4 Giải vở bài tập Toán 2 bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Hướng dẫn chi tiết Giải vở bài tập Toán 2 bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

7

8

78

Bảy mươi tám

78 = 70 + 8

9

5

95

……………

6

1

……………

2

4

……………

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Câu 3.Viết các số 42, 59, 38, 70:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………..

Câu 4. Nối số thích hợp với ô trống:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 2

Câu 5.

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là?

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

7

8

78

Bảy mươi tám

78 = 70 + 8

9

5

95

Chín mươi lăm

95 = 90 + 5

6

1

61

Sáu mươi mốt

61 = 60 + 1

2

4

24

Hai mươi tư

24 = 20 + 4

Câu 2.

Giải bài tập Toán 2 bài 2 VBT

Câu 3.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 42, 59, 70.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 70, 59, 42, 38.

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 2: Ôn tập các số đến 100

Câu 5.

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư