Giải bài tập Toán 1 trang 162 SGK: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Hướng dẫn giải bài Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 162/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

80 + 10 = 30 + 40 = 80 + 5 =

90 – 80 = 70 – 30 = 85 – 5 =

90 – 10 = 70 – 40 = 85 – 80 =

Hướng dẫn giải

80 + 10 = 90 30 + 40 = 70 80 + 5 = 85

90 – 80 = 10 70 – 30 = 40 85 – 5 = 80

90 – 10 = 80 70 – 40 = 30 85 – 80 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

36 + 12 = 65 + 22 =

48 – 36 = 87 – 65 =

48 – 12 = 87 – 22 =

Hướng dẫn giải

36 + 12 = 48 65 + 22 = 87

48 – 36 = 12 87 – 65 = 22

48 – 12 = 36 87 – 22 = 65

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?

Tóm tắt:

Hà có: 35 que tính

Lan có: 43 que tính

Cả hai có ? que tính

Hướng dẫn giải

Số que tính mà Hà và Lan có là:

35 + 43 = 78 (que tính)

Đáp số: 78 que tính.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa

Hà có: 34 bông hoa

Lan có:…..bông hoa?

Hướng dẫn giải

Số bông hoa mà Lan có là:

68 – 34 = 34 (bông hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư