Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 33 bài C?u t?o mi?n hút c?a r?

A. Tóm t?t lý thuy?t

V? g?m bi?u bì có nhiêu lông hút. Lông hút là t? bào bi?u bì kéo dài có ch?c n?ng hút n??c và mu?i khoáng hoà tan. Phía trong là th?t v? có ch?c n?ng chuy?n các ch?t t? lông hút vào tr? gi?a.

Tr? gi?a g?m các m?ch g? và m?ch rây có ch?c n?ng v?n chuy?n các ch?t. Ru?t ch?a ch?t d? tr?.

B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 33 Sinh h?c l?p 6:

Bài 1: (trang 33 SGK Sinh 6)

Nêu các b? ph?n c?a mi?n hút và ch?c n?ng c?a chúng.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

V? g?m: bi?u bì, th?t v? có các ch?c n?ng hút n??c, mu?i khoáng r?i chuy?n vào tr? gi?a.Tr? gi?a g?m: các bó m?ch và ru?t có ch?c n?ng chuv?n các ch?t và ch?a ch?t d? tr?.Mi?n hút: là mi?n quan tr?ng nh?t c?a r?, có c?u t?o phù h?p v?i vi?c hút n??c và mu?i khoáng.

Bài 2: (trang 33 SGK Sinh 6)

Mi?n hút là ph?n quan tr?ng nh?t c?a r? vì?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

Mi?n hút là ph?n quan tr?ng nh?t c?a r? vì có nhi?u lông hút gi? ch?c n?ng hút n??c và mu?i khoáng hòa tan.

Bài 3: (trang 33 SGK Sinh 6)

Có ph?i t?t c? các r? cây ??u có mi?n hút không? T?i sao?

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 3:

Không ph?i t?t c? các r? cây ??u có lông hút. Vì nh?ng cây mà r? ng?p trong n??c thì n??c và mu?i khoáng hòa tan trong n??c ng?m tr?c ti?p qua các t? bào bi?u bì cúa r? (không c?n lông hút).

5/5 - (15 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000