Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Gia Sư Toàn Cầu mời bạn đọc tham khảo Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen, nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Vật lý.

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.1 Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là:

x1=A1cosωt; x2=A2cos(ωt+π/2) Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là?

A. A=√A21−A22

B. A=√A21+A22

C. A=|A1−A2|

D. A = A1+ A2

5.2. Cho hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là:

x1=4cos(πt−π/6);x2=4cos(πt−π/2) hợp của hai dao động này có biên độ là:

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4√33 cm.

D. 4√22 cm.

5.3. Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình li độ lần lượt là:

x1=5cos(100πt+π/2);x2=12cos(100πt). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng?

A. 17 cm.

B. 8,5 cm.

C. 13 cm.

D. 7 cm.

Đáp án

5.1 B

5.2 C

5.3 C

Bài 5.4 , 5.5, 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.4. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là:

x1=4cos(4πt+π/2)(cm);x2=3cos(4πt+π)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

A. 5 cm ; 36,9°.

B. 5 cm ; 0,7 ππ rad.

C. 5 cm ; 0,2ππ;r rad.

D. 5 cm ; 0,3ππ rad.

5.5. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là:

x1=5cos(π2/t+π/4)cm;x2=5cos(π2/t+3π/4)cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; π/2 rad.

B. 7,1 cm ; 0 rad.

C. 7,1 cm ; π/2 rad.

D. 7,1 cm ; π/4 rad.

5.6. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là:

x1=3cos(5π/2t+π/6)cm;x2=3cos(5π/2t+π/3)cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

A. 6 cm ;π4π4 rad.

B. 5,2 cm ; π4π4 rad.

C. 5,2 cm ; π3π3 rad.

D. 5,8 cm ; π4π4 rad.

Đáp án

5.4 B

5.5 C

5.6 D

Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.7. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là:

x1=4cos(10πt+π/3)(cm);x2=4cos(10πt+π)(cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình 5.4G

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5

Từ giản đồ Fre-nen ta thấy vecto OM→ nằm trên trục Oy

Suy ra:

OM=2√3cm;φ=π/2

x=2√3cos(10πt+π/2)cm

5.8. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt:

x1=6sin5πt/2(cm);x2=6cos5πt/2(cm) TÌm phương trình của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình 5.5 G

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5

x1=6sin5πt/2(cm)=6cos(5πt/2−π/2)cm

x2=6cos5πt/2(cm)

A=A1√2=8,485≈8,5cm;φ=−π/4

x=8,5cos(5π2/t−π/4)cm

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

5.9. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là:

x1=6cos(ωt−π/4)(cm)=6cos(ωt−5π/12)cm. Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem giản đồ Fre-nen (H.5.6G)

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 5

A→1A→2=6cmΔCOD cân góc COD=φ2+|φ1|=5π/12+π/4=2π/3

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

φ=φ2−π/3=5π/12−π/3=π/12

A→=A→1=A→2

——————————–

Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Gia Sư Toàn Cầu xin giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập SBT Vật lý 12 bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức, nội dung tài liệu được cập nhật chi tiết và chính xác nhất sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt môn Vật lý một cách đơn giản hơn.

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 4.1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

4.1. Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu?

A. 6%.

B. 3%.

C. 9%.

D. 94%.

Đáp án A

Ta có:

W1=1/2kA21

W2=1/2kA21

W2/W1=(A2/A1)2=(0,97)2≈0,94=94%

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một chu kì là 6%

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

4.2. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

4.3. Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 60 km/h.

B. 11,5km/h.

C. 41 km/h.

D. 12,5 km/h.

4.4. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

4.5. Dao động tắt dần

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

4.6. Khi nói về dao động cưỡng bức; phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

Đáp án

4.2 B

4.3 C

4.4 C

4.5 D

4.6 A

4.2. Giải:

A0−A3A0=10%=0,10A3/A0=0,90

Wt0−Wt3/Wt0=1−Wt3/Wt0=1−(A3/A0)2=1−0,81=0,19=19%

4.3. Giải:

T=2π√l/g=6,28√0,3/09,8≈1,09≈1,1s

v=12,5/1,09=11,47m/s≈41km/h

Bài 4.7, 4.8 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

4.7. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

A. Biên độ và tốc độ.

B. Li độ và tốc độ.

C. Biên độ và cơ năng.

D. Biên độ và gia tốc.

4.8. Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Đáp án

4.7 C

4.8 D

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư