Gia S? l?p 6 Gi?i D?y Kèm Toán, Lý, V?n, Anh TPHCM

L?p 6 là n?m ??u tiên c?a c?p h?c THCS, v?i nhi?u môn h?c mang tính khoa h?c h?n nh? Toán, Lý, V?n, Sinh … Tuy nhiên, ?i?u gây khó kh?n cho tr? ? l?p này không ph?i ch??ng trình h?c mà là s? thay ??i môi tr??ng h?c cùng nh?ng y?u t? tâm lý l?a tu?i c?a tr?. Tìm gia s? l?p 6 TPHCM d?y kèm t?i nhà cho con có th?t s? c?n thi?t? Cho con h?c gia s? Sài Gòn có hi?u qu??

Gia s? l?p 6 d?y kèm Toán Lý Anh Sinh gi?i nh?t TPHCM 👨🏻‍🏫 Hotline: 0868.108.000

??i ng? gia s? d?y kèm l?p 6 uy tín, giáo viên nhi?u kinh nghi?m d?y bám sát ch??ng trình m?i c?a Toàn C?u ??m b?o giúp các em h?c sinh l?p 6 ? TP H? Chí Minh. Quý ph? huynh vui lòng liên h? trung tâm gia s? Toàn C?u ?? ???c t? v?n chi ti?t và h?c th? cùng gia s? 02 bu?i mi?n phí.

Tìm gia s? l?p 6 TPHCM d?y kèm t?i nhà

B??c chân vào mái tr??ng THCS, h?c sinh l?p 6 s? làm quen v?i môi tr??ng h?c t?p hoàn toàn m?i, ph??ng pháp h?c t?p c?ng thay ??i nhi?u so v?i h?c ti?u h?c. Chính vì v?y mà nhi?u h?c sinh không theo k?p ki?n th?c, c?m th?y m?t m?i khi h?c. N?u ngay t? n?m ??u tiên các em ?ã b? h?ng ki?n th?c thì vi?c h?c t?p nh?ng n?m ti?p theo khó kh?n h?n.

??i v?i h?c sinh l?p 6, có nhi?u nguyên nhân ?nh h??ng ??n k?t qu? h?c t?p. Ngoài vi?c sang m?t môi tr??ng m?i thì các em h?c sinh ?a s? s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng khó v? v?n ?? h?c t?p v?i s? khác bi?t r?t. Nhi?u ph? huynh liên h? v?i Toàn C?u mu?n ???c t? v?n xem t?i sao khi h?c ti?u h?c các cháu là h?c sinh gi?i nh?ng khi m?i lên l?p 6 ?ã nh?n ???c ph?n ánh là ti?p thu ch?m, h?c l?c trung bình, không t?p trung…

D??i ?ây là nh?ng y?u t? ?nh h??ng ??n vi?c h?c t?p c?a h?c sinh khi b??c vào l?p 6 t? ?ó ph? huynh có th? ??nh h??ng cho con em mình ph??ng pháp h?c t?p t?t nh?t:

 • 1. Các em m?i lên l?p 6 có s? b? ng? v? môi tr??ng, ph??ng pháp h?c, cách h?c hoàn toàn khác. H?c sinh ph?i t? thích nghi v?i các quy ??nh v? n?i quy, ph??ng pháp h?c t?p c?a t?ng môn h?c c? th? v?i t?ng th?y cô giáo b? môn riêng.
 • 2. N?i dung các môn h?c Toán, V?t Lý, Ti?ng Anh, Ng? V?n có ?? khó h?n nhi?u so v?i Toán, KHTN, Anh, Ti?ng Vi?t c?a c?p Ti?u H?c.
 • 3. Tâm sinh lý các em ?ã có s? thay ??i ( ??c bi?t là n? ) có th? b??c vào giai ?o?n tu?i d?y thì. V?i l?a tu?i này các em mu?n th? hi?n cái Tôi c?a mình nhi?u h?n. Do v?y các em s? có nh?ng chính ki?n riêng, hành vi, l?i s?ng c?ng s? thay ??i.
gia-su-lop-6-gioi
Gia s? l?p 6 d?y t?i nhà TPHCM giúp h?c sinh nhanh ti?n b? nh?t

