Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12 bài 12: Di truy?n liên k?t v?i gi?i tính và di truy?n ngoài nhân

Gi?i bài t?p SGK Sinh h?c l?p 12: Di truy?n liên k?t v?i gi?i tính và di truy?n ngoài nhân ???c chúng tôi s?u t?m và ??ng t?i, t?ng h?p lý thuy?t. ?ây là l?i gi?i hay cho các câu h?i trong sách giáo khoa v? các c? quan phân tích th? giác n?m trong ch??ng trình gi?ng d?y môn Sinh h?c l?p 12. Hi v?ng r?ng ?ây s? là nh?ng tài li?u h?u ích trong công tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a quý th?y cô và các em h?c sinh.

Bài 1: Nêu các ??c ?i?m di truy?n c?a tính tr?ng do gen n?m trên NST X quy ??nh?

K?t qu? c?a phép lai thu?n và lai ngh?ch khác nhau. T? l? phân li ki?u hình ? hai gi?i khác nhau.Có hi?n t??ng di truy?n chéo.

Bài 2: B?nh mù màu ?? – xanh l?c ? ng??i là do m?t gen l?n n?m trên NST X quy ??nh. M?t ph? n? bình th??ng có em trai b? b?nh mù màu l?y m?t ng??i ch?ng bình th??ng. N?u c?p v? ch?ng này sinh ???c m?t ng??i con trai thì xác su?t ?? ng??i con trai ?ó b? b?nh mù màu là bao nhiêu? Bi?t r?ng b? m? c?a c?p v? ch?ng này ??u không b? b?nh?

H??ng d?n: Ng??i ph? n? bình th??ng có em trai b? b?nh mù màu, do v?y m? c?a cô ta ch?c ch?n là d? h?p t? v? gen gây b?nh mù màu. V?y xác su?t ?? cô ta có gen b?nh t? m? s? là 0,5. Ng??i ch?ng không b? b?nh nên không mang gen gây b?nh. Nh? v?y, n?u c?p v? ch?ng này ?ã sinh ra ???c m?t ng??i con trai thì xác su?t ?? ng??i ?ó b? b?nh mù màu b?ng 0,5 x 0,5 = 0,25. Vì xác su?t ?? m? là d? h?p t? v? gen gây b?nh là 0,5 và n?u ?ã là d? h?p t? thì xác su?t ?? ng??i con trai nh?n ???c gen gây b?nh t? m? là 0,5. Hai s? ki?n này là ??c l?p nhau nên t?ng h?p l?i, xác su?t ?? c?p v? ch?ng này sinh con trai b? b?nh s? là: 0,5 x 0,5 = 0,25.

Bài 3: Làm th? nào ?? bi?t ???c m?t b?nh nào ?ó ? ng??i là do gen l?n trên NST gi?i tính X hay do gen trên NST th??ng quy ??nh?

Có th? theo dõi ph? h? ?? bi?t ???c b?nh di truy?n do gen l?n n?m trên NST th??ng hay trên NST X quy ??nh nh? ??c ?i?m c?a s? di truy?n liên k?t v?i gi?i tính.

Bài 4: Nêu ??c ?i?m di truy?n c?a gen ngoài nhân. Làm th? nào ?? bi?t ???c tính tr?ng nào ?ó là do gen trong nhân hay gen n?m ngoài nhân quy ??nh?

H??ng d?n gi?i bài 4:

??c ?i?m:

Lai thu?n và lai ngh?ch cho k?t qu? khác nhau, bi?u hi?n ki?u hình ? ??i con theo dòng m?.Trong di truy?n qua t? bào ch?t, vai trò ch? y?u thu?c v? t? bào ch?t c?a t? bào sinh d?c cái.Các tính tr?ng di truy?n qua t? bào ch?t không tuân theo các ??nh lu?t c?a thuy?t di truy?n NST vì t? bào ch?t không ???c phân ??u cho các t? bào con theo quy lu?t di truy?n ch?t ch? nh? gen nhân.Các tính tr?ng di truy?n qua t? bào ch?t ???c truy?n theo dòng m?, nh?ng không ph?i t?t c? các tính tr?ng di truy?n theo m? ??u liên quan v?i các gen trong t? bào ch?t.T? bào là m?t ??n v? di truy?n trong ?ó nhân ?óng vai trò chính, nh?ng t? bào ch?t c?ng ?óng vai trò nh?t ??nh. Hai h? th?ng di truy?n qua NST và di truy?n ngoài NST tác ??ng qua l?i l?n nhau, ??m b?o cho s? t?n t?i. sinh tr??ng và phát tri?n c?a c? th?.Phân bi?t c?n c? vào ??c ?i?m khác nhau:

* Di truy?n qua t? bào ch?t

Trong di truy?n qua t? bào ch?t vai trò chù y?u thu?c v? t? bào ch?t cùa t? bào sinh d?c cái.Các tính tr?ng di truy?n qua t? bào ch?t khóng tuân theo các ??nh lu?t di truy?n cùa thuy?t di truy?n NST vì t? bào ch?t không ???c phân ph?i ??u cho các t? bào con theo quy lu?t ch?t ch? nh? ??i v?i các NST.Tính tr?ng do gen t? bào ch?t quy ??nh v?n t?n t?i khi thay ??i nhân t? bào b?ng nhân có b? NST khác.

* Di truy?n qua nhân

Trong di truy?n qua nhân, vai trò cùa t? bào sinh d?c ??c và cái ngang nhau.Các tính tr?ng di truy?n qua NST tuân theo các ??nh lu?t di truy?n Men?en và nh?ng ??nh lu?t di truy?n b? sung sau Men?en c?a thuy?t di truy?n NST.Các tính tr?ng di truy?n qua t? bào ch?t ???c truy?n theo dòng m? (nh?ng không nh?t thi?t m?i tính tr?ng di truy?n theo m? ??u liên quan v?i các gen trong t? bào ch?t vì còn nh?ng nguyên nhân khác

Bài 5: N?u k?t qu? c?a phép lai thu?n và phép lai ngh?ch mà khác nhau ? 2 gi?i (? loài có c? ch? xác ??nh gi?i tính ki?u XX – XY) thì k?t lu?n nào ???c rút ra ? d??i ?ây là ?úng?

A. Gen quy ??nh tính tr?ng n?m ? NST gi?i tính X.

B. Gen quy ??nh tính tr?ng n?m trong ti th?.

C. Gen quy ??nh tính tr?ng n?m trên NST Y.

D. Không có k?t lu?n nào nêu trên là ?úng.

?áp án ?úng D. Không có k?t lu?n nào nêu trên là ?úng.

5/5 - (17 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000