Sách giải bài tập sinh học lớp 7

Các bạn học sinh có nhu cầu tìm kiếm sách giải bài tập sinh học lớp 7 vui lòng click vào đường link dưới để xem.

Xem chi tiết: Sách giải bài tập sinh học lớp 7

Lưu ý: Nếu các bạn có nhu cầu vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn làm điều đó.

Mở đầu

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 2
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 2 (rút gọn)
Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 1
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh
Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 3
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 3 (rút gọn)
Bài 4: Trùng roi
Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 7: Trùng roi
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 4 (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Giải bài tập trang 22 SGK Sinh lớp 7: Trùng biến hình và trùng giày
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 5 (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 5
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Giải bài tập trang 25 Sinh lớp 7: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 6 (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 6
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh
Giải bài tập trang 28 Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7 (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 7
Chương 2: Ngành ruột khoang
Bài 8: Thủy tức
Giải bài tập trang 32 SGK Sinh lớp 7: Thủy tức
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tức
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 8: Thủy tức (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Giải bài tập trang 35 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của ngành ruột khoang
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 9 (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 9
Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
Giải bài tập trang 38 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 10 (rút gọn)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 10
Chương 3: Các ngành giun
Bài 11: Sán lá gan
Giải bài tập trang 43 SGK Sinh lớp 7: Sán lá gan
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá gan
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 11
Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Giải bài tập trang 46 SGK Sinh lớp 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 12
Bài 13: Giun đũa
Giải bài tập trang 49 SGK Sinh lớp 7: Giun đũa
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 13: Giun đũa
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 13
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
Giải bài tập trang 52 SGK Sinh lớp 7: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 14
Bài 15: Giun đất
Giải bài tập trang 55 SGK Sinh lớp 7: Giun đất
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 15
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 16
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
Giải bài tập trang 61 SGK Sinh lớp 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 17
Chương 4: Ngành thân mềm
Bài 18: Trai sông
Giải bài tập trang 64 SGK Sinh lớp 7: Trai sông
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sông
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 18
Bài 19: Một số thân mềm khác
Giải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 7: Một số thân mềm khác
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 19
Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 20
Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
Giải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21
Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp Giáp xác
Bài 22: Tôm sông
Giải bài tập trang 76 SGK Sinh lớp 7: Tôm sông
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 22: Tôm sông
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 22
Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 23
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 24
Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp hình nhện
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
Giải bài tập trang 85 SGK Sinh lớp 7: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 25
Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp sâu bọ
Bài 26: Châu chấu
Giải bài tập trang 88 SGK Sinh lớp 7: Châu chấu
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 26
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Giải bài tập trang 93 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 27
Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 28
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 29
Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30
Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Các lớp Cá
Bài 31: Cá chép
Giải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 7: Cá chép
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 31: Cá chép
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 31
Bài 32: Thực hành: Mổ cá
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 32: Thực hành: Mổ cá
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 32
Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của cá chép
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 33
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 34
Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp lưỡng cư
Bài 35: Ếch đồng
Giải bài tập trang 115 SGK Sinh lớp 7: Ếch đồng
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35: Ếch đồng
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 35
Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 36
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Giải bài tập trang 122 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 37
Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp bò sát
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
Giải bài tập trang 126 SGK Sinh lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 38
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
Giải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thằn lằn
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 39
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 40
Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Chim
Bài 41: Chim bồ câu
Giải bài tập trang 137 SGK Sinh lớp 7: Chim bồ câu
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 41: Chim bồ câu
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 41
Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 42
Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 43
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
Giải bài tập trang 146 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 44
Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 45
Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Thú (Lớp có vú)
Bài 46: Thỏ
Giải bài tập trang 151 SGK Sinh lớp 7: Thỏ
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46: Thỏ
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 46
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Giải bài tập trang 155 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thỏ
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 47
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
Giải bài tập trang 158 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 48
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
Giải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 49
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 50
Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Giải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 51
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 52
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật
Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Giải bài tập trang 174 SGK Sinh lớp 7: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 53
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 54
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Giải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về sinh sản
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 55
Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
Giải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 7: Cây phát sinh giới động vật
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 56
Chương 8: Động vật và đời sống con người
Bài 57: Đa dạng sinh học
Giải bài tập trang 188 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 57: Đa dạng sinh học
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 57
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)
Giải bài tập trang 191 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học (Tiếp theo)
Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 58
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học
Giải bài tập trang 195 SGK Sinh lớp 7: Biện pháp đấu tranh sinh học
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 59
Bài 60: Động vật quý hiếm
Giải bài tập trang 198 SGK Sinh lớp 7: Động vật quý hiếm
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 60
Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 61, 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 61 – 62
Bài 63: Ôn tập
Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 kì 2
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 63
Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên
Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 64 – 65 – 66

tu van tim gia su
PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư