Giải vở bài tập Toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

50 : (5 × 2) = ……………

= ……………

= ……………

b) 28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

28 : (2 × 7) = ……………

= ……………

= ……………

Câu 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

= 60 : 10 : 3

= 6 : 3

= 2

a) 90 : 30 = ……………

= ……………

b) 180 : 60 = ……………

= ……………

Câu 3. Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a) 50 : (5×2) = 50 :10

= 5

50 : (5×2) = 50 : 5 : 2

= 5

b) 28 : (2×7) = 28 : 14

= 2

28 : (2×7) = 28 : 2 : 7

= 14 : 7

= 2

Câu 2.

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

= 90 : 3 : 10

= 30 : 10

= 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

= 180 : 6 : 10

= 30 : 10

= 3

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 69

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Bài giải

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : (2×4) = 19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số: 2400 đồng

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư