Sach giải bài tập toán lớp 4

Các bạn học sinh có nhu cầu tìm kiếm sách giải bài tập toán lớp 4 vui lòng click vào đường link dưới để xem.

Xem chi tiết: Sách giải bài tập toán lớp 4

Lưu ý: Nếu các bạn có nhu cầu vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn làm điều đó.

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100000
Giải bài tập trang 3, 4, 5 SGK Toán 4: Ôn tập các số đến 100000
Giải vở bài tập Toán 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100000
Giải vở bài tập Toán 4 bài 2: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)
Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập
Giải bài tập trang 6, 7 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 4: Biểu thức có chứa một chữ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 5: Luyện tập Biểu thức có chứa một chữ
Các số có sáu chữ số – Luyện tập
Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 4: Các số có sáu chữ số – Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 6: Các số có sáu chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 7: Luyện tập Các số có sáu chữ số
Hàng và lớp
Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 4: Hàng và lớp
Giải vở bài tập Toán 4 bài 8: Hàng và lớp
So sánh các số có nhiều chữ số
Giải bài tập trang 13 SGK Toán 4: So sánh các số có nhiều chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số
Triệu và lớp triệu
Giải bài tập trang 13, 14, 15 SGK Toán 4: Triệu và lớp triệu
Giải vở bài tập Toán 4 bài 10: Triệu và lớp triệu
Giải vở bài tập Toán 4 bài 11: Triệu và lớp triệu
Luyện tập triệu và lớp triệu
Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 4: Luyện tập triệu và lớp triệu
Giải vở bài tập Toán 4 bài 12: Luyện tập Triệu và lớp triệu
Giải vở bài tập Toán 4 bài 13: Luyện tập Triệu và lớp triệu
Dãy số tự nhiên
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 4: Dãy số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 14: Dãy số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Giải bài tập trang 20 SGK Toán 4: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
Giải bài tập trang 22 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 17: Luyện tập
Yến, tạ, tấn
Giải bài tập trang 23 SGK Toán 4: Yến, tạ, tấn
Giải vở bài tập Toán 4 bài 18: Yến, tạ, tấn
Bảng đơn vị đo khối lượng
Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng
Luyện tập giây, thế kỉ
Giải bài tập trang 25, 26 SGK Toán 4: Luyện tập giây, thế kỉ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 20: Giây, thế kỉ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 21: Luyện tập Giây, thế kỉ
Tìm số trung bình cộng
Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 4: Tìm số trung bình cộng
Bài tập Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 23: Luyện tập Tìm số trung bình cộng
Biểu đồ
Giải bài tập trang 29, 31, 32 SGK Toán 4: Biểu đồ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 24: Biểu đồ
Luyện tập biểu đồ
Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4: Luyện tập biểu đồ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 26: Luyện tập Biểu đồ
Luyện tập chung chương 1
Giải bài tập trang 35, 36, 37 SGK Toán 4: Luyện tập chung chương 1
Giải vở bài tập Toán 4 bài 27: Luyện tập chung chương 1
Giải vở bài tập Toán 4 bài 28: Tự kiểm tra
Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
Phép cộng và phép trừ
Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4: Phép cộng và phép trừ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 29: Phép cộng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 30: Phép trừ
Nhân một số với một tổng
Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4: Nhân một số với một tổng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 56: Nhân một số với một tổng
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 38: Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 39: Luyện tập chung
Mét vuông
Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4: Mét vuông
Giải vở bài tập Toán 4 bài 55: Mét vuông
Nhân một số với một hiệu
Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4: Nhân một số với một hiệu
Giải vở bài tập Toán 4 bài 57: Nhân một số với một hiệu
Luyện tập phép cộng và phép trừ
Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng và phép trừ
Tính chất kết hợp của phép nhân
Giải bài tập trang 61 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép nhân
Giải vở bài tập Toán 4 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Giải vở bài tập Toán 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Biểu thức có chứa ba chữ
Giải bài tập trang 44 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa ba chữ
Hai đường thẳng vuông góc
Giải bài tập trang 50 SGK Toán 4: Hai đường thẳng vuông góc
Giải vở bài tập Toán 4 bài 41: Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Giải bài tập trang 51 SGK Toán 4: Hai đường thẳng song song
Giải vở bài tập Toán 4 bài 42: Hai đường thẳng song song
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Giải bài tập trang 49 SGK Toán 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Giải vở bài tập Toán 4 bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập
Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4: Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 60: Luyện tập Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 56 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 48: Luyện tập chung
Nhân với số có một chữ số
Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4: Nhân với số có một chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 49: Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép nhân
Giải vở bài tập Toán 4 bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Giải bài tập trang 62 SGK Toán 4: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Giải vở bài tập Toán 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Giải vở bài tập Toán 4 bài 51
Giải vở bài tập Toán 4 bài 51
Chia cho số có một chữ số – Luyện tập
Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số – Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 68: Luyện tập Chia cho số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép cộng
Giải bài tập trang 43 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng
Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập
Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 36: Luyện tập
Chia một số cho một tích
Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 4: Chia một số cho một tích
Giải vở bài tập Toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích
Đề-xi-mét vuông
Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 4: Đề-xi-mét vuông
Giải vở bài tập Toán 4 bài 54: Đề-xi-mét vuông
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Giải bài tập trang 80 SGK Toán 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Giải vở bài tập Toán 4 bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng song song
Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng song song
Giải vở bài tập Toán 4 bài 43: Vẽ Hai đường thẳng vuông góc
Giải vở bài tập Toán 4 bài 44: Vẽ Hai đường thẳng song song
Luyện tập nhân với số có ba chữ số
Giải bài tập trang 74 SGK Toán 4: Luyện tập nhân với số có ba chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 75 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 64: Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 65: Luyện tập chung
Phép chia – Chia một tổng cho một số
Giải bài tập trang 76 SGK Toán 4: Phép chia – Chia một tổng cho một số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 66: Chia một tổng cho một số
Luyện tập hình học
Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 4: Luyện tập hình học
Giải vở bài tập Toán 4 bài 46: Thực hành vẽ hình vuông
Biểu thức có chứa hai chữ
Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa hai chữ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ
Chia một tích cho một số
Giải bài tập trang 79 SGK Toán 4: Chia một tích cho một số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 70: Chia một tích cho một số
Nhân với số có ba chữ số
Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4: Nhân với số có ba chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 62: Nhân với số có ba chữ số
Chia cho số có hai chữ số
Giải bài tập trang 81 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)
Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 74: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)
Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 76: Luyện tập
Thương có chữ số 0
Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0
Giải vở bài tập Toán 4 bài 77: Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập
Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập
Giải vở bài tập Toán 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 79: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số
Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo)
Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 81: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập chung Chương 2
Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4: Luyện tập chung Chương 2
Giải vở bài tập Toán 4 bài 82: Luyện tập chung chương 2
Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)
Giải bài tập trang 91, 92, 93 SGK Toán 4: Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 83: Tự kiểm tra
Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành
Dấu hiệu chia hết cho 2
Giải bài tập trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2
Giải vở bài tập Toán 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2
Dấu hiệu chia hết cho 5
Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 5
Giải vở bài tập Toán 4 bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5
Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5
Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5
Giải vở bài tập Toán 4 bài 86: Luyện tập
Dấu hiệu chia hết cho 9
Giải bài tập trang 97 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 9
Giải vở bài tập Toán 4 bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Giáo án Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4
Bài giảng Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4
Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 3
Giải vở bài tập Toán 4 bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3
Giải bài tập trang 98 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3
Giải vở bài tập Toán 4 bài 89: Luyện tập
Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
Giải bài tập trang 99 SGK Toán 4: Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
Giải vở bài tập Toán 4 bài 90: Luyện tập chung
Chương 4: Phân số – các phép tính với phân số giới thiệu hình thoi
Rút gọn phân số
Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 101: Rút gọn phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 102: Luyện tập rút gọn phân số
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số
Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông
Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông
Giải vở bài tập Toán 4 bài 91: Ki – lô – mét vuông
Quy đồng mẫu các phân số
Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 103: Quy đồng mẫu các phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 104: Quy đồng mẫu các phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân số
Bài tập Toán lớp 4 – Quy đồng mẫu số các phân số
Luyện tập diện tích hình bình hành
Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành
Giải vở bài tập Toán 4 bài 95: Luyện tập
Hình bình hành – Diện tích hình bình hành
Công thức tính chu vi hình bình hành, diện tích hình bình hành
Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình bình hành cơ bản
Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4: Hình bình hành – Diện tích hình bình hành
Giải vở bài tập Toán 4 bài 93: Hình bình hành
Giải vở bài tập Toán 4 bài 94: Diện tích Hình bình hành
Luyện tập quy đồng mẫu các phân số
Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 4: Luyện tập quy đồng mẫu các phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân số
Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên
Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 99: Luyện tập
Phân số và phép chia số tự nhiên
Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên
Phân số
Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4: Phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 96: Phân số
Phân số bằng nhau
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau
Giải vở bài tập Toán 4 bài 100: Phân số bằng nhau
Luyện tập rút gọn phân số
Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 102: Luyện tập rút gọn phân số
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 118 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 106: Luyện tập chung
So sánh hai phân số có cùng mẫu số
Giải bài tập trang 119 SGK Toán 4: So sánh hai phân số có cùng mẫu số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập So sánh hai phân số có cùng mẫu số
Giải bài tập trang 120 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 108: Luyện tập So sánh hai phân số cùng mẫu số
So sánh hai phân số khác mẫu số
Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: So sánh hai phân số khác mẫu số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số
Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số
Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 110: Luyện tập So sánh hai phân số khác mẫu số
Luyện tập chung phân số
Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 111: Luyện tập chung
Luyện tập chung phân số (tiếp)
Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 112: Luyện tập chung
Luyện tập chung tiếp
Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 4: Luyện tập chung tiếp
Giải vở bài tập Toán 4 bài 113: Luyện tập chung
Phép cộng phân số
Giáo án bài Phép cộng phân số
Giải bài tập trang 126 SGK Toán 4: Phép cộng phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 114: Phép cộng phân số
Phép cộng phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4: Phép cộng phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)
Luyện tập phép cộng phân số
Giải bài tập trang 128 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 116: Luyện tập Phép cộng phân số
Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 128, 129 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 117: Luyện tập Phép cộng phân số (tiếp)
Phép trừ phân số
Giáo án Phép trừ phân số
