Gi?i bài t?p Sinh h?c 6 trang 12 bài ??c ?i?m chung c?a th?c v?t

A. Tóm t?t lý thuy?t

Th?c v?t trong thiên nhiên r?t ?a d?ng và phong phú.

Tuy ?a d?ng nh?ng chúng có m?t s? ??c ?i?m chung:

T? t?ng h?p ???c ch?t h?u c?.Ph?n l?n không có kh? n?ng di chuy?n.Ph?n ?ng ch?m v?i các kích thích t? bên ngoài.
B. H??ng d?n gi?i bài t?p SGK trang 12 Sinh H?c l?p 6:

Bài 1: (trang 12 SGK Sinh 6)

Th?c v?t s?ng ? nh?ng n?i nào trên Trái ??t?

Ch?n ?áp án ch? n?i th?c v?t s?ng.

a) Trên núi. e) Trong khí quy?n.

b) ? ??ng b?ng. g) Mi?n trung du

c) Trên cao nguyên. h) R?ng ng?p m?n.

d) Trong hang sâu. i) ? bình nguyên.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 1:

Câu tr? l?i ?úng là: a, b, c, g, h và i.

Bài 2: (trang 12 SGK Sinh 6)

??c ?i?m chung c?a th?c v?t là gì?

?i?n các c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng (…) thay các ch? a, b, c sao cho phù h?p v?i ??c ?i?m chung c?a th?c v?t:

T? t?ng h?p ???c … (a)………………………..

Có ??i s?ng… (b)…….

Ph?n ?ng ch?m v?i các…………… (c) … t? bên ngoài.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 2:

a) Ch?t h?u c? t? ch?t vô c? nh? có di?p l?c và ánh sáng.

b) C? ??nh.

c) Kích thích.

Bài 3: (trang 12 SGK Sinh 6)

Th?c v?t ? n??c ta r?t phong phú. Nh?ng vì sao chúng ta còn c?n ph?i tr?ng thêm cây và b?o v? chúng?

?i?n các c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng (…) thay các ch? a, b, c sao cho phù h?p v?i các câu tr? l?i sau:

Dân s? t?ng, nhu c?u v?.. (a).. t?ng, nhu c?u m?i m?t v? s? d?ng các s?n ph?m t? th?c v?t c?ng t?ng.

Tình tr?ng … (b) … b?a bãi. Làm gi?m … (c) … r?ng, nhi?u th?c v?t quý hi?m b? khai thác ??n c?n ki?t.

?áp án và h??ng d?n gi?i bài 3:

a) ?? g?

b) phá r?ng

c) di?n tích

5/5 - (13 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000