Gia s? ti?u h?c gi?i d?y kèm c?p 1 t?i nhà ? TPHCM

Các bé khi b?t ??u b??c vào c?p h?c Ti?u H?c ??u có tâm lý b? ng?. Các em ph?i làm quen v?i n? n?p h?c t?p, ch?p hành n?i quy ? tr??ng, ph?i ?i h?c ?úng gi? cho ??n vi?c ki?m tra th??ng xuyên c?a th?y cô giáo ch? nhi?m. Có khá nhi?u bé ch?a k?p thích nghi v?i môi tr??ng h?c t?p hoàn toàn m?i, d?n ??n m?t ki?n th?c n?n c?n b?n, l??i bi?ng suy ngh? th?m chí chán h?c. Lúc này, vi?c ph? huynh tìm gia s? d?y kèm ti?u h?c t?i nhà là l?a ch?n k?p th?i nh?t nh?m h? tr? con em mình h?c t?t h?n.

Gia s? ti?u h?c t?i TPHCM

Trong các c?p h?c ? Vi?t Nam nói chung, h?c sinh ti?u h?c là ??i t??ng c?n ???c quan tâm và giáo d?c m?t cách nghiêm túc bài b?n nh?t. Vì có nh? v?y m?i t?o ra ???c thói quen h?cvà ti?p thu t?t ? các l?p Ti?u H?c. T? ?ó tr? s? có ki?n th?c v?ng ch?c, phát tri?n toàn di?n v? t? duy và nhân cách, là n?n t?ng cho quá trình h?c t?p trong các n?m h?c c?p 2, c?p 3.

?? giúp các PHHS gi?i quy?t khó kh?n trong quá trình h?c t?p môn Toán, Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh t? l?p 1 ??n l?p 5 c?a tr?, gia s? Toàn C?u ?ã tuy?n ch?n ???c 1 ??i ng? gia s? ti?u h?c g?m hàng tr?m b?n sinh viên gi?i ?ã qua gi?ng d?y chuyên bi?t cho các bé ti?u h?c. R?t nhi?u giáo viên là các th?y cô giáo d?y t?i các tr??ng m?u giáo, ti?u h?c tr?i r?ng kh?p các khu v?c c?a TPHCM.

M?i nhóm gia s? s? chuyên d?y cho các em h?c sinh g?m nhóm gia s? d?y các bé m?u giáo chu?n b? vào l?p 1, nhóm gia s? d?y l?p 1 – l?p 2 – l?p 3, nhóm gia s? chuyên v? d?y ch??ng trình l?p 4 – l?p 5 h?c Toán ti?ng Vi?t (ti?ng Anh t?ng c??ng) ôn thi lên l?p 6.

gia-su-day-kem-tieu-hoc
Tìm gia s? d?y kèm ti?u h?c t?i nhà uy tín nh?t

Gia s? ti?u h?c d?y nh?ng gì

??i ng? gia s? ti?u h?c là các giáo viên, th?y cô giáo giàu kinh nghi?m, sinh viên có trình ??, ph?m ch?t ??o ??c giúp h?c sinh ti?n b? nhanh chóng. Gia s? ti?u h?c chuyên nh?n kèm m?u giáo c?p 1:

 • D?y ??c t?p ??c vi?t, làm toán t? ??n gi?n ??n nâng cao.
 • Rèn ch? vi?t ??p, s?a ?úng t? th? ng?i, cách c?m bút.
 • D?y ti?ng Anh c? b?n, ôn thi ch?ng ch? Starter, Mover, Flyers.
 • D?y kèm theo sát ch??ng trình s? báo bài c?a sách giáo khoa.
 • D?y ch??ng trình ti?ng Anh cho các bé h?c tr??ng qu?c t?.
 • Ôn thi Toán, ti?ng Vi?t, ti?ng Anh vào tr??ng chuyên c?p 2.
 • D?y các môn n?ng khi?u: ?àn, v?, hát, võ, tin h?c….
 • Có gia s? riêng d?y: d?ch v? gia s? cho tr? t? k?.

Lý do nên ch?n gia s? ti?u h?c Toàn C?u?

Khi l?a ch?n trung tâm gia s? Toàn C?u, các b?c ph? huynh có th? hoàn toàn yên tâm vào ch?t l??ng và ph??ng pháp gi?ng d?y tr? c?a chúng tôi. V?i ??i ng? gia s? ti?u h?c t?i TP.HCM d?y gi?i uy tín có nhi?u n?m kinh nghi?m và k? n?ng t?ng h?p: cách làm toán nhanh, luy?n vi?t ch? ?e?p, t?p ??c ghép v?n, nghe – hi?u, k? chuy?n, h?c ngo?i ng?, d?y tr? bi?t t? l?p, d?y tr? cách ?ng x?.. ch?c ch?n s? giúp các bé phát tri?n toàn di?n, t?ng c??ng kh? n?ng t? duy sáng t?o va? ti?n b? nhanh nh?t.

