Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 79, 80 Vở bài tập Toán 3 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh hiểu được cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, kĩ năng tính toán nhanh loại toán này.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

639 : 3

492 : 4

305 : 5

179 : 6

Câu 2. Số?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

849

7

358

5

429

8

Câu 3. Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo?

Câu 4. Viết (theo mẫu):

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

111

1

849

7

121

2

358

5

71

3

429

8

53

5

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gói kẹo có trong một thùng là:

405 : 9 = 45 (gói)

Đáp số: 45 gói

Câu 4.

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

296kg : 8 = 37kg

368l : 8 = 46l

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

296kg : 4 = 74kg

368l : 4 = 92l

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư