15 Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 40, 41: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 40, 41/SGK Toán 1)

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 40, 41 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nối (theo mẫu):

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hình 1: Nối với số 3.

Hình 2: Nối với số 5.

Hình 3: Nối với số 9.

Hình 4: Nối với số 10.

Hình 6: Nối với số 4.

Hình 7: Nối với số 6.

Hình 8: Nối với số 7.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số từ 0 đến 10

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay các số từ 0 đến 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số ?

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

b) Viết số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Các số từ bé đến lớn là: 1, 3, 6, 7, 10.

b) Các số từ lớn đến bé là: 10, 7, 6, 3, 1.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư