Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 37 bài S? hút n??c và mu?i khoáng c?a r?

A. Tóm t?t lý thuy?t

T?t c? các cây ??u c?n n??c.

Cây không ch? c?n n??c mà còn c?n các lo?i mu?i khoáng, trong ?ó c?n nhi?u mu?i ??m, mu?i lân, mu?i kali. Nhu c?u n??c và mu?i khoáng khác nhau ??i v?i t?ng lo?i cây, các giai ?o?n khác nhau trong chu kì s?ng c?a cây.

B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 37 Sinh H?c l?p 6:

Bài 1: (trang 37 SGK Sinh 6)

Nêu vai trò c?a n??c và mu?i khoáng ??i v?i cây.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

* N??c: n??c r?t c?n cho các ho?t ??ng s?ng c?a cây. Cây thi?u n??c các quá trình trao ??i ch?t có th? b? ng?ng tr? và cây ch?t. Nhu c?u n??c c?a cây luôn luôn thay ??i tùy thu?c vào các loài cây, các th?i kì phát tri?n c?a cây và ?i?u ki?n s?ng (nh?t là th?i ti?t).

* Mu?i khoáng: mu?i khoáng c?ng r?t c?n cho s? sinh tr??ng và phát tri?n c?a cây. Cây c?n nhi?u lo?i mu?i khoáng khác nhau (mu?i ??m, mu?i lân, mu?i kali). Nhu c?u mu?i khoáng c?a cây c?ng thay ??i tùy thu?c vào các loài cây và các th?i kì phát tri?n c?a cây. Ví d?: cây l?y qu? l?y h?t (lúa, ngô, cà chua…) c?n nhi?u phôtpho và nit?, cây tr?ng l?y thân lá (các lo?i rau, ?ay, gai..) c?n nhi?u ??m và cây tr?ng l?y c? (khoai lang, c? c?i, cà r?t…) thì c?n nhi?u kali…

Bài 2: (trang 37 SGK Sinh 6)

Có th? làm nh?ng thí nghi?m nào ?? ch?ng minh cây c?n n??c và mu?i khoáng?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

B? trí thí nghi?m làm thí nghi?m ch?ng minh cây c?n n??c.

Tr?ng 2 cây cái vào 2 ch?u ??t A và B (nh? nhau) và t??i n??c ??u t?i khi 2 cây bén r? (t??i t?t nh? nhau). R?i sau ?ó hàng ngày ch? t??i n??c cho cây ? ch?u A, không t??i n??c cho cây ? ch?u B. K?t qu?, cây ch?u A v?n sinh tr??ng phát tri?n bình th??ng, còn cây ch?u B còi c?c, phát tri?n không bình th??ng. Nh? v?y, n??c có vai trò r?t quan tr?ng ??i v?i s? s?ng c?a cây.

* Làm thí nghi?m ch?ng minh cây c?n mu?i khoáng. Tr?ng 2 cây nh? nhau vào 2 ch?u, ch?u A có ?? các lo?i mu?i khoáng: ??m, lân, kali, nh?ng ch?u B l?i thi?u mu?i ??m. Hàng ngày ch?m sóc và t??i n??c nh? nhau cho 2 câv ? 2 ch?u. K?t qu? theo dõi sau 2 tu?n: cây ? ch?u A phát tri?n (xanh t?t) bình th??ng, còn cây ? ch?u B kém phát tri?n (vàng x?u). ?i?u ?ó ch?ng t? mu?i khoáng có vai trò quan tr?ng ??i v?i s? sinh tr??ng và phát tri?n c?a cây.

Bài 3: (trang 37 SGK Sinh 6)

Theo em nh?ng giai ?o?n nào cây c?n n??c và mu?i khoáng?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 3:

Cây c?n nhi?u n??c và mu?i khoáng vào th?i kì sinh tr??ng m?nh nh? khi ?âm ch?i, n?y l?c, ?? nhánh (? lúa), chu?n b? ra hoa (làm ?òng ? lúa). B?i vì vào th?i kì này cây c?n tích l?y v?t ch?t và n?ng l??ng cho s? t?ng kh?i l??ng và ch?t l??ng c?a các b? ph?n trong cây.

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000