Lý thuy?t Sinh h?c l?p 6 bài 3: ??c ?i?m chung c?a th?c v?t

I. Lý thuy?t

Th?c v?t trong thiên nhiên r?t ?a d?ng và phong phú. Tuy ?a d?ng nh?ng chúng có m?t s? ??c ?i?m chung:

T? t?ng h?p ???c ch?t h?u c?.Ph?n l?n không có kh? n?ng di chuy?n.Ph?n ?ng ch?m v?i các kích thích t? bên ngoài.Có th? t? t?ng h?p ch?t h?u c?Không có c? quan di chuy?nKhông có h? th?n kinh và giác quanL?i s?ng c? ??nh??u l?n lên và sinh s?n

Phân bi?t ??ng v?t và th?c v?t, ví d?: l?y roi ?ánh con ng?a, ng?a ch?y, cây ??ng yên => Th?c v?t không có kh? n?ng di chuy?n.

Khi tr?ng cây vào ch?u ??t d??i ánh n?ng sau m?t th?i gian cây m?c cong v? phía có ánh sáng => cây có tính h??ng sáng, ph?n ?ng ch?m các kích thích t? môi tr??ng.

II. Bài t?p

Câu 1.Th?c v?t s?ng ? nh?ng n?i nào trên Trái ??t?

Ch?n ?áp án ch? n?i th?c v?t s?ng.

a) Trên núi. e) Trong khí quy?n.

b) ? ??ng b?ng. g) Mi?n trung du

c) Trên cao nguyên. h) R?ng ng?p m?n.

d) Trong hang sâu. i) ? bình nguyên.

?áp án: a, b, c, g, h và i.

Câu 2. ??c ?i?m chung c?a th?c v?t là gì?

?i?n các c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng (…) thay các ch? a, b, c sao cho phù h?p v?i ??c ?i?m chung c?a th?c v?t:

– T? t?ng h?p ???c … (a)………………………..

– Có ??i s?ng… (b)

– Ph?n ?ng ch?m v?i các………………… (c) … t? bên ngoài.

?áp án:

a) Ch?t h?u c? t? ch?t vô c? nh? có di?p l?c và ánh sáng.

b) C? ??nh.

c) Kích thích.

Câu 3. Th?c v?t ? n??c ta r?t phong phú. Nh?ng vì sao chúng ta còn c?n ph?i tr?ng thêm cây và b?o v? chúng?

?i?n các c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng (…) thay các ch? a, b, c sao cho phù h?p v?i các câu tr? l?i sau:

– Dân s? t?ng, nhu c?u v?.. (a).. t?ng, nhu c?u m?i m?t v? s? d?ng các s?n ph?m t? th?c v?t c?ng t?ng.

Tình tr?ng … (b) … b?a bãi. Làm gi?m … (c) … r?ng, nhi?u th?c v?t quý hi?m b? khai thác ??n c?n ki?t.

?áp án:

a) ?? g?

b) phá r?ng

c) di?n tích

5/5 - (14 bình chọn)

Viết một bình luận

Hotline: 0868108000
Zalo
0868.108.000