Giải bài tập trang 129 SGK Toán 4: Phép trừ phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 118: Phép trừ phân số
Phép trừ phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 130 SGK Toán 4: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Luyện tập phép trừ phân số
Giải bài tập trang 131 SGK Toán 4: Luyện tập phép trừ phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 120: Luyện tập phép trừ phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 120: Luyện tập phép trừ phân số
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 131, 132 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 121: Luyện tập chung
Phép nhân phân số
Giải bài tập trang 133 SGK Toán 4: Phép nhân phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 122: Phép nhân phân số
Luyện tập phép nhân phân số
Giải bài tập trang 133 SGK Toán 4: Luyện tập phép nhân phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 123: Luyện tập Phép nhân phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 124: Luyện tập Phép nhân phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 134 SGK Toán 4: Luyện tập phép nhân phân số
Tìm phân số của một số
Giải bài tập trang 135 SGK Toán 4: Tìm phân số của một số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 125: Tìm phân số của một số
Phép chia phân số
Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Phép chia phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 126: Phép chia phân số
Luyện tập phép chia phân số
Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Luyện tập phép chia phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 127: Luyện tập Phép chia phân số
Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 137 SGK Toán 4: Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 128: Luyện tập Phép chia phân số (tiếp theo)
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 137, 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 129: Luyện tập chung
Luyện tập chung (tiếp)
Giải bài tập trang 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 130: Luyện tập chung
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 131: Luyện tập chung
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải bài tập trang 139 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 132: Luyện tập chung
Hình thoi
Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi
Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 4: Hình thoi
Giải vở bài tập Toán 4 bài 133: Hình thoi
Diện tích hình thoi
Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4: Diện tích hình thoi
Giải vở bài tập Toán 4 bài 134: Diện tích Hình thoi
Luyện tập diện tích hình thoi
Giải bài tập trang 143, 144 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình thoi
Giải vở bài tập Toán 4 bài 135: Luyện tập Diện tích hình thoi
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 112: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 136: Luyện tập chung
Chương 5: Tỉ số – một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ
Giới thiệu tỉ số
Giải bài tập trang 147 SGK Toán 4: Giới thiệu tỉ số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Giáo án bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 140: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó (tiếp theo)
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 141: Luyện tập chung
Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)
Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó
Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải bài tập trang 151 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 143: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 144: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 145: Luyện tập chung
Luyện tập chung (tiếp theo)
Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 146: Luyện tập chung (tiếp theo)
Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Giải bài tập trang 155 SGK Toán 4: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Giải bài tập trang 157 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 147: Tỉ lệ bản đồ
Các bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Giải bài tập trang 158 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành
Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 4: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Giải bài tập trang 159 SGK Toán 4: Thực hành Ứng dựng tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Chương 6: Ôn tập
Ôn tập về số tự nhiên
Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 152: Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về số tự nhiên
Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Giải bài tập trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên tiếp
Giải vở bài tập Toán 4 bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Giải vở bài tập Toán 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Giải bài tập trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Giải bài tập trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về biểu đồ
Giải bài tập trang 164, 165, 166 SGK Toán 4: Ôn tập về biểu đồ
Giải vở bài tập Toán 4 bài 158: Ôn tập về biểu đồ
Ôn tập về phân số
Giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 159: Ôn tập về phân số
Ôn tập các phép tính với phân số
Giải bài tập trang 167, 168 SGK Toán 4: Ôn tập các phép tính với phân số
Giải vở bài tập Toán 4 bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số
Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp)
Giải bài tập trang 168, 169 SGK Toán 4: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 169 SGK Toán 4: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
Giải bài tập trang 170 SGK Toán 4: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng
Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 4: Ôn tập về đại lượng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 4: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Giải bài tập trang 172, 173 SGK Toán 4: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Ôn tập về hình học
Giải bài tập trang 173 SGK Toán 4: Ôn tập về hình học
Giải vở bài tập Toán 4 bài 167: Ôn tập về hình học
Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Giải bài tập trang 174 SGK Toán 4: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Ôn tập về tìm số Trung bình cộng
Giải bài tập trang 175 SGK Toán 4: Ôn tập về tìm số Trung bình cộng
Giải vở bài tập Toán 4 bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải bài tập trang 175 SGK Toán 4: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải bài tập trang 176 SGK Toán 4: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Giải vở bài tập Toán 4 bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập chung
Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung
Giải vở bài tập Toán 4 bài 172: Luyện tập chung chương 6
Luyện tập chung (tiếp)
Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)
Luyện tập chung (tiếp)
Giải bài tập trang 178 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 173: Luyện tập chung chương 6
Luyện tập chung (tiếp)
Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 174: Luyện tập chung chương 6 (tiếp theo)
Giải vở bài tập Toán 4 bài 175: Tự kiểm tra

tu van tim gia su
PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư