Giải Toán lớp 5 trang 179, 180 SGK: Luyện tập chung

Giải Toán lớp 5 trang 179, 180 phần 1

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đọc thầm bài văn sau rồi trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng và làm bài tập.

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 1

Câu 1: Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ. B. 2 giờ.
C. 3 giờ D. 4 giờ

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án C: Vì đoạn đường thứ nhất ô tô đi hết 1 giờ, đoạn đường thứ hai ô tô đi hết 2 giờ nên tổng số thời gian ô tô đã đi đoạn đường là 3 giờ.

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 2

Câu 2: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước?

Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5

A. 48l B. 70l
C. 96l D. 140l

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án A: Vì thể tích bể cá là 60 x 40 x 40 = 96000 (cm3) hay 96dm3; thể tích của nửa bể cá là 96 : 2 = 48 (dm3). Vậy cần đổ vào bể 48l nước.

Giải Toán lớp 5 trang 179 câu 3

Câu 3: Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh?

Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5

A. 45 phút B. 80 phút
C. 60 phút D. 96 phút

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án B

(Vì cứ mỗi giờ Vừ tiến gần Lềnh được 11 – 5 = 6 (km); thời gian Vừ đuổi kịp Lềnh là

Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 180 câu 1

Câu 1: Tuổi của con gái bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng 1/5 tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải:

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5

Đáp số: 40 tuổi.

Giải Toán lớp 5 trang 180 câu 2

Câu 2: Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2.

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2, diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2. Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Số dân ở Hà Nội năm đó là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

Số dân ở Sơn La năm đó là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm của số dân ở Sơn La và số dân ở Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,3582…

0,3582…= 35,82%.

b) Nếu mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì trung bình mỗi ki-lô-mét vuông sẽ có thêm: 100 – 61 = 39 (người)

Khi đó số dân ở Sơn La tăng thêm là:

39 x 14210 = 554190 (người)

Đáp số:

a) 35,82%

b) 554190 người.

tu van tim gia su

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PH tìm gia sư ĐK làm gia sư Lớp cần gia sư