Giải Toán lớp 5 trang 178, 179 SGK: Luyện tập chung

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…).

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Toán lớp 5 trang 178 câu 1

Câu 1: 0,8% = ?

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

Đáp án: C

Giải Toán lớp 5 trang 178 câu 2

Câu 2: Biết 95% của một số là 475, vậy 1/5 của số đó là:

A. 19 B. 95
C. 100 D. 500

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500; và 1/5 số đó là: 500 : 5 = 100).

Giải Toán lớp 5 trang 178 câu 3

Câu 3: Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất?

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 1

Câu 1: Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

a) Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2; 62,8cm

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 2

Câu 2: Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà,. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

120% =frac{120}{100}=frac{6}{5}

Lúc này bài toán rơi vào dạng tổng tỉ

Số tiền mua cá là:

88 000 : (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư