Lý thuy?t Sinh h?c l?p 6 bài 1: ??c ?i?m c?a c? th? s?ng

??C ?I?M C?A C? TH? S?NG

I. Lý thuy?t

1. C? th? s?ng có nh?ng ??c ?i?m quan tr?ng sau ?ây:

Có s? trao ??i ch?t v?i môi tr??ng: (L?y các ch?t c?n thi?t và lo?i b? các ch?t th?i ra ngoài) thì m?i t?n t?i ???c.L?n lên và sinh s?n: Sinh tr??ng là quá trình t?ng v? s? l??ng, kích th??c, th? tích, sinh kh?i. S? phát tri?n là s? bi?n ??i ch?t l??ng v? sinh lý và hình thái th? hi?n trong su?t chu k? s?ng c?a sinh v?t

VD: S? l?n lên c?a cây b??i…

Sinh s?n: S?n sinh ra các th? h?

VD: S? ra hoa k?t qu? c?a cây ph??ng…

C?m ?ng: S? ph?n ?ng c?a c? th? tr? l?i các kích thích c?a môi tr??ng

VD: Hi?n t??ng cúp lá c?a cây x?u h?…

2. Phân bi?t v?t s?ng và v?t không s?ng

V?t s?ng: L?n lên và sinh s?n. Ví d?: Các loài ??ng v?t, cây c?i, vi khu?n,…V?t không s?ng: Không th? l?n lên dù có th? có s? trao ??i ch?t v?i môi tr??ng. Ví d?: Cây n?n, cái bút….

3. ??c ?i?m chung c?a c? th? s?ng

Có s? trao ??i ch?t v?i môi tr??ng.L?n lên và sinh s?n.

II. Bài t?p

Câu 1. Gi?a v?t s?ng và v?t không s?ng có nh?ng ?i?m gì khác nhau?

V?t s?ng

V?t không s?ng

Trao ??i ch?t v?i môi tr??ng (l?y các ch?t c?n thi?t, lo?i b? ch?t th?i).

Không có s? trao ??i ch?t

Có kh? n?ng c? ??ng, v?n ??ng.

Không có kh? n?ng c? ??ng, v?n ??ng.

Có kh? n?ng l?n lên, sinh s?n và phát tri?n.

Không l?n lên, sinh s?n và phát tri?n.

Câu 2. Trong các d?u hi?u sau ?ây, theo em d?u hi?u nào là chung cho m?i c? th? s?ng (?ánh d?u / vào ? cho ý tr? l?i ?úng):

? a) L?n lên

? b) Sinh s?n

? c) Di chuy?n

? d) L?y các ch?t c?n thi?t

? e) Lo?i b? các ch?t th?i

T? ?ó cho bi?t các ??c ?i?m chung c?a c? th? s?ng là gì ?

Tr? l?i: ?áp án ?úng là a, b, d và e.

Câu 3. ??c ?i?m c? b?n c?a c? th? s?ng là gì?

a) Trao ??i ch?t.

b) V?n ??ng, l?n lên và sinh s?n.

c) L?y khí cacbônic và th?i ôxi.

d) C? b và c.

Tr? l?i: a và b.

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000