Các d?ng bài Toán, V?t Lý, Ng? V?n… l?p 6 ?ã có m?c ?? khó nh?t ??nh ?òi h?i ba m? khi d?y kèm cho con ph?i hi?u rõ ki?n th?c ?ó c?ng nh? có ph??ng pháp truy?n ??t d? hi?u nh?t. Vi?c tìm gia s? l?p 6 t?i nhà có chuyên môn t?t và truy?n ??t ki?n th?c nhanh s? giúp xây d?ng n?n t?ng v?ng ch?c cho con trong n?m ??u c?p 2.

Ch??ng trình h?c l?p 6 m?i hi?n nay ph? huynh th??ng s? không có ?? kh? n?ng ?? kèm con là ?i?u d? hi?u. Thêm vào ?ó, hàng ngày ba m? ai c?ng v?t v? lo toan v? công vi?c, kinh t?, gia ?ình nên khó mà dành th?i gian tìm hi?u sách v? ?? gi?ng d?y cho con. N?u h?c l?c c?a bé không nh? kì v?ng, ph? huynh nên tìm gia s? l?p 6 d?y kèm t?i nhà là l?a ch?n h?p lý nh?t.

Khi b??c vào l?p 6, các em s? ph?i ti?p nh?n kh?i l??ng ki?n th?c l?n h?n r?t nhi?u, không ch? Toán V?n mà còn V?t Lý, Ti?ng Anh, Tin h?c, Ngh? thu?t.. Vi?c tìm gia s? l?p 6 ngay t? ??u s? r?t có l?i cho tr? v? lâu dài. Cách d?y nhanh, d? nh?, d? hi?u c?a các gia s? là sinh viên – giáo viên gi?i giúp các bé nhanh chóng nh? ???c các ki?n th?c c? b?n, tính toán chính xác, rèn luy?n cho các em ý th?c h?c t?p nghiêm túc và t? duy logic.

V?i s? kèm c?p c?a gia s? l?p 6 TPHCM, các th?y cô giáo s? gi?i ?áp chính xác v?n ?? các em ?ang g?p ph?i. Gia s? gi?i s? xác ??nh ???c ?i?m m?nh, ?i?m y?u và xây d?ng giáo trình chi ti?t. Sau các bu?i luy?n t?p và chu?n b? tr??c bài gi?ng, h?c sinh s? n?m rõ ???c n?i dung bài ?ang h?c, t?o c?m giác h?ng thú và yêu thích h?c t?p h?n cho tr?.

V?y làm sao ?? con h?c gi?i h?n khi vào l?p 6? Có nên tìm gia s? l?p 6 d?y kèm cho con không? ?? giúp con không b? l? ki?n th?c quan tr?ng nào, vi?c tìm gia s? t?i nhà là ?i?u cha m? c?n quan tâm nhi?u h?n. N?u ph? huynh mu?n tìm gia s? l?p 6 cho con thì nên ch?n nh?ng n?i uy tín, có th?i gian ho?t ??ng lâu n?m trong l?nh v?c gia s? ?? nh?n ???c s? h? tr? t?t nh?t cùng v?i chi phí phù h?p.

Gia s? d?y kèm l?p 6 t?i nhà chính là y?u t? quan tr?ng giúp các con c?ng c? kh?i ki?n th?c trên l?p khi mà m?i ti?t h?c t?i tr??ng không ?? th?i gian ?? bé ti?p thu ???c h?t t? th?y cô giáo. Gia s? kèm bé h?c t?t ki?n th?c l?p 6 s? giúp bé luôn t? tin trong m?i ti?t h?c, m?i bài ki?m tra và ?ó là b??c ??m cho con b?n h?ng thú v?i vi?c h?c gi?i ? các c?p h?c cao h?n.

Tìm gia s? l?p 6 cho con s? là gi?i pháp t?i ?u giúp bé h?c t?p ? c?p h?c này v?i k?t qu? t?t nh?t. Gia s? s? là ng??i v?a làm th?y v?a làm b?n v?i bé, giúp bé không còn c?m th?y th?y vi?c h?c t?p là áp l?c. Các ph??ng pháp d?y kèm ?? bé ti?p thu ki?n th?c m?t cách t? nhiên nh?t qua nh?ng bài h?c sáng t?o ??y tho?i mái vui v? gi?a th?y và trò. D?n d?n giúp bé có thêm tinh th?n t? h?c, t? rèn luy?n, ý th?c ???c vi?c h?c c?a mình, làm quen v?i các ki?n th?c nâng cao h?n.

Trung tâm gia s? Toàn C?u chuyên cung c?p ??i ng? gia s? sinh viên và giáo viên gi?i, chuyên nghi?p d?y 1 kèm 1 cho h?c sinh l?p 6 t?i TPHCM. Các gia s? d?y kèm l?p 6 có trình ?? chuyên môn cao, tác phong s? ph?m chuyên nghi?p, kiên trì và th?u hi?u tâm lý h?c sinh. Chúng tôi b?o ??m s? là c?u n?i t?t cho các ph? huynh h?c sinh tìm gia s? l?p 6 d?y kèm cho con em mình khu v?c thành ph? H? Chí Minh.

B?ng chuyên môn v? ki?n th?c ?ã ???c ?ào t?o bài b?n, ??i ng? giáo viên d?y kèm c?a chúng tôi còn n?m b?t ???c tâm lý c?a tr? h?c l?p 6 ? TPHCM. T? ?ó ??a ra cách d?y t?t nh?t ?? bé cân b?ng ???c vi?c h?c và ch?i.

Nguyên t?c gi?ng d?y c?a Toàn C?u xuyên su?t nh?ng n?m qua là: “Không có h?c sinh d?, ch? có h?c sinh không s?n sàng. Không có ng??i h?c không ti?n b?, ch? có ph??ng pháp d?y sai và ng??i truy?n ??t vô tâm. ?ã d?y là ph?i hay, ?ã h?c là ch?c ch?n ti?n b?“.

Gia s? l?p 6 d?y kèm các môn uy tín

Trung tâm gia s? Toàn C?u luôn s?n sàng ?em ??n cho các h?c sinh l?p 6 ngu?n ki?n th?c phong phú, ch?t l??ng và ??y ??. ??i ng? gia s? c?a trung tâm có chuyên môn cao và k? n?ng s? ph?m t?t, truy?n c?m h?ng ?? con tr? c?m th?y ham thích v?i h?c t?p nh?m giúp tr? v??t qua giai ?o?n chuy?n c?p m?t cách d? dàng.

Gia s? d?y kèm l?p 6 t?i nhà chính là y?u t? quan tr?ng giúp các con c?ng c? kh?i ki?n th?c trên l?p khi mà m?i ti?t h?c t?i tr??ng không ?? th?i gian ?? bé ti?p thu ???c h?t t? th?y cô giáo. Gia s? kèm bé h?c t?t ki?n th?c l?p 6 s? giúp bé luôn t? tin trong m?i ti?t h?c, m?i bài ki?m tra và ?ó là b??c ??m cho con b?n h?ng thú v?i vi?c h?c gi?i ? các c?p h?c cao h?n.

Gia s? môn Toán l?p 6

Giúp h?c sinh t?ng ôn luy?n, n?m ch?c ki?n th?c c? b?n Toán ti?u h?c sau ?ó gi?ng d?y ch??ng trình Toán l?p 6 n?i dung ph?n L?y Th?a, Phân S?, H?n S?, T?p H?p, D?u Hi?u Chia H?t, S? Nguyên, H?n S?, C?nh, Góc, Tia… g?m các d?ng c? b?n và nâng cao.

Gia s? môn V?n l?p 6

Giúp h?c sinh t?ng ôn luy?n ki?n th?c Ti?ng Vi?t ti?u h?c sau ?ó gi?ng d?y V?n l?p 6 n?i dung v? V?n B?n ?? tìm hi?u th? lo?i, b? c?a các câu truy?n n?i ti?ng nh? S? D?a, Thánh Gióng, Th?ch Sanh, S?n Tinh – Th?y Tinh… Gi?i Ngh?a T?, L?i V?n, T?p Làm V?n d?ng t? s?, miêu t? … g?m các d?ng c? b?n và nâng cao.

Gia s? môn Lý l?p 6

T?ng ôn luy?n ki?n th?c môn Khoa H?c T? Nhiên b?c ti?u h?c sau ?ó gi?ng d?y ch??ng trình l?p V?t Lý 6 n?i dung v? Th? Tích, Kh?i L??ng, ?? Dài, L?c, Kh?i L??ng Riêng, Máy C? – Ròng R?c, Nhi?t H?c: S? n? vi?t nhi?t c?a ch?t R?n, L?ng, Khí, s? sôi c?a N??c, … Bao g?m các d?ng c? b?n và nâng cao.

Gia s? Ti?ng Anh l?p 6

Tr??c tiên là ôn luy?n ki?n th?c c? b?n Ti?ng Anh ti?u h?c, sau ?ó gi?ng d?y ch??ng trình m?i c?a môn Ti?ng Anh l?p 6 nh?: hi?n t?i ??n, hi?n t?i ti?p di?n, hi?n t?i ti?p di?n (my new school, my home, my friends), bài t?p v? so sánh (ng?n, dài), thì quá kh? ??n, t??ng lai ??n, hi?n t?i hoàn thành, câu ?i?u ki?n lo?i 1, ??ng t? khi?m khuy?t Might, Can, Could… giúp h?c sinh n?m ch?c c? b?n và nâng cao.

Ngoài ch??ng trình d?y theo báo bài sách giáo khoa, t?p th? gia s? l?p 6 còn có nh?ng gia s? chuyên bi?t d?y kèm cho các em h?c sinh tr??ng qu?c t? nh? Á Châu, Vi?t Úc, ch??ng trình song ng? Vi?t – Anh. V? m?ng ti?ng Anh thì có gia s? d?y ti?ng Anh l?p 6 t?ng c??ng, ti?ng Anh ôn thi ch?ng ch? PET, KET theo chu?n Cambridghe c?a qu?c t?.

M?t khác, gia s? d?y báo bài l?p 6 theo th?i khóa bi?u ?ã có r?t nhi?u kinh nghi?m d?y kèm chuyên sâu cho các em ? t?t c? các môn h?c theo s? báo bài. T?t c? các v?n ?? gây áp l?c và kéo t?t h?c l?c c?a các bé l?p 6, gia s? Toàn C?u ??u bi?t c?n ph?i làm gì, làm nh? th? nào ?? giúp các em kh?c ph?c khó kh?n, ti?n b? trong h?c t?p.

Tìm gia s? l?p 6 TPHCM chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé ti?p thu t?t toàn b? ch??ng trình SGK. ??n v?i gia s? d?y kèm l?p 6 t?i trung tâm gia s? Toàn C?u, bé nhà b?n s? ???c h?c t?p cùng các gia s? gi?i và nhi?u n?m kinh nghi?m t? các tr??ng ??i h?c l?n nh?: ??i h?c s? ph?m TPHCM, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Kinh T?, ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên, ??i h?c Kinh t?, Ngo?i Th??ng…

B?ng giá gia s? l?p 6 d?y kèm t?i TPHCM

Quý Ph? huynh có nhu c?u tìm hi?u h?c phí gia s? l?p 6 TPHCM d?y 1 kèm 1 t?t nh?t cho con hãy ??n ngay gia s? Toàn C?u. Trung tâm chúng tôi s? h?u ??i ng? giáo viên ?ang gi?ng d?y t?i nhi?u tr??ng, sinh viên gi?i c?a các tr??ng n?i ti?ng ? TPHCM. ??i ng? gia s? d?y l?p 6 t?i nhà có trình ?? chuyên môn cao, kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m trong ngh?, t?n tâm và th?u hi?u tâm lý h?c sinh.

Xin m?i các ba m? hãy tham kh?o b?ng giá gia s? l?p 6 d??i ?ây c?a trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ?? l?a ch?n tìm gia s? v?i m?c h?c phí phù h?p nh?t.

( ??n v?: VN?/ bu?i)

✅ Th?i gian 1.5h – 2h ✅ H?c phí Sinh viên ✅ H?c phí Giáo viên
⚡️ Gia s? môn Toán l?p 6 100.000 – 120.000 200.000 – 250.000
⚡️ Gia s? Ng? V?n l?p 6 100.000 – 120.000 200.000 – 250.000
⚡️ Gia s? V?t Lý l?p 6 100.000 – 120.000 200.000 – 250.000
⚡️ Gia s? Ti?ng Anh l?p 6 120.000 – 150.000 250.000 – 300.000
⚡️ Gia s? d?y báo bài l?p 6 120.000 – 150.000 250.000 – 300.000
⚡️ Gia s? luy?n vi?t ch? ??p 120.000 – 180.000 200.000 – 300.000
⚡️ Gia s? song ng? tr??ng Qu?c t? Liên h? t? v?n Liên h? t? v?n
⚡️ Gia s? Cambridge PET KET 150.000 – 200.000 250.000 – 350.000
⚡️ Gia s? d?y V?, ?àn, Hát Liên h? t? v?n Liên h? t? v?n
⚡️ Gia s? luy?n thi HSG 130.000 – 180.000 200.000 – 250.000

L?u ý: B?ng h?c phí gia s? l?p 6 trên mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo s? môn h?c, s? bu?i h?c/tu?n, khu v?c nhà c?a h?c sinh, s? l??ng h?c sinh, yêu c?u ??c bi?t v? gia s? ho?c giáo viên d?y kèm…

?? tr?i nghi?m chân th?c nh?t v? ch?t l??ng d?ch v? c?a ??i ng? gia s? l?p 6 d?y kèm t?i nhà TPHCM, vui lòng liên h? tr?c ti?p ?? ???c Toàn C?u t? v?n mi?n phí và báo giá tìm gia s? l?p 6 chi ti?t sau khi kh?o sát tình hình h?c t?p, nh?m ??m b?o ?? hi?u qu? trong d?y và h?c, giúp các em h?c sinh ti?n b? trong th?i gian ng?n nh?t.

Kinh nghi?m d?y gia s? l?p 6 t?i nhà

?i?u quan tr?ng nh?t mà các b?c Ph? huynh c?n ph?i hi?u vi?c tìm gia s? d?y kèm không ph?i là ?? nh?i nhét ki?n th?c mà giáo viên s? c?ng c?, truy?n d?y ki?n th?c, h??ng d?n cho h?c sinh ph??ng pháp h?c m?i nh?t, là ng??i giúp tr? hình thành và rèn luy?n các thói quen trong quá trình h?c t?p.

L?p 6 h?u nh? h?c sinh ??u ch?a ???c ??nh h??ng m?t ph??ng pháp h?c t?p hi?u qu? và h?p lý nh?t. Do ?ó c?n có ng??i kèm bé h?c d??i s? giám sát và nghiêm túc. ?i?u này gây nên khó kh?n cho ph? huynh khi công vi?c hàng ngày b?n r?n ho?c ch??ng trình m?i hi?n nay ?ã thay ??i hoàn toàn các ki?n th?c c?.

Ngoài ra, s? l??ng h?c sinh ?ông trên l?p khi?n cho giáo viên khó có th? kèm c?p riêng cho t?ng em hay ng?n ch?n vi?c h?ng ki?n th?c trong 30-45 phút/ ti?t h?c. Khi theo không k?p bài gi?ng c?a th?y cô, làm bài t?p sai nhi?u l?n, tính toán ch?m khi?n nhi?u em l?p 6 chán h?c và sao nhãng.

Bên c?nh vi?c h?c t?p ? tr??ng, ph? huynh nên tìm thêm cho bé m?t gia s? l?p 6 giúp ôn l?i ki?n th?c c?ng nh? n?m v?ng và ti?p thu t?t h?n các môn Toán, V?t Lý, Ng? V?n, Âm nh?c, N?ng Khi?u, Ti?ng Anh, Tin h?c… ?ây là nh?ng môn h?c theo ch??ng trình chu?n c?a B? giáo d?c mà b?t k? bé nào h?c l?p 6 c?ng c?n ph?i ???c trang b? m?t cách k? l??ng ch?c ch?n.

Gia s? l?p 6 gi?i s? giúp cho tr? hi?u rõ các ??nh ngh?a, ??nh lu?t, các khái ni?m c?n t? duy logic. ??i ng? gia s? c?a Toàn C?u c?ng s? giúp các em ti?p c?n và m? r?ng nh?ng ki?n th?c có liên quan t?i bài h?c m?t cách sinh ??ng và cu?n hút. ?i?u này s? giúp tr? l?p 6 hình thành s? ham mu?n khám phá, s? ham h?c h?i.

Vì v?y, tìm gia s? l?p 6 gi?i không ch? có chuyên môn mà còn h?t s?c nhi?t tình và t?n tâm, con b?n s? ???c h?c t?p trong môi tr??ng t?t nh?t, k?t qu? h?c t?p s? ???c c?i thi?n t?ng ngày. V?i ph??ng pháp d?y kèm 1-1, th?c hành ?an xen lý thuy?t và bài h?c cu?c s?ng, ??i ng? gia s? l?p 6 t?i nhà c?a Toàn C?u s? không làm cho quý ph? huynh th?t v?ng.

Quý ph? huynh nên tìm m?t gia s? l?p 6 d?y kèm t?i nhà cho con khu v?c TPHCM ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? cách th?c h?c, th?i gian h?c, không m?t công di chuy?n, h?c sinh không bi?t có th? h?i l?i bài ngay r?t hi?u qu?. Các em h?c sinh ???c c?ng c? l?i ki?n th?c c?, l?y l?i ki?n th?c c? b?n, h?c ki?n th?c m?i trong t?ng bu?i h?c.

V?i b? dày kinh nghi?m trong l?nh v?c giáo d?c, chúng tôi luôn là chi?c c?u n?i giúp các b?c ph? huynh tìm ???c gi?i pháp t?t nh?t cho vi?c h?c t?p c?a con em mình. Trung tâm gia s? Toàn C?u v?i ??i ng? gia s? l?p 6 gi?i và các d?ch v? ?a d?ng s? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a các em, giúp các b?c ph? huynh ti?t ki?m ???c chi phí và th?i gian ?i l?i.

 • H?c sinh ti?n b?, thành tích t?t d?n qua t?ng tháng h?c.
 • V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, giáo viên s? d?y sát ch??ng trình, d?y sâu ki?n th?c, d?y k? chuyên môn tránh tr??ng h?p bé h?c v?t, không ti?p thu bài.
 • Áp d?ng ph??ng pháp tâm lý riêng v?i t?ng h?c sinh ?? có ph??ng pháp d?y sát phù h?p nh?t.
 • Gia s? kiên nh?n và nhi?t huy?t không ng?i khó kh?n trong vi?c truy?n ??t ki?n th?c.
 • Giúp h?c sinh c?ng c? và n?m v?ng ki?n th?c c? b?n t?i nhà.
 • Phát huy ki?n th?c nâng cao v?i nh?ng ?i?m m?nh c?a các em.
 • ??nh h??ng và giúp bé có thái ?? h?c t?p t?t h?n t?ng ngày.

?ây là b??c ngo?t giúp các em l?y ???c nh?ng ki?n th?c c? b?n ?ã b? h?ng ?? theo k?p các b?n khác trên l?p và b? sung thêm nh?ng ki?n th?c nâng cao sau này. Thuê gia s? d?y l?p 6 t?i nhà chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé c?a b?n ti?p thu toàn b? ch??ng trình sách giáo khoa c? b?n ??ng th?i s? có kh? n?ng làm t?t ch??ng trình ? sách nâng cao phù h?p v?i xu h??ng c?i cách c?a B? GD và ?T.

Vì sao nên ch?n gia s? l?p 6 c?a Toàn C?u

V?i h?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p gia s? d?y kèm, gia s? Toàn C?u b?o ??m s? uy tín hi?u qu? cho PHHS tìm gia s? l?p 6 d?y kèm t?i nhà TPHCM. Tinh th?n trách nhi?m t?t, quy trình tuy?n ch?n gia s? g?t gao, các gia s? ??u là c?ng tác viên d?y kèm ??y kinh nghi?m. Ba m? có th? hoàn toàn yên tâm khi trao g?i ni?m tin giáo d?c c?a con em mình cho ??i ng? gia s? l?p 6 gi?i.

Gia S? Toàn C?u cung c?p d?ch v? gia s? l?p 6 d?y kèm t?i nhà và d?y kèm online, cam k?t ch?t l??ng d?y h?c t?t nh?t. ??i v?i tình hình d?ch b?nh di?n bi?n ph?c t?p, chúng tôi v?n s?n sàng giúp ph? huynh tìm ki?m gia s? d?y tr?c tuy?n t?t nh?t v?i m?c giá phù h?p. Các bu?i h?c cùng gia s? online ??u có ??i ng? nhân viên h? tr? v? công ngh? ?? ??m b?o không b? gián ?o?n.

Các ch??ng trình d?y kèm l?p 6 ??u ???c ??i ng? gia s? v?n d?ng ph??ng pháp d?y h?c tr?c quan, k?t h?p các ho?t ??ng kích thích sáng t?o b?ng trò ch?i, câu ??, tranh ?nh, âm nh?c… giúp các bé có h?ng thú và ??ng l?c h?c t?p, ti?p thu t?t các ki?n th?c c? b?n ??u tiên v? Toán, Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh, Tin h?c, N?ng khi?u, các môn T? Nhiên – Xã H?i.

D??i ?ây là các ?u ?i?m c?a ??i ng? gia s? giáo viên gi?i ?ang c?ng tác v?i Toàn C?u, m?i Quý Ph? huynh cùng tham kh?o:

 • ??i ng? Gia s? v?i h?n 1000 Gia s? ???c ki?m duy?t k? càng, cam k?t h?c sinh ti?n b? ch? sau m?t tháng.
 • Gia s? có lý l?ch rõ ràng khi ??n g?p gia ?ình (xu?t trình: th? giáo viên, sinh viên, CCCD, gi?y gi?i thi?u, b?ng ?i?m).
 • Gia s? ki?n th?c v?ng ch?c và kinh nghi?m dày d?n. Luôn h? tr? h?t mình vì s? ti?n b? c?a h?c sinh.
 • Gia s? th??ng xuyên t??ng tác, thông báo tình hình h?c t?p c?a h?c sinh cho ph? huynh.
 • 100% ??i ng? gia s? c?a trung tâm ??u ???c t?p hu?n và ?ào t?o k? n?ng s? ph?m.
 • Kinh nghi?m gia s? d?y kèm t?i thi?u 1-3 n?m v?i sinh viên và trên 3 n?m v?i giáo viên.
 • Gia s? luôn tìm tòi và áp d?ng các ph??ng pháp d?y h?c hi?u qu? nh?t ?? phù h?p v?i h?c sinh.
 • T? v?n t?n tình, minh b?ch, mi?n phí gi?i thi?u, thay ??i gia s? cho phù h?p trong quá trình h?c.
 • H?c phí gia s? h?p lý, ???c H?C TH? 02 bu?i mi?n phí ?? b?o ??m ch?t l??ng d?y kèm t?t nh?t.
 • H? tr? 24/7, PHHS có th?c m?c gì liên quan ??n h?c t?p hãy g?i cho chúng tôi qua hotline: 0868.108.000.

Trung tâm gia s? Toàn C?u là c?u n?i ?? giúp các em h?c sinh và ph? huynh d? dàng tìm ???c nh?ng gia s? d?y l?p 6 t?i nhà gi?i v? chuyên môn, nghi?p v?, giàu kinh nghi?m, kh? n?ng truy?n ??t t?t, ph??ng pháp gi?ng d?y khoa h?c. Toàn C?u luôn chú tr?ng vào ch?t l??ng và ph??ng pháp gi?ng d?y, s? ti?n b? c?a các em h?c sinh chính là s? thành công và ni?m t? hào c?a trung tâm.

Nhi?u n?m tr? l?i ?ây, gia s? Toàn C?u là n?i h?i t? ??i ng? gia s? có chuyên môn, tinh th?n trách nhi?m cao cùng v?i nh?ng cam k?t v? ch?t l??ng gi?ng d?y và s? ti?n b? c?a các em h?c sinh luôn ???c ??t lên hàng ??u. V?i ph??ng châm “H?c mà ch?i – ch?i mà h?c”, ??i ng? gia s? c?a trung tâm chúng tôi luôn tuân th? ph??ng pháp gi?ng d?y sau:

 • Bám sát n?i dung và khung ch??ng trình c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.
 • Ôn t?p l?i nh?ng ki?n th?c mà các em ?ã ???c th?y cô giáo gi?ng d?y ? tr??ng.
 • D?y sâu sát ki?n th?c, k? càng chuyên môn.
 • L?y l?i ki?n th?c cho h?c sinh yêu kém ??ng th?i nâng cao và m? r?ng ki?n th?c cho h?c sinh khá gi?i.
 • Ph??ng pháp gi?ng d?y chính là l?y h?c sinh làm trung tâm, gia s? là ng??i h??ng d?n, ??nh h??ng cho các em ??c l?p, sáng t?o nh?m phát huy h?t kh? n?ng t? duy c?a mình.
 • Không ch? h? tr?, truy?n ??t cho h?c sinh nh?ng ki?n th?c trên sách v? mà còn giáo d?c cho các em l?i s?ng, ??o ??c t? cách t?t ??p nh?m giúp các em phát tri?n toàn di?n t?o ti?n ?? cho s? thành công sau này.
 • Rèn luy?n k? n?ng làm bài thi ?? ??t ???c k?t qu? cao nh?t.
 • Th??ng xuyên ki?m tra ??nh k? ?? n?m b?t ???c k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh và báo cho ph? huynh và có ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nh?t.

??n v?i trung tâm gia s? Toàn C?u, gia s? l?p 6 ???c yêu c?u xây d?ng l? trình, ph??ng pháp h?c phù h?p v?i t?ng h?c sinh ?? mang l?i hi?u qu? giáo d?c t?t nh?t. Duy trì kênh liên l?c th??ng xuyên v?i PHHS ?? k?p th?i ?i?u ch?nh và ?ánh giá k?t qu? gi?ng d?y hàng tháng. Ph?i h?p ch?t ch? v?i gia ?ình khi gia s? thông báo b?t k? d?u hi?u h?c t?p không t?t nào c?a h?c sinh.

Liên h? tìm gia s? l?p 6 t?i nhà

Toàn C?u có ??i ng? gia s? l?p 6 ?ông ??o ? kh?p các qu?n huy?n c?a TPHCM. Trung tâm s? s?p x?p gia s? g?n khu v?c nhà c?a h?c sinh ?? thu?n ti?n trong quá trình d?y h?c. Gia s? d?y kèm l?p 6 t?i các qu?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Th? ??c, Bình Th?nh, Phú Nhu?n, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò V?p, Nhà Bè, Hóc Môn, C? Chi luôn s?n sàng k?t n?i.

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c m?i gia s? cho bé l?p 6 t?i nhà d?y kèm, ph? huynh nên cân nh?c m?i gia s? cho tr? s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm chúng tôi luôn t? hào là ??a ch? cung c?p d?ch v? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ??n ngay v?i trung tâm gia s? Toàn C?u ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Quý khách hàng khu v?c TPHCM nói riêng c?ng nh? t?t c? các t?nh thành lân c?n khác nói chung khi có nhu c?u tìm gia s? l?p 6 d?y kèm t?i nhà xin hãy liên h? v?i s? ?i?n tho?i quen thu?c 0868.108.000 ho?c Zalo gia s? l?p 6 ?? ???c h? tr? t? v?n mi?n phí nhé.

4.8/5 - (36 bình chọn)

1 bình luận về “Gia S? l?p 6 Gi?i D?y Kèm Toán, Lý, V?n, Anh TPHCM”

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000