50 Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 – Luyện tập

Chương 2. Phép trừ trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2= 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 8 = 10 – 7 = 10 – 6 = 10 – 0 =

Hướng dẫn giải

a)

1. Kết quả bằng 9.

2. Kết quả bằng 8.

3. Kết quả bằng 7.

4. Kết quả bằng 6.

5. Kết quả bằng 5.

6. Kết quả bằng 0.

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2= 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 10 – 6 = 4 10 – 0 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Hướng dẫn giải

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

9….10 3 + 4 ….10 6….10 – 4

10….4 6 + 4 ….4 6 ….9 – 3

Hướng dẫn giải

9 < 10 3 + 4 < 10 6 = 10 – 4

10 > 4 6 + 4 > 4 6 = 9 – 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 10 – 4 = 6.

Chương 2. Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

a)

10 – 2 = 10 – 4 = 10 – 3 = 10 – 7 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 6 = 10 – 1 = 10 – 0 = 10 – 10 =

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a)

10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 6 = 4 10 – 1 = 9 10 – 0 = 10 10 – 10 = 0

b)

1. Kết quả bằng 5.

2. Kết quả bằng 6.

3. Kết quả bằng 2.

4. Kết quả bằng 7.

5. Kết quả bằng 8.

6. Kết quả bằng 4.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

5 + …. = 10 …. – 2 = 6 10 – …. = 4 2 + …. = 9

8 – …. = 1 …. + 0 = 10 10 – ….= 8 4 + …. = 7

Hướng dẫn giải

5 + 5 = 10 8 – 2 = 6 10 – 6 = 4 2 + 7 = 9

8 – 7 = 1 10 + 0 = 10 10 – 2 = 8 4 + 3 = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 – 2 = 8.

5/5 - (18 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000