Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 25 bài C?u t?o t? bào th?c v?t

A. Tóm t?t lý thuy?t

Các c? quan c?a th?c v?t ??u ???c c?u t?o b?ng t? bào.

Hình d?ng, kích th??c c?a các t? bào th?c v?t khác nhau, nh?ng chúng ??u g?m các thành ph?n sau: vách t? bào (ch? có ? t? bào th?c v?t), màng sinh ch?t, ch?t t? bào, nhân và m?t s? thành ph?n khác: không bào, l?c l?p (? t? bào th?t lá),…

Mô là nhóm t? bào có hình d?ng, c?u t?o gi?ng nhau, cùng th?c hi?n m?t ch?c n?ng riêng.

B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 25 Sinh H?c l?p 6:

Bài 1: (trang 25 SGK Sinh 6)

T? bào th?c v?t có kích th??c và hình d?ng nh? th? nào?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

D?a vào s? ?o và hình d?ng c?a các t? bào th?c v?t, ta th?y: các lo?i t? bào khác nhau (t? bào r?, t? bào thân, t? bào lá…) thì có hình d?ng và kích th??c khác nhau.

Bài 2: (trang 25 SGK Sinh 6)

T? bào th?c v?t g?m nh?ng thành ph?n ch? y?u nào?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

C?u t?o t? bào c? b?n gi?ng nhau g?m:

Vách t? bào: làm cho t? bào có hình d?ng nh?t ??nh.Màng sinh ch?t bao b?c ngoài ch?t t? bào.Ch?t t? bào là ch?t keo l?ng, trong ch?a các bào quan nh? l?c l?p (ch?a ch?t di?p l?c ? t? bào th?t lá),…

T?i ?ây di?n ra các ho?t ??ng s?ng c? b?n c?a t? bào:

Nhân: th??ng ch? có m?t nhân, c?u t?o ph?c t?p, có ch?c n?ng ?i?u khi?n m?i ho?t ??ng s?ng c?a t? bào.Ngoài ra t? bào còn có không bào: ch?a d?ch t? bào.

Bài 3: (trang 25 SGK Sinh 6)

Mô là gì? K? tên m?t s? lo?i mô th?c v?t?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 3:

Mô là nhóm t? bào có hình d?ng, c?u t?o gi?ng nhau, cùng th?c hi?n m?t ch?c n?ng riêng.

Có các lo?i mô:

Mô nâng ??Mô phân sinh ng?nMô m?m.

5/5 - (20 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000