Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 18 ĐẠI SỐ LỚP 10 – CÁC TẬP HỢP SỐ

Bài 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) [-3;1)  (0;4];

b) (0; 2]  [-1;1);

c) (-2; 15)  (3; +∞);

d) (-1; 4/3)  [-1; 2)

e) (-∞; 1)  (-2; +∞).

Hướng dẫn giải:

a) [-3;1)  (0;4] = [-3; 4]

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

b) (0; 2]  [-1;1) = [-1; 2]

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

c) (-2; 15)  (3; +∞) = (-2; +∞)

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

d) e) Bạn tự giải.

Bài 2. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) (-12; 3] ∩ [-1; 4];

b) (4, 7) ∩ (-7; -4);

c) (2; 3) ∩ [3; 5);

d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞).

Hướng dẫn giải:

a) (-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]

b) (4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø

c) (2; 3) ∩ [3; 5) = Ø

d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2].

Học sinh tự vẽ.

Bài 3. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) (-2; 3) (1; 5);

b) (-2; 3) [1; 5);

c) R (2; +∞);

d) R (-∞; 3].

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự vẽ.

a) (-2; 3) (1; 5) = (-2; 1];

b) (-2; 3) [1; 5) = (-2; 1);

c) R (2; +∞) = (- ∞; 2]

d) R (-∞; 3] = (3; +∞).

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư