Trung tâm gia s? qu?n Tân Phú d?y kèm ti?n b? nhanh

Tr??c tình tr?ng mà ch?t l??ng trung tâm gia s? qu?n Tân Phú còn là d?u b? ng? l?n, gia s? Toàn C?u ?ã s?m có ???c long tin và s? ?u ái n?i quý ph? huynh c?ng nh? các h?c viên. Chúng tôi có m?t quy trình tuy?n ch?n gia s? tuy?t ??i ??m b?o ch?t l??ng, ch? nh?n và gi?i thi?u nh?ng gia s? có b?ng c?p, có xu?t thân và môi tr??ng h?c t?p, rèn luy?n rõ ràng, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng h?c sinh khác nhau.

? Ph? huynh vào ?ây ? CH??NG TRÌNH H?C TH? 03 BU?I MI?N PHÍ V?I GIA S?

?ánh giá d?y và h?c ? Qu?n Tân Phú

Theo báo cáo, toàn ngành giáo d?c qu?n Tân Phú có 99 tr??ng (44 tr??ng công l?p, 55 tr??ng ngoài công l?p); 01 tr??ng b?i d??ng, 97 nhóm l?p ngoài công l?p, 79.877 h?c sinh, trong ?ó 20.259 tr? h?c m?m non, 33.475 h?c sinh ti?u h?c, 25.935 h?c sinh THCS và 208 h?c sinh chuyên bi?t. Toàn qu?n Tân Phú hi?n có 06 tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia, 100% tr??ng m?m non công l?p ??t mô hình ch?m sóc nuôi d??ng t?t, ??t tiêu chu?n tr??ng h?c an toàn. C?p ti?u h?c, ??m b?o 100% h?c sinh l?p 1, 2, 3 ???c h?c ti?ng Anh; t? l? h?c sinh hoàn thành ch??ng trình l?p ??t 99,65%, hi?u su?t ?ào t?o n?m h?c ??t 99,35%. V? c?p trung h?c c? s?, qu?n hi?n có 09/13 tr??ng ?ã xây d?ng và th?c hi?n 24 ch? ?? STEM. ??i ng? giáo viên cùng h?c sinh c? c?p ti?u h?c và trung h?c c? s? c?a qu?n ??u tích c?c tham gia các h?i thi c?p qu?c gia, c?p thành ph? và ??t nhi?u thành tích cao.

Hi?n nay, bên c?nh vi?c h?c t?i tr??ng, nhi?u ph? huynh ? Tân Phú ??a con em mình ??n các l?p h?c thêm. ?i?u này nh?n ???c nhi?u ý ki?n trái chi?u, song không th? ph? nh?n nh?ng l?i ích mà vi?c h?c thêm mang l?i. Con b?n có c?n ???c h?c thêm hay không? H?c v?i gia s? qu?n Tân Phú t?i nhà hi?u qu? nh? th? nào? Vi?c các b?c ph? huynh tìm m?t trung tâm gia s? qu?n Tân Phú d?y kèm gi?i, n?i giúp h?c sinh h? th?ng l?i ki?n th?c, b? sung nh?ng ki?n th?c sâu h?n, m?i h?n là ?i?u r?t c?n thi?t.

Trung tâm gia s? Toàn C?u có h?n 08 n?m kinh nghi?m cùng ??i ng? gia s? qu?n Tân Phú d?y kèm t?i nhà nhi?u n?m kinh nghi?m hi?n ?ang gi?ng d?y t?i các tr??ng ti?u h?c, THCS, THPT ch?t l??ng cao, sinh viên gi?i c?a các tr??ng thu?c ??i h?c Qu?c gia TPHCM, S? Ph?m, Ngo?i Th??ng, Công Nghi?p, Kinh t?… s? là nh?ng gia s? uy tín ch?t l??ng giúp các em h?c sinh ngày càng ti?n b? trong h?c t?p. H?c kèm cùng gia s? qu?n Tân Phú, các em s? ???c tr?i nghi?m nh?ng gi? h?c lí thú, b? ích, v?a mang l?i hi?u qu? cao, v?a ti?t ki?m ???c th?i gian, công s?c.

Tìm trung tâm gia s? qu?n Tân Phú ch?t l??ng

Gia s? Toàn C?u là m?t trong nh?ng trung tâm gia s? uy tín t?i Qu?n Tân Phú. B?ng nhi?u n?m kinh nghi?m làm vi?c và gi?ng d?y, chúng tôi hi?u ???c r?ng d?y kèm 1vs1 là ph??ng pháp t?t nh?t giúp các em h?c sinh y?u, kém c?i thi?n l?c h?c và các em h?c sinh khá, gi?i nâng cao n?ng l?c c?a mình ???c nhanh chóng nh?t. V?i phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, ??i ng? gia s? gi?i Qu?n Tân Phú cam k?t s? t?o nên s? khác bi?t v? ch?t l??ng gia s? so v?i các trung tâm khác. V?i nh?ng h?c sinh trung bình, y?u kém chúng tôi s? ???c h? th?ng hoá l?i ki?n th?c c? b?n tr?ng tâm. Giúp các em bù ??p l?i nh?ng ki?n th?c ?ã h?ng. Các em ???c ti?p c?n v?i nh?ng ph??ng pháp m?i ?? gi?i quy?t các bài t?p khó h?n.

trung-tam-gia-su-quan-tan-phu
Trung tâm gia s? qu?n Tân Phú d?y kèm ti?n b? nhanh

??i v?i t?ng môn h?c, gia s? ??u tìm tòi ra nh?ng ph??ng pháp gi?ng d?y linh ho?t, phù h?p và cung c?p nh?ng giáo trình ti?n b? nh?t. ??i ng? gia s? ??u là giáo viên xu?t s?c t?i các tr??ng h?c l?n, giáo viên ??n t? các trung tâm v?n hóa, ngo?i ng? và m?t ph?n ?ông n?a là các b?n h?c sinh ??n t? các tr??ng ??i h?c khác nhau. Gia s? ??u ???c tr?i qua l?p t?p hu?n k? l??ng c?ng nh? tuy?n ch?n g?t gao tr??c khi nh?n l?p. Gia s? Qu?n Tân Phú có chuyên môn cao, chuyên sâu cùng v?i ?ó là kh? n?ng s? ph?m t?t, có th? d?y kèm ???c cho ngay c? nh?ng em h?c sinh ti?p thu ch?m ho?c l??i bi?ng, hi?u ??ng, m?t c?n b?n n?ng…

Toàn C?u s? h?u ??i ng? gia s? hi?u qu? nh?t, chuyên nghi?p là các sinh viên, giáo viên, gi?ng viên giàu kinh nghi?m. T?t c? ??u tâm huy?t v?i giáo d?c, h? ??u ???c trang b? ki?n th?c chuyên môn và k? n?ng s? ph?m v?ng vàng. Gia s? d?y kèm có cách truy?n ??t logic, khoa h?c và luôn luôn ti?p s?c ngu?n ?am mê h?c t?p cho các em. Các gia s? có tác phong s? ph?m luôn chu?n m?c, kiên trì t?n tình ch?u khó. T?t c? ?i?u này ch?c ch?n s? ?áp ?ng ???c lòng mong ??i c?a các quý ph? huynh.

 • Gia s? m?u giáo, ti?u h?c: Toán, Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh (t?ng c??ng và tích h?p), d?y Theo S? Báo Bài, Tâ?p ?o?c, Tâ?p Viê?t, Re?n ch?? ?e?p và các môn n?ng khi?u.
 • Gia s? da?y THCS – THPT các môn chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh v?n.. ho?c kèm chung các môn báo bài.
 • Gia s? gi?i d?y luy?n thi k? thi qu?c gia l?p 12: Toán, Lý, Hóa, V?n, Anh, Sinh, S?, ??a…
 • Gia s? kinh nghi?m luy?n thi chuy?n c?p, luy?n thi tr??ng chuyên Lê H?ng Phong, Tr?n ??i Ngh?a, Nguy?n Th??ng Hi?n, PTNK…
 • Gia s? d?y ngo?i ng? cho sinh viên, ng??i l?n tu?i, ng??i ?i làm: Anh v?n, Hoa v?n, Ti?ng Hàn, Ti?ng Nh?t, Ti?ng Trung…
 • Kèm bài h?c sinh các tr??ng Qu?c T?, d?y các môn Toán và Khoa H?c b?ng ti?ng Anh.
 • D?y kèm Tin h?c v?n phòng A-B, ?àn guitar, Piano, Organ, v? m? thu?t…

Trung tâm Toàn C?u cung c?p gia s? gi?i d?y kèm t?i nhà ? các ph??ng: ph??ng Tân S?n Nhì, ph??ng Tây Th?nh, ph??ng S?n K?, ph??ng Tân Quý, ph??ng Tân Thành, ph??ng Phú Th? Hòa, ph??ng Phú Th?nh, ph??ng Phú Trung, ph??ng Hòa Th?nh, ph??ng Hi?p Tân, ph??ng Tân Th?i Hòa c?a Qu?n Tân Phú s?n sàng ?áp ?ng các yêu c?u c?a ph? huynh h?c sinh khi tuy?n ch?n tìm gia s? d?y ch?t l??ng ??m b?o nh?t.

Là m?t trung tâm gia s? uy tín có m?t t?i h?u h?t các qu?n huy?n c?a TP.HCM, chúng tôi luôn n? l?c h?t mình trong vi?c ?ào t?o và tuy?n ch?n ??i ng? gia s? t? nh?ng sinh viên, gi?ng viên ch?t l??ng hàng ??u ??n t? nh?ng tr??ng ??i h?c l?n. V?i ph??ng châm giáo d?c toàn di?n cho h?c sinh, Toàn C?u ?em ??n cho h?c sinh không ch? là ki?n th?c h?c theo ch??ng trình giáo d?c mà còn là nh?ng k? n?ng ?? h?c sinh t? phát huy tính sáng t?o, ch? ??ng và t? giác trong h?c t?p c?a mình.

Lý do nên ch?n gia s? qu?n Tân Phú c?a Toàn C?u

Các b?c ph? huynh khi ?ê?n v??i trung tâm gia s? ta?i qu?n Tân Phú ?ê?u ?ã và ?ang r?t ha?i lo?ng v??i gia s? v? ph??ng pháp gi?ng d?y c?ng nh? kê?t qua? h?c t?p ti?n tri?n c?a con mình. Khi ?ê?n v??i gia s? Toàn C?u, các em h?c sinh s? ???c h?c th?? 02 buô?i mi?n phí v?i gia s? là sinh viên ho?c giáo viên ?? có ?ánh giá chính xác nh?t v? h?c l??c va? l?a cho?n gia s? gi?i phù h?p nh?t bô? tr?? kiê?n th??c hi?u qu?. H?c sinh se? co? th??i gian la?m quen v??i môi tr???ng ho?c, ph??ng pha?p ho?c cu?ng nh? gia s? d?y kèm. ???c biê?t khi ?ê?n v??i gia s? quâ?n Tân Phú thi? du? h?c l?c c?a các em h?c sinh ?ang ? m?c ?? nào, ch? sau 10 buô?i h?c kèm t?i nhà v?i gia s?, l???ng kiê?n th??c cu?a con ba?n se? t?ng lên, hình thành s? h?ng thú và y? th??c t? giác trong ho?c tâ?p.

Không ch? gi?i v? trình ?? chuyên môn mà còn có ph??ng pháp d?y kèm m?i nh?t truy?n ??t m?ch l?c, rõ ràng. Bi?t rõ ?u và khuy?t ?i?m c?a h?c sinh ?? giúp các em phát tri?n m?t cách toàn di?n. Gia s? Qu?n Tân Phú s? h? tr? các em c?ng c? ki?n th?c ti?n b? nhanh nh?t, truy?n ??t ki?n th?c m?i trong ch??ng trình h?c m?t cách hi?u qu? nh?t, giúp các em hi?u bài, say mê và thích thú v?i vi?c h?c t?p. ??i ng? gia s? và giáo viên gi?i t? các tr??ng ??i h?c, trung h?c hàng ??u t?i TPHCM, các sinh viên xu?t s?c ??n t? tr??ng ??i h?c n?i ti?ng mang t?i cho quý ph? huynh nhi?u l?a ch?n cho con mình, s? mang l?i k?t qu? h?c t?p và ?i?m s? bài thi cao nh?t cho h?c sinh.

??n v?i gia s? Qu?n Tân Phú, các em h?c sinh s? ???c h?c t?p v?i các giáo viên gi?i c?a các tr??ng uy tín hàng ??u: Ti?u h?c Phan Chu Trinh, Võ Th? Sáu, Tân S?n Nhì, Lê Lai, Âu C?, THCS Lê Anh Xuân, Tân Phú, Lê L?i, Phan B?i Châu, THPT Tân Bình, Tr?n Phú… cùng ??i ng? sinh viên ??n t? các tr??ng ??i h?c danh ti?ng ?H S? ph?m TP.HCM, ?H Sài Gòn, ?H Khoa h?c T? nhiên, ?H Bách Khoa, ?H Nhân v?n, ?H Ngo?i Th??ng… V?i ph??ng pháp gi?ng d?y khoa h?c m?i nh?t: d?y bám sát theo ch??ng trình h?c t?i tr??ng, h? th?ng l?i ki?n th?c cho nh?ng em b? m?t g?c, nâng cao cho h?c sinh khá, gi?i, h??ng d?n gi?i nh?ng bài t?p v? nhà theo ph??ng pháp cá th? hóa, h??ng m?c tiêu, h??ng d?n gi?i bài tr?c nghi?m theo ph??ng pháp tính nhanh và chính xác, nâng cao ki?n th?c cho các em h?c sinh h?c trong các tr??ng chuyên, các em chu?n b? thi ??i h?c.

 • Gia s? ?úng thông tin yêu c?u c?a PHHS.
 • Thông tin h? s?, gi?y t? rõ ràng, minh b?ch.
 • 80% gia s? là gia s? ?ã nh?n l?p và d?y t?t.
 • D?y nhi?t tình, ?úng ch??ng trình c?i cách, ôn luy?n thi tr??ng chuyên.
 • D?y ?úng và ?? ch??ng trình chu?n c?a B? Giáo D?c.
 • D?y ?úng gi? – ?? bu?i – d?y h?t bài ch? không h?t gi?.
 • Cam k?t c? g?ng k?t h?p t?t v?i gia ?ình và nhà tr??ng.

H?c phí gia s? d?y kèm ? qu?n Tân Phú

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s? Qu?n Tân Phú d?y kèm t?i nhà thì vui lòng tham kh?o ngay b?ng giá h?c phí d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? b? m? ch?n gia s? phù h?p nh?t.

BA?NG GIA? GIA S? DA?Y KE?M T?I QU?N TÂN PHÚ

  ( ??n v?: nghìn ??ng/ bu?i)

L?p da?y Sinh viên  Sinh viên gi?i Gia?o viên  Gia?o viên gio?i Giáo viên tr???ng chuyên  D?y theo nhóm
Gia s? M?m non – L?p 1,2,3,4 90 130 200 260 300 250
Gia s? các l?p 5,6,7,8 100 150 220 280 350 250
Gia s? các l?p 9,10,11 120 160 240 280 350 250
Gia s? L?p 12, LT?H 130 170 240 280 350 250
Gia s? ngo?i ng? 140 180 240 280 350 250
Gia s? h?c sinh tr??ng qu?c t? 150 180 240 280 350 250
Gia s? các môn n?ng khi?u 150 180 240 280 350 250

L?U Ý: B?ng giá h?c phí gia s? cho d?ch v? d?y kèm t?i nhà khu v?c Qu?n Tân Phú này c?a trung tâm Toàn C?u mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo khu v?c, môn h?c, s? l??ng h?c viên, th?i gian c?a bu?i h?c và yêu c?u v? gia s?,.. Quý Ph? huynh hãy g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Liên h? tìm gia s? t?i nhà qu?n Tân Phú

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c tìm gia s? gi?i Qu?n Tân Phú, ph? huynh nên cân nh?c tìm gia s? s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm gia s? Toàn C?u luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Hãy ?? chúng tôi san s? n?i lo giúp gia ?ình l?a ch?n gia s? Qu?n Tân Phú ch?t l??ng hàng ??u hi?n nay. Chúc các em h?c sinh có thành tích h?c t?p và k?t qu? thi th?t t?t.

☎ HOTLINE(24/7): 0868 108 000 – 0933 331 808
? VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Tân Phú, TP H? Chí Minh
? VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

4.9/5 - (27 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000