 • ??i ng? gia s? có k? n?ng, kinh nghi?m, gi?y t? (th? SV, GV, CMND) rõ ràng.
 • D?y ?úng gi? gi?c, ?úng bu?i, ngh? ph?i xin phép tr??c ?àng hoàng.
 • Tuân th? nghiêm túc các yêu c?u, n?i quy phía gia ?ình PHHS ??a ra.
 • D?y ?úng theo ch??ng trình chu?n c?i cách m?i c?a B? Giáo D?c và ?ào t?o.
 • C? x? ph?i phép, ?úng m?c, d?y nhi?t tình h?t bài không h?t gi?.

Trung tâm gia s? Toàn C?u có ??i ng? gia s? ti?u h?c d?y kèm ? kh?p các qu?n huy?n c?a TPHCM. Nhà ph? huynh ? ?âu thì trung tâm s? s?p gia s? g?n khu v?c ?ó ?? thu?n ti?n trong công vi?c d?y h?c.

Gia s? d?y kèm ti?u h?c t?i qu?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, Th? ??c, Bình Th?nh, Phú Nhu?n, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò V?p, Nhà Bè, Hóc Môn, C? Chi,… luôn s?n sàng k?t n?i v?i các em h?c sinh c?p 1 ?ang c?n b? sung ki?n th?c c?n b?n, làm quen v?i môi tr??ng h?c, môn h?c m?i.

gia-su-tieu-hoc
??i ng? gia s? ti?u h?c d?y kèm t?i tphcm

B?ng giá h?c phí gia s? ti?u h?c

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s?, giáo viên ti?u h?c d?y kèm t?i nhà thì hãy tham kh?o ngay b?ng giá d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? có l?a ch?n phù h?p nh?t.

Sinh viên d?y kèm ti?u h?c

L?P D?Y 2 BU?I 3 BU?I 4 BU?I 5 BU?I
M?u giáo ??n l?p 4 700k – 800k 1.000 – 1.100 1.300 – 1.400 1.600 – 1.700
L?p 5, ôn thi l?p 6 800k – 900k 1.100 – 1.200 1.400 – 1.500 1.700 – 1.900
AV t?ng c??ng tích h?p 1.000 – 1.200 1.400 – 1.500 1.800 – 2.000 2.400 – 2.500
Ôn thi Starter, Mover 1.000 – 1.200 1.400 – 1.500 1.800 – 2.000 2.400 – 2.500

Giáo viên d?y kèm ti?u h?c

L?P D?Y 2 BU?I 3 BU?I 4 BU?I 5 BU?I
M?u giáo ??n l?p 3 1.400 – 1.600 2.200 – 2.400 2.800 – 3.200 R?t ít nh?n 5b/t
L?p 4, 5, ôn thi l?p 6 1.400 – 1.600 2.200 – 2.400 2.800 – 3.200 R?t ít nh?n 5b/t
Ôn thi Starter, Mover – AV tích h?p 1.400 – 1.600 2.200 – 2.400 2.800 – 3.200 R?t ít nh?n 5b/t

Quy trình tìm gia s? d?y ti?u h?c

Hãy liên h? ngay v?i trung tâm Toàn C?u. chúng tôi h? tr? tìm gia s? trên kh?p ??a bàn TPHCM, các qu?n n?i thành ??n huy?n ngo?i thành. Trung tâm luôn có s?n sàng gia s? ?i d?y ngay (th?y cô giáo viên tr??ng công l?p, tr??ng t? và các em sinh viên n?m 3, n?m cu?i gi?i).

B??c 1: g?i trung tâm t? v?n nhi?t tình vui v? 24/7
B??c 2: trung tâm s?p x?p gia s? phù h?p v?i yêu c?u
B??c 3: Báo PHHS và g?i gia s? ??n g?p và d?y th? 2 bu?i
B??c 4: N?u gia s? d?y t?t thì s? chính th?c nh?n, ??i gia s? n?u không phù h?p.

Các d?ch v? gia s? ti?u h?c c?a Toàn C?u cung c?p: gia s? l?p 1gia s? l?p 2gia s? l?p 3gia s? l?p 4gia s? l?p 5.

Liên h? tìm gia s? ti?u h?c t?i nhà

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c tìm gia s? gi?i d?y ti?u h?c, ph? huynh nên cân nh?c m?i gia s? giúp bé h?c t?p t?t h?n. Trung tâm gia s? Toàn C?u luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Chúc các em h?c sinh có thành tích h?c t?p th?t t?t.

☎ HOTLINE(24/7): 0868 108 000 – 0933 331 808
? VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c, TP H? Chí Minh
? VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

5/5 - (22 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000