Tìm trung tâm gia s? gi?i d?y kèm bài t?i Qu?n 2

Nhi?u ph? huynh qu?n 2 trong cu?c s?ng b?n r?n vô cùng lo l?ng vì b?n thân không có nhi?u th?i gian ?? có th? kèm c?p, h??ng d?n cho con h?c hành t?t nh?t. M?t s? ph? huynh khác vì không có nhi?u kinh nghi?m d?y h?c ?úng chuyên môn nên khá m?t kiên nh?n n?u con mình h?c không t?t. ??i ng? gia s? gi?i qu?n 2 v?i ph??ng pháp d?y hi?u qu? 1 kèm 1 là s? l?a ch?n t?t nh?t trong vi?c l?y l?i ki?n th?c c? b?n các h?c sinh y?u kém , các em ch?a t? giác h?c t?p, h?c sinh gi?i c?n ôn nâng cao, gia s? các em h?c sinh tr??ng qu?c t? ?ang ? t?i qu?n 2.

?ánh giá d?y và h?c ? Qu?n 2

Qu?n 2 ???c xem là khu ?ô th? m?i c?a TP. H? Chí Minh, dân c? và c? s? h? t?ng qu?n 2 ?ã và ?ang phát tri?n m?nh m?. Do dân c? ngày m?t t?ng, nhu c?u v? các d?ch v? thi?t y?u c?ng t?ng theo, trong ?ó có giáo d?c. N?i ?ây ?ã và ?ang hình thành nên nhi?u ngôi tr??ng khang trang hi?n ??i theo tiêu chu?n qu?c gia. Vì th? n?n giáo d?c c?ng theo ?ó mà t?ng b??c phát tri?n, các em h?c sinh ? qu?n 2 c?ng ???c ti?p thu nh?ng ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i. Song vi?c h?c ? tr??ng ?ôi khi v?n ch?a ?? v?i ngu?n ki?n th?c mà các em ti?p c?n, Ngoài ra v?n còn nhi?u chuyên ?? mà các em v?n ch?a th? hi?u sâu s?c. Tr??c kia quý ph? huynh có th? t? theo dõi vi?c h?c c?a con em mình, nh?ng hi?n nay do ch??ng trình h?c ngày càng thay ??i nên quý ph? huynh không có nhi?u th?i gian ?? nghiên c?u. Hi?n nay quý ph? huynh l?a ch?n gi?i pháp nh? trung tâm gia s? t?i qu?n 2 d?y kèm ?? thay th? mình h? tr? cho các con trong vi?c h?c.

S? phát tri?n nhanh chóng c?a qu?n 2 v? m?c s?ng kéo theo tiêu chu?n tuy?n ch?n gia s? cho con c?ng kh?t khe h?n. Quý ph? huynh th??ng có xu h??ng tìm t?i các trung tâm gia s? Qu?n 2 có ??i ng? giáo viên ?ang gi?ng d?y t?i các tr??ng chính quy: An Phú, Nguy?n V?n Tr?i, L??ng ??nh C?a, Th?nh M? L?i, Nguy?n Th? ??nh, Bình An, Gia ??nh, Hoàng Hoa Thám, Gi?ng Ông T?,… và các sinh viên gi?i t? các tr??ng ??i h?c hàng ??u: ?H Ngo?i Th??ng, ?H Kinh T? Lu?t, ?H Sài Gòn, ?H S? Ph?m, ?H Khoa H?c T? Nhiên… ?? ch?n cho con m?t gia s? gi?i, ch?t l??ng, gi?ng d?y hi?u qu?.

Tìm trung tâm gia s? Qu?n 2 uy tín

Trung tâm Toàn C?u là ??a ch? uy tín, có ch?t l??ng và ?ã ???c hàng ngàn ph? huynh c?ng nh? h?c viên tìm t?i. Các h?c sinh sau khi h?c v?i gia s? ??u r?t hài lòng v?i ch?t l??ng gi?ng d?y c?a gia s? c?ng nh? th?a mãn v?i s? ti?n b? trong h?c t?p c?a chính mình. Gia s? ngoài vi?c c?ng c? kh?i l??ng ki?n th?c c? b?n còn giúp h?c sinh có th? m? r?ng thêm, nâng cao thêm ki?n th?c bên ngoài ?? n?m bài ch?c h?n.

trung-tam-gia-su-quan-2
Trung tâm gia s? gi?i d?y kèm bài t?i Qu?n 2

??i v?i t?ng môn h?c, gia s? ??u tìm tòi ra nh?ng ph??ng pháp gi?ng d?y linh ho?t, phù h?p và cung c?p nh?ng giáo trình ti?n b? nh?t. ??i ng? gia s? ??u là giáo viên xu?t s?c t?i các tr??ng h?c l?n, giáo viên ??n t? các trung tâm v?n hóa, ngo?i ng? và m?t ph?n ?ông n?a là các b?n h?c sinh ??n t? các tr??ng ??i h?c khác nhau. Gia s? ??u ???c tr?i qua l?p t?p hu?n k? l??ng c?ng nh? tuy?n ch?n g?t gao tr??c khi nh?n l?p. Gia s? có chuyên môn cao, chuyên sâu cùng v?i ?ó là kh? n?ng s? ph?m t?t, có th? d?y kèm ???c cho ngay c? nh?ng em h?c sinh ti?p thu ch?m ho?c l??i bi?ng, hi?u ??ng, m?t c?n b?n n?ng…

??i ng? gia s? c?a trung tâm r?t ?ông ??o và ? m?i l?nh v?c khác nhau, ??c bi?t là nhóm gia s? chuyên nh?n d?y kèm các em h?c sinh tr??ng qu?c t? nh? qu?c t? M?, Canada, Á Châu, Vi?t Úc, Qu?c t? Úc (AIS), BIS (British International School), qu?c t? ??c (German International School – GIS).

 • Gia s? m?u giáo, ti?u h?c: Toán, Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh (t?ng c??ng và tích h?p), d?y Theo S? Báo Bài, Tâ?p ?o?c, Tâ?p Viê?t, Re?n ch?? ?e?p và các môn n?ng khi?u.
 • Gia s? da?y THCS – THPT các môn chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh v?n.. ho?c kèm chung các môn báo bài.
 • Gia s? gi?i d?y luy?n thi k? thi qu?c gia l?p 12: Toán, Lý, Hóa, V?n, Anh, Sinh, S?, ??a…
 • Gia s? kinh nghi?m luy?n thi chuy?n c?p, luy?n thi tr??ng chuyên Lê H?ng Phong, Tr?n ??i Ngh?a, Nguy?n Th??ng Hi?n, PTNK…
 • Gia s? d?y ngo?i ng? cho sinh viên, ng??i l?n tu?i, ng??i ?i làm: Anh v?n, Hoa v?n, Ti?ng Hàn, Ti?ng Nh?t, Ti?ng Trung…
 • Kèm bài h?c sinh các tr??ng Qu?c T?, d?y các môn Toán và Khoa H?c b?ng ti?ng Anh.
 • D?y kèm Tin h?c v?n phòng A-B, ?àn guitar, Piano, Organ, v? m? thu?t…

Là m?t trung tâm gia s? uy tín có m?t t?i h?u h?t các qu?n huy?n c?a TPHCM, chúng tôi luôn n? l?c h?t mình trong vi?c ?ào t?o và tuy?n ch?n ??i ng? gia s? t? nh?ng sinh viên, gi?ng viên ch?t l??ng hàng ??u ??n t? nh?ng tr??ng ??i h?c l?n. V?i ph??ng châm giáo d?c toàn di?n cho h?c sinh, Toàn C?u ?em ??n cho h?c sinh không ch? là ki?n th?c h?c theo ch??ng trình giáo d?c mà còn là nh?ng k? n?ng ?? h?c sinh t? phát huy tính sáng t?o, ch? ??ng và t? giác trong h?c t?p c?a mình.

Trung tâm Toàn C?u cung c?p gia s? gi?i d?y kèm t?i nhà ? các ph??ng: ph??ng An Khánh, ph??ng An L?i ?ông, ph??ng An Phú, ph??ng Bình An, ph??ng Bình Khánh, ph??ng Bình Tr?ng ?ông, ph??ng Bình Tr?ng Tây, ph??ng Cát Lái, ph??ng Th?nh M? L?i, ph??ng Th?o ?i?n, ph??ng Th? Thiêm c?a Qu?n 2 s?n sàng ?áp ?ng các yêu c?u c?a ph? huynh h?c sinh khi tuy?n ch?n tìm gia s?.

Lý do nên ch?n gia s? Qu?n 2 c?a Toàn C?u

Các b?c ph? huynh khi ?ê?n v??i trung tâm gia s? ta?i Qu?n 2 ?ê?u ?ã r?t ha?i lo?ng v??i gia s? v? ph??ng pháp gi?ng d?y c?ng nh? kê?t qua? h?c t?p ti?n tri?n c?a con mình. Khi ?ê?n v??i gia s? Toàn C?u, các em h?c sinh s? ???c h?c th?? 02 buô?i mi?n phí v?i gia s? là sinh viên ho?c giáo viên ?? có ?ánh giá chính xác nh?t v? h?c l??c va? l?a cho?n gia s? gi?i phù h?p nh?t bô? tr?? kiê?n th??c hi?u qu?. H?c sinh se? co? th??i gian la?m quen v??i môi tr???ng ho?c, ph??ng pha?p ho?c cu?ng nh? gia s? d?y kèm. ???c biê?t khi ?ê?n v??i gia s? quâ?n 2 thi? du? h?c l?c c?a các em h?c sinh ?ang ? m?c ?? nào, ch? sau 10 buô?i h?c kèm t?i nhà v?i gia s?, l???ng kiê?n th??c cu?a con ba?n se? t?ng lên, hình thành s? h?ng thú và y? th??c t? giác trong ho?c tâ?p.

Không ch? gi?i v? trình ?? chuyên môn mà còn có ph??ng pháp d?y kèm m?i nh?t truy?n ??t m?ch l?c, rõ ràng. Bi?t rõ ?u và khuy?t ?i?m c?a h?c sinh ?? giúp các em phát tri?n m?t cách toàn di?n. Gia s? Qu?n 2 s? h? tr? các em c?ng c? ki?n th?c ti?n b? nhanh nh?t, truy?n ??t ki?n th?c m?i trong ch??ng trình h?c m?t cách hi?u qu? nh?t, giúp các em hi?u bài, say mê và thích thú v?i vi?c h?c t?p. ??i ng? gia s? và giáo viên gi?i t? các tr??ng ??i h?c, trung h?c hàng ??u t?i TPHCM, các sinh viên xu?t s?c ??n t? tr??ng ??i h?c n?i ti?ng mang t?i cho quý ph? huynh nhi?u l?a ch?n cho con mình, s? mang l?i k?t qu? h?c t?p và ?i?m s? bài thi cao nh?t cho h?c sinh.

??n v?i gia s? Qu?n 2, các em h?c sinh s? ???c h?c t?p v?i các giáo viên gi?i c?a các tr??ng uy tín hàng ??u: THPT ?inh Tiên Hoàng, THPT Nguy?n Thái H?c, THPT L??ng Th? Vinh, THPT Nguy?n Th? Minh Khai, THPT Chuyên Nguy?n Công Tr?… cùng ??i ng? sinh viên ??n t? các tr??ng ??i h?c danh ti?ng nh?: ??i H?c Kinh T?, ??i H?c Ngo?i Th??ng, ??i H?c Y D??c, ??i H?c Bách Khoa, ??i H?c S? Ph?m, ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên… v?i ph??ng pháp gi?ng d?y khoa h?c m?i nh?t: d?y bám sát theo ch??ng trình h?c t?i tr??ng, h? th?ng l?i ki?n th?c cho nh?ng em b? m?t g?c, nâng cao cho h?c sinh khá, gi?i, h??ng d?n gi?i nh?ng bài t?p v? nhà theo ph??ng pháp cá th? hóa, h??ng m?c tiêu, h??ng d?n gi?i bài tr?c nghi?m theo ph??ng pháp tính nhanh và chính xác, nâng cao ki?n th?c cho các em h?c sinh h?c trong các tr??ng chuyên, các em chu?n b? thi ??i h?c.

 • Gia s? ?úng thông tin yêu c?u c?a PHHS.
 • Thông tin h? s?, gi?y t? rõ ràng, minh b?ch.
 • 80% gia s? là gia s? ?ã nh?n l?p và d?y t?t.
 • D?y nhi?t tình, ?úng ch??ng trình c?i cách, ôn luy?n thi tr??ng chuyên.
 • D?y ?úng và ?? ch??ng trình chu?n c?a B? Giáo D?c.
 • D?y ?úng gi? – ?? bu?i – d?y h?t bài ch? không h?t gi?.
 • Cam k?t c? g?ng k?t h?p t?t v?i gia ?ình và nhà tr??ng.

H?c phí gia s? d?y kèm ? Qu?n 2

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s? qu?n 2 d?y kèm t?i nhà thì vui lòng tham kh?o ngay b?ng giá h?c phí d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? b? m? ch?n gia s? phù h?p nh?t.

BA?NG GIA? GIA S? DA?Y KE?M T?I QU?N 2

  ( ??n v?: nghìn ??ng/ bu?i)

L?p da?y Sinh viên  Sinh viên gi?i Gia?o viên  Gia?o viên gio?i Giáo viên tr???ng chuyên  D?y theo nhóm
Gia s? M?m non – L?p 1,2,3,4 90 130 200 260 300 250
Gia s? các l?p 5,6,7,8 100 150 220 280 350 250
Gia s? các l?p 9,10,11 120 160 240 280 350 250
Gia s? L?p 12, LT?H 130 170 240 280 350 250
Gia s? ngo?i ng? 140 180 240 280 350 250
Gia s? h?c sinh tr??ng qu?c t? 150 180 240 280 350 250
Gia s? các môn n?ng khi?u 150 180 240 280 350 250

L?U Ý: B?ng giá h?c phí gia s? cho d?ch v? d?y kèm t?i nhà khu v?c Qu?n 2 này c?a trung tâm Toàn C?u mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo khu v?c, môn h?c, s? l??ng h?c viên, th?i gian c?a bu?i h?c và yêu c?u v? gia s?,.. Quý Ph? huynh hãy g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Liên h? tìm gia s? t?i nhà Qu?n 2

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c tìm gia s? gi?i Qu?n 2, ph? huynh nên cân nh?c tìm gia s? s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm gia s? Toàn C?u luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Hãy ?? chúng tôi san s? n?i lo giúp gia ?ình l?a ch?n gia s? qu?n 2 ch?t l??ng hàng ??u hi?n nay. Chúc các em h?c sinh có thành tích h?c t?p và k?t qu? thi th?t t?t.

HOTLINE(24/7): 0868 108 000 – 0933 331 808
? VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c, TP H? Chí Minh
? VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

4.9/5 - (32 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000