10 Giải bài tập trang 7 SGK Toán 2: Đề – xi – mét

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 7)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập trang 7 SGK Toán 2

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

– Độ dài đoạn thẳng AB ……….. 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

– Đoạn thẳng AB …………. đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ………… đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải

– Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

– Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a) 8dm + 2dm =

10dm – 9dm =

b) 3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

16dm – 2dm =

35dm – 3dm =

Hướng dẫn giải

a) 8dm + 2dm = 10dm

10dm – 9dm = 1dm

b) 3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

16dm – 2dm = 14dm

35dm – 3dm = 32dm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập trang 7 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 7 SGK Toán 2

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư