B?ng chi?u cao cân n?ng c?a tr? trên 5 tu?i chu?n nh?t

1. Ý ngh?a c?a vi?c theo dõi chi?u cao cân n?ng c?a tr? trên 5 tu?i

Theo các chuyên gia dinh d??ng, ? giai ?o?n s? sinh, tr? c?n ???c theo dõi hai ch? chi?u cao và cân n?ng hàng tháng và trong giai ?o?n l?n h?n, b? m? có th? theo dõi theo t?ng n?m ho?c n?a n?m/ l?n. ?i?u này s? giúp các b?c ph? huynh n?m ???c rõ nh?t tình hình phát tri?n c?a con và d? dàng phát hi?n ra các b?t th??ng ? tr? trong quá trình phát tri?n và t?ng tr??ng nh?: v?n ?? v? suy dinh d??ng hay th?a cân, còi x??ng,… nh?m hoàn thi?n h?n cách ch?m sóc bé c?ng nh? có h??ng x? lý k?p th?i.

Và m? c?ng l?u ý m?t th?c t? là, chi?u cao, cân n?ng chu?n c?a tr? em Vi?t Nam th??ng th?p h?n các n??c trên th? gi?i. Nhi?u ng??i cho r?ng, nguyên nhân là do gen di truy?n và th? tr?ng c?a bé, nh?ng theo nhi?u nghiên c?u thì nh?ng ch? s? phát tri?n này còn do thói quen sinh ho?t, ch? ?? dinh d??ng v?n ch?a ?? ?? ?áp ?ng cho con. Chính vì v?y, b? m? c?n có các ph??ng pháp thúc ??y phù h?p, nh?m giúp bé có ???c s? phát tri?n t?t nh?t. N?u cân n?ng không th? ki?m soát t?t, theo th?i gian nó s? ?nh h??ng r?t l?n ??n tình tr?ng phát tri?n c?a nhi?u c? quan c?a c? th?, c? th? nh?:

 • N?u tr? quá g?y tay tr? s? không có l?c, b? não phát tri?n kém, m?t m?,… ??c bi?t ??i v?i nh?ng tr? nh?, chúng s? còn tác ??ng rõ ràng h?n n?a. Do ?ó, m? c?n thay ??i ch? ?? dinh d??ng th?t h?p lý, cung c?p nh?ng d??ng ch?t c?n thi?t cho con. Ngoài ra, th??ng xuyên cho con tham gia các ho?t ??ng th? thao, vui ch?i ngoài tr?i c?ng s? giúp ích r?t nhi?u trong vi?c kích thích h? tiêu hóa làm bé nhanh ?ói và thèm ?n h?n ??y.
 • ??i v?i nh?ng tr? th?a cân, béo phì , n?u không ???c can thi?p s?m, tr? s? có nguy c? m?c các b?nh v? tim m?ch, ti?u ???ng, huy?t áp,… và t? ti v?i b?n bè. N?u con th?a cân, lúc này, m? nên ch?t gi?m nh?ng th?c ph?m nhi?u ch?t béo, ng?t và tinh b?t, thay vào ?ó là nh?ng b?a ?n nhi?u rau xanh, hoa qu?,… cung c?p l??ng ch?t x? d?i dào cho tr?. ??c bi?t, vi?c khuy?n khích con t?p luy?n th? thao m?i ngày là ?i?u c?n làm ?? ??m b?o v? s?c kh?e và vóc dáng sau này.

2. V? b?ng chi?u cao cân n?ng c?a tr? trên 5 tu?i theo WHO

B?ng chi?u cao – cân n?ng ? tr?  theo WHO d??i ?ây, có ?? tu?i trên 5 ??n d??i 10 tu?i s? giúp ích cho m? r?t nhi?u, trong vi?c theo dõi các ch? s? phát tri?n c?a con yêu trong kho?ng th?i gian này.

bang-chieu-cao-can-nang-chuan
B?ng chi?u cao cân n?ng chu?n c?a tr? d??i 10 tu?i.

Chú thích:

 • TB: Bé ??t chu?n trung bình
 • -2SD: Suy dinh d??ng th? thi?u cân ho?c th?p còi
 • +2SD: Th?a cân béo phì (theo cân n?ng) ho?c r?t cao (theo chi?u cao)

Mách m? cách xác ??nh tr? b? suy dinh d??ng th? nh? cân và th?p còi

Tr? t? 0 – 59 tháng tu?i (5 tu?i) ???c xác ??nh suy dinh d??ng b?ng 3 ch? s?:

 • Ch? s? cân n?ng theo tu?i < -2SD (tr? ch? ??t ? 80% so v?i chu?n cân n?ng trung bình) là tr? ?ang b? suy dinh d??ng th? nh? cân.
 • Ch? s? chi?u cao theo tu?i < – 2SD: Tr? ?ang b? suy dinh d??ng th? th?p còi.
 • Ch? s? cân n?ng theo chi?u cao < – 2SD: Tr? ?ang b? suy dinh d??ng c?p tính (suy dinh d??ng th? g?y còm).

??i v?i tr? t? 5 – 10 tu?i

Cân n?ng (kg) BMI = Chi?u cao(m) x Chi?u cao(m), trong ?ó:

 • Khi BMI < – 2SD: Tr? b? suy dinh d??ng th? g?y còm.
 • Khi ch? s? chi?u cao theo tu?i < – 2SD (tr? ch? ??t ? 90% chu?n trung bình): Tr? ?ang b? suy dinh d??ng th? th?p còi).

3. V? ch? s? chi?u cao c? b?n c?a tr?

Chi?u dài trung bình c?a tr? m?i sinh là kho?ng 50cm, ?ây là m?c tiêu chu?n mà h?u h?t các bé ??u s? ??t ???c. Vì th?, m? c?ng ??ng quá lo l?ng n?u con mình ?ã t?ng th?p ho?c cao h?n so v?i tiêu chu?n nhé, vì lúc này nó s? không quá ?nh h??ng b?i giai ?o?n sau sinh, con m?i b?t ??u phát tri?n chi?u cao t?i ?a.

Chi?u dài trung bình c?a tr? m?i sinh là kho?ng 50cm và ?ây là m?c tiêu chu?n mà h?u h?t các tr? ??u ??t ???c. ?nh Internet

Có 3 giai ?o?n chính giúp tr? phát tri?n cân n?ng m?t cách t?i ?u ba m? c?n nh? ?ó là:

 • Giai ?o?n t? 1 – 3 tháng cho ??n h?t 2 tu?i, lúc này tr? có th? cao lên r?t nhanh mà ba m? r?t d? dàng nh?n th?y. Trong ?ó, n?m ??u tiên con có th? t?ng ???c 1,5 – 2,5cm/ tháng và con s? này s? ch?m l?i trong nh?ng n?m ti?p theo.
 • Giai ?o?n 2 t? 4 – 6 tu?i, lúc này con s? cao lên ??? t? 5 – 6cm m?i n?m.
 • Giai ?o?n th? 3 là giai ?o?n d?y thì, chi?u cao c?a tr? ? giai ?o?n này s? phát tri?n v?i t?c ?? nhanh và có th? ??t ? m?c c?c ??i.

Nh? v?y, b? m? c?n n?m rõ các m?c phát tri?n chi?u cao c?a con ?? có nh?ng ph??ng pháp c?ng nh? ch? ?? dinh d??ng phù h?p, nh?m giúp con ??t ???c chi?u cao chu?n nh?t nhé.

4. V? ch? s? cân n?ng c?a tr?

Trung bình cân n?ng c?a bé m?i sinh s? r?i vào kho?ng t? 2,5 – 3,8kg. D?a theo con s? này, h?u h?t nh?ng bé d??i 2,5kg ??u là sinh non ho?c con ?ang g?p các v?n ?? v? phát tri?n và ng??c l?i, n?u bé m?i sinh quá to. trên 3,8kg tr? s? có nguy c? m?c các b?nh lý ngay khi m?i sinh ho?c trong t??ng lai nh? béo phì, h? ???ng huy?t, suy hô h?p, vàng da,…

V?i nh?ng tr? d??i 6 tháng tu?i, m?i tu?n con s? t?ng trung bình 600g/tháng ho?c 125g/tu?n. Khi b??c qua tháng th? 6, con s? t?ng ???c kho?ng 500g/tháng.

Giai ?o?n 1 tu?i tr? ?i, ?a ph?n t?c ?? t?ng tr??ng c?a con s? ch?m l?i, trung bình t? 2,5 – 3kg/ n?m vì tr? b?t ??u bi?ng ?n và kén ch?n. T? 2 tu?i ??n khi tr? b??c vào giai ?o?n d?y thì, con s? t?ng ???c kho?ng 2kg/ n?m.

can-nang-chuan-cho-tre
Vi?c theo dõi chi?u cao, cân n?ng cho tr? trong nh?ng n?m tháng ??u ??i là ?i?u h?t s?c quan tr?ng

Nh? v?y, d?a vào cân n?ng trung bình t?ng ? ?? tu?i c? th? nh? trên, m? có th? th?y ? kho?ng 5 tu?i tr? lên vi?c t?ng cân c?a con s? ??u ??n. D?a vào ?ó, n?u bé nhà m? t?ng cân không ??u, quá ít ho?c quá nhi?u, cách bi?t xa so v?i cân n?ng chu?n, thì ?ây là m?c báo ??ng, m? c?n ?i?u ch?nh l?i ch? ?? dinh d??ng sinh ho?t cho con, ?? giúp tr? l?y l?i cân n?ng trung bình kh?e m?nh.

Trong tr??ng h?p cân n?ng c?a tr? cách bi?t xa cân n?ng chu?n ? ?? tu?i c?a con, mà vi?c m? c?i thi?n ?úng cách không có k?t qu? ho?c k?t qu? ch?m, m? c?n mang tr? ?i th?m khám ?? ???c bác s? ho?c các chuyên gia dinh d??ng giúp ??.

Hi v?ng qua n?i dung chia s? liên quan v? ch? ?? b?ng chi?u cao cân n?ng c?a tr? trên 5 tu?i nh? trên, m? ?ã có cái nhìn khái quát v? vi?c theo dõi th? ch?t nói chung c?a tr? ? giai ?o?n này nh? th? nào. Bên c?nh ?ó, ngoài vi?c theo dõi chi?u cao, cân n?ng, b? m? c?ng c?n quan tâm thêm v? s?c kh?e, s? phát tri?n v? trí tu? c?a con ? giai ?o?n trên 5 tu?i, t?o ti?n ?? cho m?t s? phát tri?n v??t tr?i và toàn di?n trong giai ?o?n d?y thì c?a con ?ang ch? ? phía tr??c nhé.

5/5 - (12 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000