Lý thuy?t Sinh h?c l?p 6 bài 4: Có ph?i t?t c? các th?c v?t ??u có hoa

CÓ PH?I T?T C? TH?C V?T ??U CÓ HOA

I. Lý thuy?t

– Th?c v?t chia làm 2 nhóm:

Th?c v?t có hoa là nh?ng th?c v?t mà c? quan sinh s?n là hoa, qu?, h?t.

VD: Sen, mai, m??p, ?i….

Lý thuy?t và bài t?p Sinh h?c l?p 6

Th?c v?t không có hoa c? quan sinh s?n không ph?i là hoa, qu?.

VD: Rêu, rau b?, d??ng x?, thông, v?n tu?….

Lý thuy?t và bài t?p Sinh h?c l?p 6

– C? th? th?c v?t có hoa g?m hai lo?i c? quan:

C? quan sinh d??ng: R?, thân, lá, có ch?c n?ng chính là nuôi d??ng cây.C? quan sinh s?n: Hoa, qu?, h?t, có ch?c n?ng sinh s?n, duy trì và phát tri?n nòi gi?ng. Có cây s?ng trong vòng m?t n?m, có cây s?ng lâu n?m.

II. BÀI T?P

Câu 1. D?a vào ??c ?i?m nào ?? nh?n bi?t th?c v?t có hoa và th?c v?t không có hoa?

Tr? l?i:

Th?c v?t có hoa là nh?ng th?c v?t có c? quan sinh s?n là hoa, qu?, h?t.Th?c v?t không có hoa là nh?ng th?c v?t có c? quan sinh s?n không ph?i là hoa, qu?, h?t.

Câu 2. K? tên m?t vài cây có hoa và cây không có hoa.

Tr? l?i:

Nh?ng cây có hoa là: Lúa, ngô, cam, b??i, mít, táo, th?u d?u, h??ng d??ng…;Nh?ng cây không có hoa là: Cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu…

Câu 3. K? tên 5 cây tr?ng làm l??ng th?c, theo em nh?ng cây l??ng th?c th??ng là cây m?t n?m hay lâu n?m?

Tr? l?i: Ví d? v? 5 cây l??ng th?c là: Lúa, ngô, khoai tây, kê, s?n. Nh?ng cây l??ng th?c th??ng là cây m?t n?m.

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000