Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 – Luyện tập

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 – Luyện tập giúp các em học sinh ôn luyện và thành thạo cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10000. Đồng thời biết áp dụng phép trừ các số trong phạm vi 10000 để giải các bài tập liên quan.

Hướng dẫn giải bài Phép trừ các số trong phạm vi 10000 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 104)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đáp số lần lượt là: 3458, 2655, 959, 2637

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 5482 – 1956 b) 9996 – 6669

8695 – 2772 2340 – 512

Đáp án lần lượt là:

a) 3517; 5923

b) 3327; 1828

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một cửa hàng có 4283 mét vải, đã bán được 1635 m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

4283 – 1635 = 2648 mét

Đáp số: 2648 mét

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó

Hướng dẫn giải

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cmTrung điểm O của đoạn thẳng nằm ở giữa đoạn thẳng AB
Hướng dẫn giải bài Luyện tập Phép trừ các số trong phạm vi 10000 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 105)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

Cách làm

8000 – 5000 = ?

Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

Vậy: 8000 – 5000 = 3000

7000 – 2000 =

6000 – 4000 =

9000 – 1000 =

10 000 – 8000 =

Hướng dẫn giải

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

7000 – 2000 = 5000

6000 – 4000 = 2000

9000 – 1000 = 8000

10 000 – 8000 = 2000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm theo mẫu

Mẫu: 5700 – 200 = 5500

8400 – 3000 = 5400

3600 – 600 =

7800 – 500 =

9500 – 100 =

6200 – 4000 =

4100 – 1000 =

5800 – 5000 =

Hướng dẫn giải

3600 – 600 = 3000

7800 – 500 = 7300

9500 – 100 = 9400

6200 – 4000 = 2200

4100 – 1000 = 3100

5800 – 5000 = 800

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528 b) 6473 – 5645

9061 – 4503 4492 – 833

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kilogam muối? (giải thích bằng hai cách)

Tóm tắt: Có:

Chuyển lần 1: 2000 kg

Chuyển lần 2: 1700kg

Còn: …?kg

Hướng dẫn giải

C1: Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1:

4720 – 2000 = 2720 (kg)

Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2:

2720 – 1700 = 1020 (kg)

C2: Hai lần chuyển muối được:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển:

4720 – 3700 = 1020 (kg)

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư