Gia s? l?p 1 t?i qu?n 1 d?y kèm bé chu?n b? vào l?p 1

Qu?n 1 là qu?n trung tâm c?a thành ph? th? nên vi?c nâng cao ch?t l??ng và n?ng l?c trong h?c t?p r?t ???c chú tr?ng. Nh?t là vi?c tìm trung tâm gia s? l?p 1 ? qu?n 1 gi?i cho các bé, b?i ?ây là n?n t?ng c?n thi?t cho các bé ngay t? ??u gi?a hàng lo?t c?i cách v? giáo d?c ?òi h?i ngày càng cao trong khi b? m? l?i quá b?n r?n v?i công vi?c h?ng ngày không th? d?y kèm c?p cùng bé.

??ng th?i qu?n 1 là ??a bàn quy t? các tr??ng h?c n?i ti?ng nh?: ?inh Tiên Hoàng, Nguy?n B?nh Khiêm, Nguy?n Thái Bình, L??ng Th? Vinh… th? nên bé s? g?p khá nhi?u khó kh?n v?i kh?i l??ng ki?n th?c ph?i ti?p thu m?i ngày, ??c bi?t là các bé chu?n b? vào l?p 1.

Các môn l?p 1 c?n gia s? qu?n 1

L?p 1 là n?n t?ng h?c t?p ??u tiên mà các bé c?n ph?i làm quen và n?m v?ng cho kh?i l??ng ki?n th?c c? b?n c?ng nh? nâng cao v? sau, th? nên không ít các bé g?p nhi?u b? ng? v?i con ch? và phép tính khi b?t ??u ?i h?c. Nh?t là khi chu?n b? vào l?p 1, các môn nh? Toán, Ti?ng Vi?t, luy?n ch?, Ti?ng Anh… n?u không có giáo viên h??ng d?n, các bé s? b? h?ng ki?n th?c ngay t? b??c ??u và r?t khó thay ??i v? sau.

Gia s? d?y môn Toán l?p 1

??i ng? gia s? Toán l?p 1 c?a trung tâm Toàn C?u s? bám sát n?i dung ki?n th?c chu?n c?a sách giáo khoa b?i h?c t?t ki?n th?c chu?n m?i chính là nhi?m v? c?a m?i h?c sinh, ngoài ra các ki?n th?c nâng cao c?ng s? ???c n?ng ghép nh?ng tùy vào nh?n th?c và ti?n ?? c?a m?i em. Các gia s? Toán l?p 1 t?i Qu?n 1 s? h??ng d?n các em thành th?o các phép toán 1 ch? s?, ôn luy?n thêm các bài trên l?p, ??a nhi?u bài t?p th?c hành ?? các em rèn luy?n k? n?ng.

Gia s? d?y Ti?ng Vi?t l?p 1

Môn Ti?ng Vi?t là môn không ch? quan tr?ng ? các b?c th?p mà còn ?nh h??ng t?i s? phát tri?n ngôn ng?, phát âm c?a tr? sau này chính b?i v?y, gia s? Ti?ng Vi?t l?p 1 s? ph?i là nh?ng ng??i gi?ng ??c chu?n, không s? d?ng ti?ng ??a ph??ng, ???c ?ào t?o c?n b?n ho?c chuyên sâu v? k? n?ng gia s?. Ngoài h?c ??c, ch? các ?? v?t theo phát âm, các gia s? còn giúp các em luy?n vi?t ch? ??p v?i nhi?u th?i gian nh?m giúp các tr? có th? tho?i mái nh?t.

Gia s? d?y môn Ti?ng Anh l?p 1

Ti?ng Anh là môn h?c vô cùng quan tr?ng v?i m?i ng??i chính vì l? ?ó nó c?n ???c quan tâm, ??u t? t? nh?, h?n n?a ? giai ?o?n này tr? nh?n th?c và h?c h?i r?t nhanh, b? m? r?t c?n các gia s? ti?ng Anh l?p 1 ?? có th? b? tr? ki?n th?c, d?y các con phát âm chu?n c?ng nh? h?c ???c nhi?u t? m?i. N?u thuê gia s? ngay t? l?p 1 cho bé, bé s? h?c t?p d? dàng h?n, t? ?ó s? th?y vi?c h?c hành là thú v?, tr? nên say mê h?c t?p và h?c gi?i.

gia-su-lop-1-quan-1
??i ng? gia s? l?p 1 d?y kèm ? qu?n 1 uy tín nh?t

Tìm gia s? qu?n 1 chính là gi?i pháp c?n thi?t giúp bé c?a b?n ti?p thu toàn b? ch??ng trình sách giáo khoa c? b?n ??ng th?i s? có kh? n?ng làm t?t ch??ng trình ? sách nâng cao phù h?p v?i xu h??ng c?i cách c?a B? GD&?T.

??n v?i gia s? l?p 1 t?i qu?n 1 t?i Trung tâm gia s? Toàn C?u, bé nhà b?n s? ???c h?c t?p cùng các gia s? gi?i và ??y nhi?t huy?t t? các tr??ng ??i h?c danh ti?ng nh?: ??i h?c s? ph?m TPHCM, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Kinh T?, ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên, ??i h?c Kinh t?…

H?c cùng gia s? l?p 1 ? qu?n 1

B?ng nh?ng kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m ? qu?n 1, gia s? Toàn C?u hi?u rõ nh?ng v?n ?? mà con b?n g?p ph?i. Chúng tôi bi?t c?n ph?i làm gì, làm nh? th? nào ?? giúp các em kh?c ph?c khó kh?n, ti?n b? trong h?c t?p. Quý ph? huynh nên tìm m?t gia s? l?p 1 d?y kèm t?i nhà cho con khu v?c qu?n 1 ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? cách th?c h?c, th?i gian h?c, không m?t công di chuy?n, h?c sinh không bi?t có th? h?i l?i bài ngay r?t hi?u qu?. Các em h?c sinh ???c c?ng c? l?i ki?n th?c c?, l?y l?i ki?n th?c c? b?n, h?c ki?n th?c m?i trong t?ng bu?i h?c.

Nguyên t?c gi?ng d?y c?a Toàn C?u xuyên su?t nh?ng n?m qua là: “Không có h?c sinh d?, ch? có h?c sinh không s?n sàng. Không có ng??i h?c không ti?n b?, ch? có ph??ng pháp d?y sai và ng??i truy?n ??t vô tâm. ?ã d?y là ph?i hay, ?ã h?c là ch?c ch?n ti?n b?”.

– H?c sinh ti?n b? toàn di?n qua t?ng tháng h?c.
– Giáo viên tài n?ng và gi?ng d?y b?ng ?am mê và nhi?t huy?t, giúp h?c sinh ti?p thu ki?n th?c m?t cách d? dàng không áp l?c và ngày càng h?ng thú v?i vi?c h?c t?p.
– Toàn b? ??i ng? gia s? l?p 1 qu?n 1 có thâm niên gi?ng d?y chuyên nghi?p, ph??ng pháp gi?ng d?y ?? cao s? t? giác, phát huy t? duy sáng t?o cho các em h?c sinh.
– V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, gia s? s? giúp h?c sinh l?y l?i nh?ng ki?n th?c c? b?n và nâng cao ch? trong m?t th?i gian ng?n, ??ng th?i phát huy nh?ng ?i?m m?nh ki?n th?c cho h?c sinh.
– D?y sát ch??ng trình, d?y sâu ki?n th?c, d?y k? chuyên môn.
– Áp d?ng ph??ng pháp tâm lý riêng v?i t?ng h?c sinh ?? ??a ra m?c ki?n th?c và ph??ng pháp s? ph?m phù h?p nh?t.

Vì sao nên ch?n gia s? Toàn C?u

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c tìm gia s? d?y kèm, gia s? Toàn C?u b?o ??m s? là c?u n?i t?t và uy tín cho các ph? huynh h?c sinh tìm gia s? l?p 1 t?i qu?n 1 d?y kèm cho con em mình. Tinh th?n trách nhi?m t?t, quy trình tuy?n ch?n gia s? g?t gao, các gia s? ??u là c?ng tác viên d?y kèm lâu n?m ??y kinh nghi?m và chuyên nghi?p trong phong cách gi?ng d?y. Quý ph? huynh có th? hoàn toàn yên tâm khi trao g?i ni?m tin giáo d?c c?a con em mình t?i gia s? l?p 1 c?a Toàn C?u khu v?c Qu?n 1.

