riêng bi?t khác ??m nh?n d?y kèm h?c sinh tr??ng qu?c t?, d?y các môn n?ng khi?u ?àn, hát, v?, tin h?c.. theo yêu c?u.

Gia s? luy?n thi

Gia s? luy?n thi Toán, V?n, Anh, Lý, Hóa, Sinh c?p t?c và dài h?n. Giúp h?c sinh rèn luy?n ph??ng pháp tr?c nghi?m nhanh ?? ??t ?i?m s? cao nh?t.

Lý do nên ch?n Toàn C?u

Uy Tín Làm Nên Th??ng Hi?u

Luôn ??ng ??u danh sách các trung tâm gia s? uy tín t?t nh?t TPHCM, công ty Toàn C?u cung c?p gia s? gi?i, ch?t l??ng cao, b?ng c?p ch?ng ch? rõ ràng. Gia s? là các Sinh viên, Giáo viên t? các tr??ng thu?c TOP ??u t?i TP.HCM.

Tuy?n ch?n gia s? k? l??ng
Gia s? gi?i t?n tâm
L? trình d?y khoa h?c
H?c phí phù h?p nh?t

TIÊU CHÍ CH?N gia s? CH?T L??NG

✅ Thâm niên trung tâm Trung tâm gia s? uy tín có kinh nghi?m d?y kèm t?i nhà t? 05 n?m tr? lên.
✅ ??i ng? gia s? +10.000 Gia s? & Giáo viên d?y kèm Toán, Lý, Hóa, Anh, Tin gi?i chuyên môn.
✅ Ph??ng pháp d?y kèm Gia s? có t? 01 n?m kinh nghi?m và có chuyên môn cao v? b? môn d?y kèm.
✅ H?c phí d?y kèm h?p lý M?c giá tìm gia s? phù h?p v?i ?i?u ki?n gia ?ình và ??m b?o ch?t l??ng gi?ng d?y.

?ánh giá c?a Khách Hàng

Tôi nh?n ???c ph?n h?i r?t tích c?c t? giáo viên ch? nhi?m c?a cháu. Th?y con t? tin, t? giác h?c t?p và h?c ti?n b? tôi r?t hài lòng. C?m ?n Toàn C?u.

Ch? Th?y

Qu?n 2

Hai ch? em ?ã cùng h?c v?i cô gia s? ???c g?n 3 n?m r?i, h?c l?c c?a con ?ã có s? ti?n b? rõ r?t, ham h?c h?n. Tôi r?t yên tâm và tin t??ng vào trung tâm gia s?.

Ch? Nguy?t

Qu?n 10

Không còn lo l?ng v? con m?i l?n ?i công tác vì cô giáo luôn c?p nh?t tình hình h?c t?p c?a con hàng tu?n. Tôi yên tâm khi giao phó vi?c h?c c?a con cho gia s?.

Chú Tu?n

Gò V?p

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000