D?y con h?c ?úng cách giai ?o?n t? m?u giáo b??c lên l?p 1

Giai ?o?n tr? t? m?u giáo b??c lên l?p 1 là giai ?o?n khá khó kh?n ??i v?i các con. Khi này m?i th? d??ng nh? hoàn toàn m?i m?, khi?n các con c?m th?y vô cùng b? ng?. Do v?y ?? giúp các con thích nghi v?i môi tr??ng m?i, các b?c ph? huynh c?ng c?n trang b? cho mình các ph??ng pháp d?y con h?c ?úng cách.

Các b?c ph? huynh hãy cùng gia s? Toàn C?u tham kh?o nh?ng kinh nghi?m d??i ?ây ?? chu?n b? hành trang t?t nh?t cho các bé yêu nhé.

U?n n?n con th?t nghiêm kh?c

?i?u ??u tiên khi nh?c ??n d?y con h?c ?úng cách là cha m? c?n u?n n?n cho tr? v? gi? gi?c ?i h?c ph?i ?úng gi?, th?c hi?n nghiêm ch?nh các n?i quy c?a nhà tr??ng,…

D?y con h?c ?úng cách

D?y con các k? n?ng c? b?n

  • K? n?ng quan sát: ?? rèn luy?n t? duy c?ng nh? phát tri?n trí thông minh cho con cha m? nên h??ng d?n cho con cách quan sát, thu th?p, phân tích và x? lý thông tin sao cho phù h?p.  Khi con không làm ???c bài t?p giáo viên giao v? nhà thay vì ép bu?c con c? g?ng làm thì b? m? c?n h??ng d?n l?y ví d? minh h?a cho con ?? con t? duy t?t, x? lý bài t?p nhanh h?n.
  • K? n?ng t?p trung: Thay vì nh?ng ?òn roi , quát m?ng con ng?i vào ch? h?c, cha m? nên cùng ng?i h?c v?i con và l?ng ghép nh?ng câu chuy?n, trò ch?i liên quan ??n bài h?c giúp con nh? lâu h?n.
  • T? th? ng?i h?c: T? th? ng?i h?c là ph?n quan tr?ng trong vi?c d?y con h?c ?úng cách. Cha m? c?n ch? cho con t? th? ng?i nh? th? nào ?? thu?n ti?n cho vi?c vi?t ch?, s? mà không ?nh h??ng ??n th? l?c và c?t s?ng.
  • K? n?ng giao ti?p: K? n?ng giao ti?p là vô cùng c?n thi?t ??i v?i s? phát tri?n c?a tr? vì v?y cha m? hãy d?y con bi?t cách nói chuy?n c?i m?, thân thi?n v?i b?n bè và th?y cô. N?u trong lúc h?c có gì không hi?u các con c?n ph?i m?nh d?n ??t câu h?i cho giáo viên, cùng trao ??i v?i các b?n trong l?p,…

H?c mà ch?i

H?c mà ch?i là ph??ng pháp d?y con h?c ?úng cách khoa h?c nh?t mà các gia ?ình nên áp d?ng. Ch? khi tinh th?n tho?i mái, c?m th?y thích thú v?i vi?c h?c thì tr? m?i có th? ti?p thu t?t nh?ng ki?n th?c ???c d?y.

Gia ?ình, nhà tr??ng c?n có s? ph?i h?p ch?t ch?

?? bé phát tri?n t?t nh?t, gia ?ình và nhà tr??ng c?n có s? ph?i h?p ch?t ch?. Cha m? không nên ng?n ng?i mà hãy th??ng xuyên liên l?c v?i giáo viên ch? nhi?m ?? bi?t chuy?n gì ?ang di?n ra v?i con mình ? l?p, ? tr??ng. Cùng trao ??i v?i giáo viên chính là bí quy?t d?y con h?c gi?i.  

Không nên ép bu?c con h?c thêm nhi?u

Nhi?u cha m? c? ngh? cho con h?c thêm nhi?u là con s? gi?i, ?ây hoàn toàn là m?t t? t??ng sai l?m. L?ch h?c quá dày, không có th?i gian th? giãn ngh? ng?i th?m chí còn khi?n tr? c?m th?y chán n?n, không ti?p thu ???c ki?n th?c.

D?y con h?c ?úng cách
Hãy giúp con s?p x?p th?i gian h?c h?p lý ?? vi?c h?c ??t hi?u qu? cao nh?t.

Luôn khuy?n khích, ??ng viên tinh th?n h?c t?p c?a con

Dù công vi?c b?n r?n ??n ?âu cha m? c?ng nên b?t chút th?i gian quan tâm ??n tâm t?, s?c kh?e c?a con. Hãy luôn bên c?nh con, ??ng viên, khích l? tinh th?n h?c t?p c?a tr? ?ó m?i chính là d?y con h?c ?úng cách.

Khuy?n khích bé t? h?c, t? ??c sách nhi?u h?n

??c nhi?u sách s? giúp bé t?ng thêm ki?n th?c, phát tri?n ngôn ng?. Vì v?y cha m? hãy khuy?n khích bé, t?o cho con thói quen t? ??c sách nhi?u h?n.

Xây d?ng cho bé nh?ng k? n?ng m?m ?? bé phát tri?n toàn di?n h?n

Ph? huynh nên th??ng xuyên cho con tham gia nh?ng ho?t ??ng xã h?i, làm nh?ng vi?c t? thi?n ?? con hình thành m?t t? duy k?t n?i xã h?i, t? tin h?n ?? con rèn luy?n và phát huy nh?ng k? n?ng ?ó v? sau. Có th? m?i gia ?ình s? có nh?ng ph??ng pháp giáo d?c con khác nhau, tuy nhiên nh?ng kinh nghi?m d?y con h?c ?úng cách trên ?ây ch?c ch?n s? cung c?p nh?ng ki?n th?c quý báu cho các b?c ph? huynh.

T?i trung tâm gia s? Toàn C?u, nh?ng ph??ng pháp c?ng nh? cách d?y tr? thông minh v?n luôn ???c c?p nh?t th??ng xuyên, các b?c ph? huynh hãy truy c?p ?? tìm ???c m?t ph??ng pháp h?c t?t nh?t dành cho các bé nhé. Ngoài ra, công vi?c b?n r?n chi?m h?t qu? th?i gian, b? m? hãy nghiên c?u thêm ph??ng án tìm gia s? d?y kèm l?p 1 ?? kèm c?p t?t nh?t vi?c h?c cho con mình.

5/5 - (17 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000