– Thông tin gia s? rõ ràng: Th? giáo viên, sinh viên, CMND, gi?y gi?i thi?u.
– 80% gia s? gi?i thi?u qua ??u là nh?ng gia s? ?ã c?ng tác t?t v?i trung tâm.
– Kinh nghi?m gia s? l?p 1 qu?n 1 Toàn C?u d?y 1 – 3 n?m v?i sinh viên.
– Trên 3 n?m v?i giáo viên ?i d?y.
– Gi?ng viên ??n t? các tr??ng danh ti?ng, giàu kinh nghi?m nhi?t huy?t.
– Ph?c v? t?n tình, th?i gian nhanh chóng.
– ??u là nh?ng sinh viên có thành tích t?t trong h?c t?p t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng.
– Cam k?t rõ ràng trong vi?c gi?ng d?y.
– Th??ng xuyên báo cáo k?t qu? h?c t?p ??n quý v? ph? huynh.
– H?c phí phù h?p và ???c h?c th? 2 bu?i mi?n phí ?? b?o ??m ch?t l??ng d?y phù h?p nh?t.

B?ng giá gia s? l??p 1 t?i qu?n 1

N?u Ph? huynh ?ang có nhu c?u tìm gia s?, giáo viên ? qu?n 1 d?y kèm ch??ng trình l?p 1 cho con thì hãy tham kh?o ngay b?ng giá d??i ?ây c?a Trung tâm gia s? Toàn C?u. H?c sinh s? ???c h?c th? mi?n phí 02 bu?i ??u v?i gia s? ?? b? m? ch?n gia s? phù h?p nh?t.

H?C PHÍ GIA S? DA?Y KE?M L??P 1 TA?I QU?N 1

  ( ??n v?: nghìn ??ng/ bu?i)

Ch??ng tri?nh da?y Sinh viên  Sinh viên gi?i Gia?o viên  Gia?o viên gio?i Giáo viên tr???ng chuyên  D?y theo nhóm
Gia s? Toa?n l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Viê?t l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Anh l?p 1 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Viê?t 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? Tiê?ng Viê?t – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? Toa?n – Tiê?ng Viê?t – Tiê?ng Anh 100 150 200 250 300 250
Gia s? luyê?n viê?t ch?? ??p 100 150 200 250 300 250
Gia s? ca?c môn ho?c kha?c 100 150 200 250 300 250

L?U Ý: B?ng giá h?c phí gia s? l?p 1 cho d?ch v? d?y kèm t?i nhà khu v?c Qu?n 1 này c?a trung tâm Toàn C?u mang tính ch?t tham kh?o, có th? thay ??i theo khu v?c, môn h?c, s? l??ng h?c viên, th?i gian c?a bu?i h?c và yêu c?u v? gia s?,.. Quý Ph? huynh hãy g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t và báo giá h?c phí chính xác nh?t.

Liên h? tìm gia s? l?p 1 khu v?c qu?n 1

V?i t?m quan tr?ng c?a vi?c m?i gia s? cho tr? l?p 1 t?i ph? huynh. Ph? huynh nên cân nh?c m?i gia s? cho tr? s?m ?? con h?c t?p t?t h?n. Trung tâm chúng tôi luôn t? hào là ??a ch? gia s? uy tín, tin c?y cho ph? huynh g?i g?m con em mình. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, hãy g?i ngay v?i chúng tôi nhé. Chúc các bé h?c t?p t?t.
HOTLINE (24/7): 0868 108 000
? VP Sài Gòn: 29/9D ???ng S? 6, Hi?p Bình Chánh, Qu?n Th? ??c, TP H? Chí Minh
? VP Hà N?i: S? 12, ngách 24/99, ngõ 24 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà N?i

5/5 - (14 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000